Swedish Homepage Translation

From Librivox wiki
Jump to: navigation, search

> Back to Homepage Translation page.

(August 2007's update)


Swedish Translation of the Librivox site

This page shall be our worksheet for the various subpages of the librivox homepage.


TO BE TRANSLATED TRANSLATION
Pages translated into Swedish

We are on the way to translate important parts of our website to several languages. Please understand that this is work-intensive and difficult to keep the translated pages as current as the original version. Moreover, it is unavoidable that links from the translated websites mostly point to English pages.

TRANSLATE HERE

Sidor översatta till svenska

För nuvarande pågår arbetet med att översätta viktiga delar av vår webbsida till flera olika språk. Detta är arbetskrävande och vi ber er därför att ha överseende med att de översatta sidorna inte alltid är lika uppdaterade som originalen. Det är även oundvikligt att länkarna från de översatta sidorna i huvudsak länkar till sidor som är på engelska.

acoustical liberation of books in the public domain TRANSLATE HERE

akustisk frigörelse av böcker som ligger i den publika domänen


Frontpage

http://www.librivox.org/

TO BE TRANSLATED TRANSLATION
Listen
Listen TRANSLATE HERE

Lyssna

LibriVox provides free audiobooks from the public domain. There are several options for listening. The first step is to get the mp3 or ogg files into your own computer: TRANSLATE HERE

LibriVox erbjuder gratis ljudböcker från den "publika domänen". Det finns flera olika lyssningsalternativ. Första steget är att få in mp3- eller oggfilerna på din dator.

LibriVox's catalog TRANSLATE HERE

LibriVox katalog

Podcast TRANSLATE HERE

Podradio

Read
Read TRANSLATE HERE

Läs

Would you like to record chapters of books in the public domain? It's easy to volunteer. All you need is a computer, some free recording software, and your own voice. TRANSLATE HERE

Skulle du vilja spela in kapitel från böcker som är en del av den publika domänen? Det är lätt att vara sig volontär. Allt du behöver är en dator, ett gratis inspelningsprogram och din röst.

Volunteer TRANSLATE HERE

Volontärer

Visit the forums TRANSLATE HERE

Besök forumen

Centered Info:
LibriVox volunteers record chapters of books in the public domain and publish the audiofiles on the internet. Our goal is to record all the books in the public domain. TRANSLATE HERE

LibriVoxvolontärer spelar in bokkapitel från den publika domänen och publicerar ljudfilerna på internet. Vårt mål är att spela in alla böcker som ligger i den publika domänen.

Homepage's sidebar
LibriVox free audiobooks
LibriVox: free audiobooks TRANSLATE HERE

LibriVox: gratis ljudböcker

LibriVox volunteers record chapters of books in the public domain and release the audio files back onto the net. Our goal is to make all public domain books available as free audio books. TRANSLATE HERE

LibriVoxvolontärer spelar bokkapitel från den publika domänen och skickar sedan tillbaka filerna till nätet. Vårt mål är att tillgängliggöra alla böcker som ligger i den publika domänen i form av gratis ljudböcker.

More information TRANSLATE HERE

Mera information

FAQ TRANSLATE HERE

FAQ

Contact TRANSLATE HERE

Kontakt

LibriVox Links
LibriVox Links TRANSLATE HERE

LibriVoxlänkar

Our catalogue TRANSLATE HERE

Vår katalog

How to listen TRANSLATE HERE

Hur man lyssnar

How to volunteer TRANSLATE HERE

Hur man blir volontär

LibriVox forums TRANSLATE HERE

LibriVoxforum

LibriVox wiki TRANSLATE HERE

LibriVoxwiki

LibriVox Feeds
LibriVox Feeds TRANSLATE HERE

LibriVox feeds

LibriVox Books Podcast TRANSLATE HERE

LibriVox bokpodradio

LibriVox community Podcast TRANSLATE HERE

LibriVox communitypodradio

New Releases Podcast TRANSLATE HERE

Nya släpp-podradio

New Releases Feed TRANSLATE HERE

Nya släpp-feed

Latest News Feed TRANSLATE HERE

Senaste nyheterna-feed

External Links
External Links TRANSLATE HERE

Externa länkar

Other projects TRANSLATE HERE

Andra projekt

Footer
Hosting generously provided by Project Gutenberg

LibriVox is proudly powered by WordPress Entries (RSS) and Comments (RSS)

TRANSLATE HERE

Hostingen förses generöst av Projekt Gutenberg LibriVox drivs stolt med hjälp av Wordpress Entries (RSS) och Comments (RSS)

Public Domain

TO BE TRANSLATED TRANSLATION
Copyright, Public Domain and LibriVox
Copyright gives an individual or corporation exclusive rights on a text, for a limited period of time. This means no one else can reproduce the text or make derivative works (such as audio recordings) while the copyright is in force. Copyrights are granted for a limited time, and eventually they expire, and the text enters the “public domain.” Meaning anyone can use that text however they wish. TRANSLATE HERE

Copyright ger en individ eller ett företag en tidsbegränsad ensamrätt till en text. Detta betyder att ingen annan får reproducera eller tillverka verk som härleder till texten (som till exempel ljudinspelningar) när upphovsrätten fortfarande gäller. Copyrighten gäller under en begränsad tidsperiod. När den tidsperioden har upphört blir texten en del av den "publika domänen" vilket betyder att vem som helst får använda texten för sina egna syften.

LibriVox records only texts that are in the public domain (in the USA – see below for why), and all our recordings are public domain (definitely in the USA, and maybe in your country as well, see below). This means anyone can use all our recordings however they wish (even to sell them). TRANSLATE HERE

LibriVox spelar bara in texter som är en del av den publika domänen (i USA - se nedan angående varför), och alla våra inspelningar är del av den publika domänen (definitivt i USA och kanske i ditt land också se nedan). Detta beyder att vem som helst får använda våra inspelningingar för sina egna syften (även sälja dem).

In addition, book summaries, CD cover art, and any other material that goes into our catalog with the audio recordings are in the public domain. TRANSLATE HERE

Dessutom ingår boksammanfattningar, CD-omslagsillustrationer och annat material som finns i vår katalog, i den publika domänen.

More information
More information TRANSLATE HERE

Mera information

Practicalities TRANSLATE HERE

Praktiska saker

Copyright and Public Domain in the USA TRANSLATE HERE

Upphovsrätt och den publika domänen i USA

What can other people do with LibriVox Recordings TRANSLATE HERE

Vad kan andra göra med LibriVoxinspelningar

Why We Use the Laws of the USA TRANSLATE HERE

Varför vi använder USAs lagar.

Other Resources TRANSLATE HERE

Andra resurser

Practicalities
The practical implications of our copyright policies are: TRANSLATE HERE

Den praktiska innebörden av vår copyright policy är:

if you record for LibriVox, all your recordings will be donated to the public domain TRANSLATE HERE

om du spelar in för LibriVox räkning, kommer alla dina inspelningar att doneras till den publika domänen.

you may do whatever you like with our recordings - you don’t need permission TRANSLATE HERE

däremot får du göra vad du vill med inspelningarna - du behöver inte be om vår tillåtelse

in general, we can only record texts published before 1923 TRANSLATE HERE

generellt får vi bara spela in texter som publicerats före 1923

we cannot record texts that are still under copyright in the USA, but public domain in another country TRANSLATE HERE

vi får inte spela in texter där copyrighten fortfarande gäller i USA men som har upphört i något annat land.

all our recordings are public domain in the USA, but not necessarily in other countries TRANSLATE HERE

alla våra inspelningar tillhör den publika domänen i USA, inte nödvändigtvis den i andra länder

if you are outside the USA, we recommend that you check the copyright status of the work in your country before downloading our recording of it TRANSLATE HERE

om du befinner dig utanför USA rekommenderar vi att du kollar upp vilken copyrightstatus verket har i ditt land, innan du laddar ner vår inspelning av den.

Copyright and Public Domain (in the USA)
Under US law (under which LibriVox operates), public domain includes all works published before 1923. A work published after 1923 is probably not in the public domain and we probably cannot record it. If a work is published before 1923, then we can record it. TRANSLATE HERE

Enligt USAs lagar (vilket är de som LibriVox följer) inkluderar den publika domänen alla verk publicerade före 1923. Ett verk publicerat efter 1923 befinner sig troligen inte i den publika domänen och vi får troligen inte spela in den. Om den har publicerats före 1923 så får vi spela in den.

Note also, that a translation is considered a new work, and its copyright status is determined by the year of publication of the translation, not the original work. TRANSLATE HERE

Notera även att en översättning anses vara ett nytt verk och dess copyrightstatus fastställs av året översättningen publiceras, inte orginalverket.

Theoretically new works should come into the public domain every year (this is what happens in other countries), however in the United States, a number of copyright laws have been passed extending the copyright term. See the wikipedia article for more info. TRANSLATE HERE

I teorin borde nya verk bli en del av den publika domänen varje år (vilket sker i andra länder) men i USA antogs ett flertal copyrghtlagar som förlängde tiden på hur länge copyright gäller. Se Wikipediaartikeln för mer information.

For a detailed flowchart of determining public domain, see: copyright flowchart (from law firm, Bromberg & Sunstein). TRANSLATE HERE

För en detaljerad flödesschema angående den publika domänen se flödesschema för copyright (från juridikfirman Bromberg & Sunstein).

And for more information, resources, and links see the LibriVox wiki. TRANSLATE HERE

För mer information, resurser och länkar se LibriVox wiki.

What Can Other People Do with LibriVox Recordings
LibriVox recordings are in the public domain, which means people can do anything they like with them. Mostly this just means people can listen to them for free. But it also means they can: sell them (for instance on ebay), broadcast them, put them in commercials, play them at political rallies, chop them up, remix them, make music recordings of them. The recordings are free, and there is no need to credit LibriVox, although of course we much prefer if you do credit us (with a link to our site). TRANSLATE HERE

LibriVox inspelningar ligger i den publika domänen vilket betyder att folk får använda dem hur de vill. I huvudsak betyder det att folk får lyssna på dem gratis. Men det betyder även att de får: sälja dem (på ebay t.ex.), direktsända dem, ha dem i reklam, remixa dem, eller göra musikinspelningar med dem. Inspelningnarna är gratis och man behöver inte tillmäta LibriVox något erkännande, även om vi föredrar att ni gör det (med en länk till vår sajt).

Here are some other examples of what people might do (and would have the right to do) with our recordings (and, if your record for us, your recordings): TRANSLATE HERE

Här är några andra exempel på vad man kan gör (och skulle ha rätt att göra) med våra inspelningar (och om du spelar in åt oss, dina inspelningar)

make CDs of Romance of Rubber sold as a fundraiser for a charity you don’t like; TRANSLATE HERE

tillverka CD-skivor med Romance of Rubber som sedan säljs i förmån för en välgörenhetsorganisation du inte gillar:

put Origin of the Species as background atmosphere for a pornographic film; TRANSLATE HERE

lägga in Origin of the Species som backgrundsljud i en porrfilm

sample Fables for the Frivolous in a violent rap song; TRANSLATE HERE

sampla Fables for the Frivolous i en våldsam rapplåt

use the summary of Frankenstein to promote a major motion picture. TRANSLATE HERE

använda sammanfattningen av Frankenstein för att promota en storfilm.

Although these examples are far-fetched, they are all acceptable uses of public domain materials. So be aware of what you are doing when you free your recordings and text into the public domain. You really have to let go! TRANSLATE HERE

Även om dessa exempel är långsökta så är de alla helt acceptabla sätt att använda material från den publika domänen på. Så var medveten om vad du gör när lägger ut dina inspelningar och text i den publika domänen. Man måste verkligen släppa taget!

Why We Use the Laws of the USA
LibriVox is an international project, with volunteer readers and listeners from all over the world, and we record and make available texts in many languages. Copyright laws differ from country to country, and a work that is in the public domain in one country is not necessarily public domain in another. Our dependence on US law is a matter of practicalities and the legal suggestions we have received from various people. The main reasons that we must use US laws include: TRANSLATE HERE

LibriVox är ett internationellt projekt med volontärinläsare och lyssnare från hela världen och vi tillgängliggör texter på många olika språk. Upphovsrättslagar skiljer sig mellan olika länder och vad som är en del av den publika domänen i ett land är inte alltid det i ett annat. Att vi förlitar oss på USAs lagar beror på att det är den mest praktisk lagliga lösning som flera olika personer har föreslagit. Nåra huvudsakliga orsaker till varför vi använder USAs lag är:

the domain name LibriVox.org is registered in the USA TRANSLATE HERE

domännamnet LibriVox.org ör registrerat i USA

our website is hosted in the USA TRANSLATE HERE

vår webbsajt är värdbaserad i USA

all our audio files are hosted in the USA TRANSLATE HERE

alla våra ljudfiler är värdbaserade i USA

the vast majority of our source texts come from Project Gutenberg, which does the (arduous) legal work to assure public domain status in the USA TRANSLATE HERE

majoriteten av vårar källmaterial kommer från Project Gutenberg vilket löser det (svåra) legala problemet om huruvida verket har rätt att vara del av den publika domänen i USA.

it is impossible for us to verify the copyright status of every work in every country, or even many countries TRANSLATE HERE

det är omöjligt för oss att verifiera copyrightstatusen för alla verk i från alla länder, eller ens från många länder

We do our utmost to ensure that all our recordings are public domain in the USA, and we offer them up to the world for free, but if you are in another country, it’s a good idea to check the status of a particular work before downloading, otherwise you *might* be violating copyright laws. TRANSLATE HERE

Vi gör vårt yttersta för att säkerställa att alla våra inspelningar ligger i USAs publika domän och vi erbjuder dem till hela världen gratis, men om du befinner dig i ett annat land är det en bra idé att kolla statusen på det specifika verket innan du laddar ner det, annars så bryter du *kanske* mot upphovsrätten.

Other Resources
Copyright law is a complicated and important business, and we encourage everyone to read more about it. Here are some resources: TRANSLATE HERE

Copyrightlagar är komplicerade och viktiga och vi uppmuntrar alla att läsa på. Här är några resurser:

LibriVox Copright and Public Domain Wiki Page TRANSLATE HERE

LibriVox Copright and Public Domain Wiki Page

Public domain - wikipedia TRANSLATE HERE

Public domain - wikipedia

Copyright - wikipedia TRANSLATE HERE

Copyright - wikipedia

Copyleft - wikipedia TRANSLATE HERE

Copyleft - wikipedia

Union for the public domain NO NEED TO TRANSLATE
Creative commons NO NEED TO TRANSLATE
Free software foundation NO NEED TO TRANSLATE
Digital copyright canada NO NEED TO TRANSLATE
Project Gutenberg NO NEED TO TRANSLATE

Podcast

http://feeds.feedburner.com/LibrivoxCommunityPodcast
TEXT TO TRANSLATE TRANSLATION
LibriVox Podcasts
LibriVox podcasts TRANSLATE HERE

LibriVox poddsändningar

A podcast is a way to automatically download audiofiles to your computer from a specific show, or “feed.” You can listen on your computer, on a portable media device such as an ipod, or you can burn the files to a CD and listen on a regular stereo. In order to get podcasts onto your computer, you’ll need some podcatching software, such as iTunes or Juice. Alternately, you can listen to podcasts “streaming” in your browser. For more detailed instructions, see our Guide for Listeners (wiki) (in English). TRANSLATE HERE

En poddsändning är ett sätt att automatiskt ladda ned ljudfiler till din dator från ett specifik program eller "feed". Du kan lyssna på din dator, på en portabel nmediaspelare som t.ex. en Ipod eller så kan du bränna filerna på en CD och spela den på en vanlig CD-spelare. För att kunna ladda poddsändningar till din dator kommer du behöva spelprogram som kan fånga poddsändningar, som t.ex. iTunes eller Juice. Eller så kan du lyssna på poddsändningarna strömmande i din webbläsare. För mer detaljerade instruktioner läs vidare i vår Läsarguide (wiki) (på engelska)

LibriVox is currently podcasting five different shows: TRANSLATE HERE

LibriVox har för närvarande fem olika poddsändningar.

LibriVox Books Podcast TRANSLATE HERE

LibriVox Boksändning

LibriVox Community Podcast TRANSLATE HERE

LibriVox Gemenskapssändning

LibriVox Poetry Podcast TRANSLATE HERE

LibriVox Lyriksändning

LibriVox Short Story Podcast TRANSLATE HERE

LibriVox Novellsädning

LibriVox New Releases Podcast TRANSLATE HERE

LibriVox Nya släppsändning

LibriVox Books Podcast
We select a book from our collection and podcast a chapter at a time, three times a week, from start to finish. TRANSLATE HERE

Vi väljer en bok från våra samlingar och sänder ett kapitel åt gången, tre gånger i veckan, från början till slut.

To subscribe to this podcast, copy and paste this URL into your podcatcher: TRANSLATE HERE

För att prenumerar på denna poddsändning, kopiera och klistra in denna URL till ditt poddfångarprogram

http://librivox.org/podcast.xml NO NEED TO TRANSLATE
Or click on the URL below to add the podcast to iTunes automatically (say “yes” if your computer asks): TRANSLATE HERE

Eller klicka på URLen nedan för att lägga till poddsändningen till iTunes automatiskt. (välj "ja" om din dator frågar):

itpc://librivox.org/podcast.xml NO NEED TO TRANSLATE
LibriVox Community Podcast
A weekly podcast for and by the LibriVox community. Rotating hosts design shows on all sorts of topics, from the latest new projects to technical advice, interviews with readers, listeners, admins, and others. If you’d like to host a show, let us know. TRANSLATE HERE
To subscribe to this podcast, copy and paste this URL into your podcatcher: TRANSLATE HERE
NO NEED TO TRANSLATE
Or click on the URL below to add the podcast to iTunes automatically (say “yes” if your computer asks): TRANSLATE HERE
itpc://feeds.feedburner.com/LibrivoxCommunityPodcast NO NEED TO TRANSLATE
LibriVox Poetry Podcast
Every Saturday a new selection of poems randomly selected from LibriVox’s vast catalog of poems short and long, as well as samples from full books of poetry. You will also find here sample(s) from last week’s Poem of the Week. TRANSLATE HERE
To subscribe to this podcast, click the appropriate feed: TRANSLATE HERE
Poetry via FeedBurner TRANSLATE HERE
Poetry via iTunes TRANSLATE HERE
LibriVox Short Story Podcast
A growing collection of short stories for easy selection. Viewing this podcast in iTunes will allow you to click on the Name heading so that the entire list of stories will become alphabetized by author’s name. Possibilities abound! A great way to select from stories you’d never thought of before. TRANSLATE HERE
To subscribe to this podcast, click the appropriate feed: TRANSLATE HERE
Short Stories via FeedBurner TRANSLATE HERE
Short Stories via iTunes TRANSLATE HERE
LibriVox New Releases Podcast
As we continue to test the waters, the New Releases Podcast is currently appearing only intermittently. Alternately, if you are interested in seeing our very newest releases, they are always available on the New Releases page; an RSS feed is also available from that page. To sample a recording, simply click the ‘archive.org’ link on its catalogue page — there you will find a streaming media player and can listen immediately to any chapter / section. TRANSLATE HERE
The LibriVox New Releases Podcast is a way for both the general public and LibriVox community members to review and sample the newest LibriVox audiobooks without having to download a series of large, individual audio files. The outward reaching New Releases Podcast appears regularly in the middle and at the end of every month! A listing of the newest releases over the past two weeks, together with a dozen poignant sound samplings from LibriVox volunteer readers, is now available in your earbuds. TRANSLATE HERE
To subscribe to this podcast, copy and paste this URL into your podcatcher: TRANSLATE HERE
http://feeds.feedburner.com/LibrivoxNewReleasesPodcast NO NEED TO TRANSLATE
Or click on the URL below to add the podcast to iTunes automatically (say “yes” if your computer asks): TRANSLATE HERE
itpc://feeds.feedburner.com/LibrivoxNewReleasesPodcast TRANSLATE HERE

It's easy to volunteer / Volunteer

TEXT TO TRANSLATE TRANSLATION
Volunteering for LibriVox
Volunteering for LibriVox TRANSLATE HERE
LibriVox volunteers read and record chapters of books in the public domain (books no longer under copyright), and make them available for free on the Internet. Practically, this means we record books published before 1923. All our recordings (including yours, if you volunteer for us) are also donated into the public domain. TRANSLATE HERE
We record books in all languages. TRANSLATE HERE
You do not need any prior experience to volunteer for LibriVox, nor do you need to audition or send us samples. All you need is your voice, some free software, your computer, and maybe an inexpensive microphone. TRANSLATE HERE
All LibriVox activity (book selection, project management, discussion, etc) happens on our Forum, and you’ll need to register there to join us. Our forum members are a friendly bunch, and questions will be answered there quickly (much more quickly than if you send us an email!). TRANSLATE HERE
We do suggest you read the document below, before registering and posting on the Forum, to get an idea of how everything works. TRANSLATE HERE
More information
About Recording TRANSLATE HERE
LibriVox Project Types TRANSLATE HERE
Navigating the Forum TRANSLATE HERE
Cast of Characters TRANSLATE HERE
How it Works TRANSLATE HERE
Other Information TRANSLATE HERE
About Recording
Many LibriVox volunteers have never recorded anything, certainly not audiobooks. If you are new to recording, you’ll find many helpful people on the forum who will help you get yourself set up. Here is an overview, About Recording for LibriVox. TRANSLATE HERE
LibriVox Project Types
We have a number of different types of projects: TRANSLATE HERE
collaborative: many volunteers contribute chapters of a long text. TRANSLATE HERE
solo: one volunteer reads an entire book. TRANSLATE HERE
short works (prose and poetry): short works and poetry! TRANSLATE HERE
dramatic works: “actors” record parts, all edited together. TRANSLATE HERE
other languages: projects in languages other than English. TRANSLATE HERE
Navigating the Forum
The Forums are split into three main sections: TRANSLATE HERE
About LibriVox TRANSLATE HERE
info about LibriVox, including our FAQ TRANSLATE HERE
Books (Volunteer for Reading & Other Things) TRANSLATE HERE
This section includes: TRANSLATE HERE
Book Suggestions (discuss books you’d like to record) TRANSLATE HERE
Readers Wanted (where projects needing readers are listed) TRANSLATE HERE
Going Solo (you’ll need to do a collaborative recording first) TRANSLATE HERE
Listeners & Editors Wanted (our proof-listening process) TRANSLATE HERE
Volunteer for Other Projects (other types of projects) TRANSLATE HERE
Help, Discussion, & Suggestions TRANSLATE HERE
For your questions, news and general chatter TRANSLATE HERE
Cast of Characters
We’re all volunteers, and we’ve flipped traditional hierarchy upside down. The most important people in LibriVox are the readers, and everyone else works hard to help them make more audiobooks. We encourage everyone to do as much or as little as they like, and mostly if you have an idea and want to implement it, you’ll find lots of support. Here is a list of people you will run into and what they do (note: they are all volunteers): TRANSLATE HERE
readers: record chapters of public domain books TRANSLATE HERE
book coordinators: manage production of a particular book TRANSLATE HERE
meta coordinators: catalog completed books on the web TRANSLATE HERE
moderators: help the forum run smoothly TRANSLATE HERE
admins: try to make sure everyone has what they need TRANSLATE HERE
How it Works
Practically, here is how things work: TRANSLATE HERE
1. a book coordinator posts a book in the New Projects Launch Pad Section. TRANSLATE HERE
2. a meta coordinator claims the project and moves the thread to the appropriate forum. TRANSLATE HERE
3. volunteers “claim” chapters to read. TRANSLATE HERE
4. the readers record their chapters in digital format. TRANSLATE HERE
5. the book coordinator collects all the files of all the chapters. TRANSLATE HERE
6. the book coordinator sends the collected files to a meta coordinator. TRANSLATE HERE
7. we check the files for technical problems in the Listeners Wanted section. TRANSLATE HERE
8. the book coordinator sends the collected, corrected files to a meta coordinator. TRANSLATE HERE
9. another public domain audiobook is made available for free. TRANSLATE HERE
Other Information
There are many, many other things you can do to help, so please feel free to jump into the Forums. TRANSLATE HERE
See here for a more detailed FAQ (in English). TRANSLATE HERE
See here for a Guides for Listeners & Volunteers (the LibriVox wiki). TRANSLATE HERE
Contact us by email at: info AT librivox DOT org TRANSLATE HERE

About Recording for LibriVox

TO BE TRANSLATED TRANSLATION
About Recording for LibriVox TRANSLATE HERE
LibriVox is always looking for more volunteer readers.

See How LibriVox Works, or visit our Forum. On this page:

TRANSLATE HERE
Bare Basics of Recording for LibriVox TRANSLATE HERE
Basic Advice about Reading (and links to more advice) TRANSLATE HERE
Basic Setup for Recording (and links to step-by-step guides) TRANSLATE HERE
The best starting point is The Newbie Guide To Recording. TRANSLATE HERE
Bare Basics of Recording for LibriVox
All the reading projects are organized on the LibriVox Forum - you can read posts as a “Guest,” but if you want to participate, just register. Then you can post messages, ask questions, introduce yourself, volunteer, and so on. TRANSLATE HERE
Most readers use a microphone plugged into their computer, record with a free program called Audacity, edit out their mistakes and send their files through the Internet (easy instructions and easy uploaders available). TRANSLATE HERE
There aren’t any auditions or quizzes. TRANSLATE HERE
Everyone is welcome! TRANSLATE HERE
Basic Advice about Reading
Volunteer for texts that you enjoy. Don’t volunteer out of duty, volunteer for the pleasure of reading a particular thing aloud to the world. Your pleasure will add a special quality to the recording and will increase the chances that you’ll read more! TRANSLATE HERE
Read the text before you record it - it helps to know what you’re reading. If you’re a wonderfully expressive reader who conveys the text well, you’ll also convey your confusion whenever you’re lost. Some folks will read over a page, record it, pause the recorder or save (safer), read over the next page, record that one, and so on. Suit yourself. TRANSLATE HERE
Allow pauses between sentences and paragraphs; take your time. Let your listener visualize. TRANSLATE HERE
Most readers need to e-n-u-n-c-i-a-t-e … every syllable, every letter sound. A relaxed steady pace helps you to form the full sounds of the words. But if you’re one of the exceptions, who naturally hyper-enunciates, then relax into a conversational style, as if the reader is there with you. TRANSLATE HERE
Try for a steady volume level by speaking up, as if your listener is sitting across a table from you, and keeping a steady distance from your mic (not closer, farther, closer). Or if you naturally speak through walls, find the sweet spot in relation to your mic. TRANSLATE HERE
Modulate your voice — give it life! But don’t over-modulate your voice — give it truth! Here’s a tip: Read from the beginning of the story, and when you reach the end, immediately record the first page or so again. Chances are, you’ll begin a bit stiff and self-conscious, but you’ll soon lose yourself in the story and become more naturally animated. By the end, you’re nicely warmed up, and if you record the beginning again right now, it won’t sound at all stiff or self-conscious. TRANSLATE HERE
Test first - make sure you’re not too close or too far from the microphone. Every time you record, say a couple sentences and check how it sounds. TRANSLATE HERE
Put your microphone at an angle to your mouth, so your breath doesn’t hit the mic full on (making p-p-p-plosives). TRANSLATE HERE
Turn off your phone, and shut your door — enjoy! TRANSLATE HERE
You might prefer recordng in short sessions, taking breaks between, to avoid mental and vocal fatigue. (Combine the pieces into a single file during editing.) TRANSLATE HERE
When you make a mistake, pause a moment, and start again at the beginning of the sentence/paragraph — edit the mistake out later, after recording. Don’t just repeat a word or short phrase — that’ll be too hard to cut with during the edit. TRANSLATE HERE
If you want to improve your reading, edit your own work but don’t be a perfectionist, just keep on reading and editing — you’ll naturally begin to make small adjustments in your reading, and the whole process will become more and more enjoyable. TRANSLATE HERE
For more advice and discussions about reading, check out: TRANSLATE HERE
The LibriVox Forum, especially TRANSLATE HERE
What if I Suck? and TRANSLATE HERE
Making your reading sound Great. TRANSLATE HERE
And check the LibriVox wiki pages, particularly TRANSLATE HERE
How to Improve your Recording and TRANSLATE HERE
Help! What if I Suck? TRANSLATE HERE
Basic Setup for Recording
The Newbie Guide To Recording (The Newbie Guide To Recording) — if you’ve never recorded The Newbie Guide To Recording (TRANSLATE HERE
How to Record for LibriVox (How to Record for LibriVox) — if you have How to Record for LibriVox (TRANSLATE HERE
Audio software TRANSLATE HERE
LibriVox projects use .mp3 files (mono, 128Kpbs), and most folks use the free, open-source audio recording-editing software, Audacity. Our Audacity FAQ walks you through download, installation, and testing. If you already have software that creates .mp3 files, you’re set; you may want to read or even add to our wiki page, Software We Use. TRANSLATE HERE
Microphone TRANSLATE HERE
Though many computers have built-in microphones, most volunteers find them inadequate. Try yours on short texts (poems, short stories, prime numbers, etc.) if you want to contribute right away while deciding what you think of the built-in mic quality. Most volunteers use USB microphones (headsets or desk mics) plugged into their computers for a balance of acceptable and affordable. Our wiki page on User-Recommended Equipment cuts to the chase. TRANSLATE HERE
Project Specifics TRANSLATE HERE
Each project spells out everything you need to know in its top post: names for files and for mp3 tags, the intro and outro for your recording, where to get the free, public domain text online — for each book or collection or poem, the top post is the place. TRANSLATE HERE
Need Help? Got Advice? (Need Help? Got Advice?) You’ll find lots of discussion on software and microphones in the back pages of this area of the Forum. Need Help? Got Advice? (TRANSLATE HERE
These LibriVox Wiki pages (and many more!) are here to help: TRANSLATE HERE
How to Record for LibriVox TRANSLATE HERE
Editing Audio TRANSLATE HERE
How to Send Your Recording TRANSLATE HERE
A note on copyright etc.
A note on copyright etc. TRANSLATE HERE
All texts in the LibriVox project are in the Public Domain texts. All LibriVox recordings will also be in the Public Domain. If you do not wish to liberate your voice recording to the public domain, this is not the project for you. TRANSLATE HERE

More info / about LibriVox

TO BE TRANSLATED TRANSLATION
LibriVox Objective
LibriVox Objective TRANSLATE HERE
To make all books in the public domain available, for free, in audio format on the internet. TRANSLATE HERE
Our Fundamental Principles
Our Fundamental Principles TRANSLATE HERE
Librivox is a non-commercial, non-profit and ad-free project TRANSLATE HERE
Librivox donates its recordings to the public domain TRANSLATE HERE
Librivox is powered by volunteers TRANSLATE HERE
Librivox maintains a loose and open structure TRANSLATE HERE
Librivox welcomes all volunteers from across the globe, in all languages TRANSLATE HERE
More Information
More Information TRANSLATE HERE
What We Do TRANSLATE HERE
Resources and Partners TRANSLATE HERE
In the Press TRANSLATE HERE
Inspirations TRANSLATE HERE
The Beginning TRANSLATE HERE
Contact TRANSLATE HERE
What We Do
LibriVox volunteers record chapters of books in the public domain, and then we release the audio files back onto the net for free. All our audio is in the public domain, so you may use it for whatever purpose you wish. TRANSLATE HERE
Volunteering for LibriVox is easy and does not require any experience with recording or audio engineering or acting or public speaking. All you need is a computer, some free recording software, and your own voice. We accept all volunteers in all languages, with all kinds of accents. You don’t need to audition or send us samples. We’ll accept you no matter what you sound like. TRANSLATE HERE
We operate almost exclusively through Internet communications on our forum, where all your questions will be answered by our friendly community. We have a flat structure, designed to let people do just what they want to do. TRANSLATE HERE
For more detailed information, see our FAQ. TRANSLATE HERE
We’d like your help. Click to learn about volunteering for LibriVox. TRANSLATE HERE
Resources and Partners
We get most of our texts from Project Gutenberg, and the Internet Archive and ibiblio.org host our audio files (for free!). TRANSLATE HERE
Our annual budget is $0, and for the moment we don’t need any money. We’ll let you know if that changes. In the mean time, perhaps you might consider supporting our partners: Project Gutenberg, Internet Archive. TRANSLATE HERE
In the Press
Some press articles about LibriVox: TRANSLATE HERE
Reason Magazine

Los Angeles Times Montreal Gazette New York Times red hat magazine The World - BBC Radio wired.com IT conversations (audio) creative commons wikinews Les Echos (fr)

NO NEED TO TRANSLATE
Inspirations
LibriVox was inspired by AKMA’s audio volunteer project that brought Lawrence Lessig’s book, Free Culture, to your ears. TRANSLATE HERE
Other inspirations include: TRANSLATE HERE
Urban Art Adventures’ and the podchef Translate « and » :
Wikipedia

Richard Stallman & the Free Software movement Project Gutenberg Creative Commons Internet Archive

NO NEED TO TRANSLATE
Brewster Kahle’s talk: TRANSLATE HERE
Universal Access to All Human Knowledge NO NEED TO TRANSLATE
The Beginning
LibriVox was started in August 2005, by Hugh McGuire, a Montreal-based writer and web developer. More about him can be found at hughmcguire.net. An interview with Paula B from The Writing Show describing the project in its earliest days can be found here. TRANSLATE HERE
Contact
If you want to give feedback, please read this first. TRANSLATE HERE
The best way to get in touch is on our Forum. TRANSLATE HERE
Send us an email at: info[AT]librivox[DOT]org TRANSLATE HERE

About Listening to LibriVox / release the audio files

TO BE TRANSLATED TRANSLATION
About Listening to LibriVox TRANSLATE HERE
LibriVox audiobooks are free (*). You may use them for whatever purpose you like. Click here for information about our public domain license. Click here to hear some samples of LibriVox recordings. TRANSLATE HERE
There are several options for listening. The first step is to get the audio files (mp3 or ogg vorbis) into your own computer. There are two main ways to do this: TRANSLATE HERE
Thrice-weekly Podcast
1. Thrice-weekly Podcast TRANSLATE HERE
We podcast one book at a time, with three audio installments a week. To subscribe to our podcast, copy and paste this URL into your podcatcher: TRANSLATE HERE
http://librivox.org/podcast.xml
If you use iTunes, the subscription will happen automatically if you click on this URL: TRANSLATE HERE
itpc://librivox.org/podcast.xml TRANSLATE HERE
Catalog
2. Catalog TRANSLATE HERE
Visit our catalog and download books you wish to listen to. You can search the catalog page, browse the catalog, or use our advanced search options. TRANSLATE HERE
Once you find a book you like, there are a few options to listen, including: TRANSLATE HERE
Download the zip file of the entire book TRANSLATE HERE
You can download a “zip” file that contains all the individual files of an entire book. To do that: TRANSLATE HERE
“right-click/save as” the “zip file of the entire book” onto your hard drive TRANSLATE HERE
once it is downloaded (it might take a while) double click the zip file, to open it TRANSLATE HERE
then use a media player (itunes, winamp, windows media player) to play the files TRANSLATE HERE
Subscribe in itunes TRANSLATE HERE
You can download an entire book using the subscribe feature in iTunes. To do that: TRANSLATE HERE
click on the “subscribe in iTunes” link from the catalog page TRANSLATE HERE
this will launch itunes (say “yes” if your computer asks), and import the whole book into iTunes TRANSLATE HERE
In iTunes, under “Podcasts,” you should see: “LibriVox: the-book-title …” Click the little black triangle to the left of the title to see all the chapters. Click the “get” button by each to download it. TRANSLATE HERE
For more detailed instructions, see Subscribe in iTunes TRANSLATE HERE
Now that you’ve got some of the mp3 or ogg files in your computer, you can listen to them in several ways. You can listen through your computer speakers using your favorite audio player. You can load the files into an iPod or other portable audio player and listen when and where you like. You can burn the files to an audio cd and listen to them in the car or on your home stereo. TRANSLATE HERE
For more detailed instructions, see our User Guide to Listening. TRANSLATE HERE
If you have any troubles, please contact kayray, with subject line: “LibriVox help.” TRANSLATE HERE

In the translation, please leave “LibriVox help” as such.

*NOTE that our files are free and public domain in the USA, but not necessarily everywhere in the world. To read more about why that is, see our Public Domain page. TRANSLATE HERE


LibriVox Samples (hear some samples)

TO BE TRANSLATED TRANSLATION
LibriVox Samples TRANSLATE HERE
So how good are the LibriVox readers? We’ll be honest: some are better than others, but what some of us lack in voice modulation skills, we usually make up for in love for the text we are reading. But, remember, we are all volunteers. Before we get to the samples, here is one of the best descriptions, we think, of what’s special about LibriVox (from Institute of the Future of the Book): TRANSLATE HERE
As a regular audiobook listener, I was struck by the fact that while most literary audiobooks are read by authors who tend to work hard at conveying a sense of character, the Librivox selections seemed to convey, more than anything, the reader’s passion for the text itself; ie, for the written word. Here at the Institute we’ve been spending a fair amount of time trying to figure out when a book loses it’s book-ness, and I’d argue that while some audiobooks blur the boundary between book and performance, the Librivox books remind us that a book reduced to a stream of digitally produced sound can still be very much a book. TRANSLATE HERE
So, judge for yourself. These are random samples (honest … OK randomish): TRANSLATE HERE
Kara reads: A Little Princess, Chapter 5

Branko reads: Secret Agent, Chapter 5
John reads: A Modest Proposal
Cori reads: Sonnet 23
Tuija reads: Helsinkiin, Chapter 3
Greg reads: Notes from the Underground, Chapter 2
Grace & Brad read: Twas the Night Before Christmas … (I admit: that one wasn’t random).
Gord reads: Frankenstein, Chapter 17
Acrobatty reads: Northanger Abbey, chapter 14

TRANSLATE HERE

Feedback / read this first

TO BE TRANSLATED TRANSLATION
Listener Feedback
Listener Feedback TRANSLATE HERE
Firstly, please remember that all LibriVox recordings are done by volunteers. No one is paid for recordings, no one is paid for editing, or cataloging or managing the project. Everything here is done by volunteers. TRANSLATE HERE
The other thing to note is this: some of our readers are better than others. But our policy is to accept ANY reader who wishes to read for us. We have such a huge task ahead of us: to record all the books in the public domain! We can’t achieve that without an open door policy for everyone who wants to help. Plus, it’s part of the LibriVox way. We welcome anyone who wants to help. That’s how we got this far, and we want to go a lot further. TRANSLATE HERE
All that being said: WE DO CARE ABOUT THE QUALITY OF OUR RECORDINGS. TRANSLATE HERE
Our Proof Listening Process TRANSLATE HERE
We have put a proof-listening step into our process to try to catch problems in audio files (perhaps you would like to help? Visit the proof-listening thread on our forum). In this step we try to get all our audio checked before we upload and catalog (which for the record, is not an easy process). We try to catch things like long silences, repeated text, editing problems, volume problems, static etc. But we don’t really make comments on reading style — too fast/too slow, not enough oomph. For instance, we never say: “This reader is not good enough for LibriVox.” Though in some cases we may try to give some feedback to a particular reader, to give some advice on how they can improve. TRANSLATE HERE
So: Please do let us know if you have any problems with a recording you’ve heard, whether technical in nature, or even if it’s a style question. We’d like to know if there are unhappy listeners. If the file can be fixed we will try to fix it; but if the problem falls within the “LibriVox idiosyncrasy” zone, well we’ll let you know. TRANSLATE HERE
Also note: Project Gutenberg has a 99% accuracy target for its texts. On a 20 minute audio recording that would be equivalent to 12 seconds of errors. (Count to 12 and see how long that is). We don’t maintain such a specific target, but keep it in mind when sending us comments. TRANSLATE HERE
So what to do if you have a problem: TRANSLATE HERE
Please send an email to: info AT librivox DOT org

with the following information:

TRANSLATE HERE
- Name of Book

- Chapter/Section Number - File format (64kbps mp3, 128 kbps mp3, ogg vorbis) - How you downloaded the file (individual download, zip download, ftp, podcast download) - Nature of problem - Time or times-location of problems (if possible)

TRANSLATE HERE
And thanks for listening! TRANSLATE HERE

Contact

TO BE TRANSLATED TRANSLATION
Contact LibriVox TRANSLATE HERE
The best way to contact us is by posting on our Forum TRANSLATE HERE
LibriVox can be reached at: info[AT]librivox[DOT]org TRANSLATE HERE
Please read this, if you wish to give feedback TRANSLATE HERE

Other projects / Links

TO BE TRANSLATED TRANSLATION
Links TRANSLATE HERE
audiolit projects TRANSLATE HERE
literary podcasts TRANSLATE HERE
literary blogs TRANSLATE HERE
resources TRANSLATE HERE