Norwegian Homepage Translation

From Librivox wiki
Jump to: navigation, search

Norwegian Translation of the Librivox site

This page shall be our worksheet for the various subpages of the librivox homepage.


TO BE TRANSLATED TRANSLATION
Pages translated into Norwegian

We are currently translating our website into several languages. Please understand that this is work-intensive and that it is difficult to keep the translated pages as current as the original version. Moreover, it is unavoidable that links from the translated websites mostly point to English pages.

Vi jobber med å oversette nettsidene våre til flere språk. Vennligst vis forståelse for at dette er mye arbeid, og at det er vanskelig å holde dem like oppdaterte som den originale siden. Dessuten er det uunngåelig at de fleste lenkene leder videre til Engelske nettsider.

acoustical liberation of books in the public domain

Akustisk frigjøring av bøker i det offentlige.

Frontpage

http://www.librivox.org/

Listen

TO BE TRANSLATED TRANSLATION
Listen Lytt
LibriVox provides free audiobooks from the %public domain%. There are several options for listening. The first step is to get the mp3 or ogg files into your own computer: LibriVox gir gratis lydbøker fra det offentlige domene. Det finnes flere valgalternativer for å høre på en lydbok. Det første steget er å skaffe mp3 eller ogg filene til din egen data:
LibriVox's catalog LibriVox katalogen
Podcast Podcast

Read

Read Les
Would you like to record chapters of books in the public domain? It's %easy to volunteer%. All you need is a computer, some free recording software, and your own voice. Kunne du tenke deg å ta opp kapitler av bøker i det offentlige domene? Det er lett å bli frivillig. Alt du trenger er en datamaskin, et gratis programvare for innspilling og din egen stemme.
Volunteer Frivillig
Visit the forums Besøk forumene

Centered Info

Librivox volunteers record chapters of books in the public domain and publish the audio files on the internet. Our goal is to record all the books in the public domain. Frivillige hos Librivox tar opp kapitler av bøker i det offentlige domene og publiserer lydfilene på internett. Måler vårt er å ta opp alle bøkene i det offentlige domene.

Homepage's sidebar: LibriVox free audiobooks

LibiVox: free audiobooks LibriVox: Gratis lydbøker
LibriVox volunteers record chapters of books in the public domain and release the audio files back onto the net. Our goal is to make all public domain books available as free audio books. Frivillige hos Librivox tar opp kapitler av bøker i det offentlige domene og legger ut lydfilene på nettet. Måler vårt er å gjøre alle bøkene i det offentlige domene gratis.
More information Mer informasjon
FAQ Spørsmål og svar
Contact Kontakt

LibriVox Links

LibriVox Links LibriVox lenker
Our catalogue Vår katalog
How to listen Hvordan lytte
How to volunteer Hvordan melde seg frivillig
Thank a reader Takk en leser
LibriVox forums LibriVox forumet
LibriVox wiki LibriVox wiki

LibriVox Feeds

LibriVox Feeds LibriVox Feeds
LibriVox Books Podcast LibriVox Bøker Podcast
LibriVox community Podcast LibriVox community Podcast
New Releases Feed Nye utgivelser feed
Latest News Feed Siste Nyheter Feed

Footer

Hosting generously provided by Project Gutenberg

LibriVox is proudly powered by WordPress Entries (RSS) and Comments (RSS)

Hosting generøst levert av Project Gutenberg

LibriVox er stolt drevet ac WordPress Entries (RSS) og Comments (RSS)

Public Domain

Copyright, Public Domain and LibriVox

http://librivox.org/public-domain/

Copyright, Public Domain, and LibriVox Opphavsrett, Offentlig domene og LibriVox
Copyright gives an individual or corporation exclusive rights on a text, for a limited period of time. This means no one else can reproduce the text or make derivative works (such as audio recordings) while the copyright is in force. Copyrights are granted for a limited time; they expire eventually, and the text enters the “public domain”, meaning anyone can use that text however they wish. Opphavsrett gir en person eller et selskap eksklusive rettigheter til en tekst i en begrenset tidsperiode. Dette betyr at ingen andre kan reprodusere teksten eller bruke teksten for å lage derivative verk (slik som en lydbok) mens opphavretten er i kraft. de utløper til slutt</>, og teksten blir da en del av det "offentlige domene", og hvem som helst kan bruke teksten til hva de vil.
LibriVox records only texts that are in the public domain <u>in the USA (%see below for why%), and all our recordings are public domain (definitely in the USA, and maybe in your country as well, %see below%). This means anyone can use all our recordings however they wish (even to sell them). LibriVox tar kun opp bøker som er i det offentlige domene i USA(se under for begrunnelse), og alle opptak er i det offentlige domene (garantert i USA, og kanskje i ditt land også, se under). Dette betyr at hvem som helst kan bruke ditt opptak til hva de vil (også selge dem).
In addition, book summaries written by volunteers, CD cover art, and any other material that goes into our catalog with the audio recordings are in the public domain. Please note, however, that due to limitations in Wikipedia's license, summaries taken from Wikipedia are available under a CC-BY-SA license. I tillegg er bok sammendrag skrevet av frivillige, CD cover art, og alt annet materiale som går inn i katalogen sammen med lydfilene i det offentlige domene. Vær oppmerksom på, imidlertid, at grunnet begrensninger i Wikipedias lisens, er sammendragene tatt fra Wikipedia tilgjengelige under ett CC-BY-SA license.

More information

More information Mer informasjon
Practicalities Det prakitiske
Copyright and Public Domain in the USA Opphavsrett og Offentlig Domene i USA
What can other people do with LibriVox Recordings Hva kan andre mennesker gjøre med LibriVox opptak
Why We Use the Laws of the USA Hvorfor bruker vi lover fra USA
Other Resources Andre ressurser

Practicalities

The practical implications of our copyright policies are: De praktiske implikasjonen av vår opphavsrett politikk er:
you donate all the recordings you submit to LibriVox to the public domain du donerer alle opptakene du leverer inn til LibriVox til det offentlige domene
you may do whatever you like with our recordings - you don’t need permission Du kan gjøre hva du vil med opptakene dine - du trenger ikke tillatelse
in general, we may only record texts %published before 1923% generelt kan vi kun ta opp tekster publisert før 1923
we may not record texts that are still under copyright in the USA, but public domain in another country we kan ikke ta opp tekster som fortsatt er under opphavsrett i USA, men offentlig domene i et annet land
all our recordings are public domain in the USA, but not necessarily in other countries alle våre opptak er i det offentlige domene i USA, men ikke nødvendigvis i andre land
if you are outside the USA, we recommend that you check the copyright status of the work in your country before downloading our recording of it om du befinner deg utenfor USA, anbefaler vi at du sjekker opphavsrett statusen på verket i ditt land før du laster ned vårt opptak av det

Copyright and Public Domain (in the USA)

Under US law (under which LibriVox operates), all works published before 1923 are in the public domain. A work published after 1923 is probably still copyrighted and we probably %cannot record it%. If a work is published before 1923, then we may record it. Under USAs lover (som LibriVox opererer under), er alle verk publisert før 1923 i det offentlige domene. Et verk publisert etter 1923 er sannsynligvis fortsatt under opphavsrett og mest sannsynlig kan vi ikke ta det opp. Om et verk er publisert før 1923 så kan vi ta det opp.
Note also that a translation is considered a new work, and its copyright status is determined by the year of publication of the %translation%, not the original work. Merk at også en oversettelse er ansett som et nytt verk, og dets opphavsrett er fastsatt av året oversettelsen ble utgitt, ikke original verket.
Theoretically, new works should come into the public domain every year, which is what happens in other countries. However in the United States, a number of copyright laws have been passed extending the copyright term. See the %wikipedia article% for more info. Teoretisk sett skal nye verket komme inn i det offentlige domene hvert år, som</> er det som skjer i andre land. Men i USA er det flere lover om opphavsrett som forlenger opphavsrett perioden.
For a detailed flowchart for determining public domain, see: %copyright flowchart% (from law firm Bromberg & Sunstein). For et detaljert flytdiagram for å fastsette offentlig domene, see: copyright flowchart (fra advokatfirma Bromberg & Sunstein).
For more information, resources, and links see the %LibriVox wiki%. For mer informasjon, ressurser og lenker, se LibriVix wiki.

What Can Other People Do with LibriVox Recordings

LibriVox recordings are in the public domain, which means people can do anything they like with them. Mostly this just means people can listen to them for free. But it also means they can: sell them (for instance on ebay), broadcast them, put them in commercials, play them at political rallies, chop them up, remix them, make music recordings of them. The recordings are free, and there is no need to credit LibriVox, although of course we much prefer if you do credit us (with a link to our site). LibriVox opptak er i det offentlige domene, som betyr at folk kan gjøre hva de vil med dem. For det meste betyr dette at folk kan høre på dem gratis. Men det betyr også at de kan: selge dem (for eksempel på ebay), kringkaste dem, bruke dem i reklamer, spille dem av i politiske propagandamøter, dele dem opp, remikse dem, lage musikk opptak av dem. Opptakene er gratis, og det er ikke nødvendig å gi noe kreditt til LibriVox, selvom vi selvfølgelig foretrekker om du gir oss kreditt (med en lenke til vår side).
Here are some other examples of what people %might% do (and would have the right to do) with our recordings (and, if your record for us, your recordings): Her er noen andre eksempler på hva folk kanskje gjør (og har full rett til å gjøre) med våre opptak (og, om du tar opp for oss, dine opptak):
make CDs of Romance of Rubber sold as a fundraiser for a charity you don’t like; lage "Romance of Rubber" CDer og selge dem i en pengeinnsamling til en veldedig formål du ikke liker
put Origin of the Species as background atmosphere for a pornographic film; Legge "Origin of the Species" som bakgrunds atmosphære i en pornografisk film;
sample Fables for the Frivolous in a violent rap song; sample "Fables for the Frivolous" i en voldelig rapp sang;
use the summary of Frankenstein to promote a major motion picture. bruke sammendraget fra "Frankenstein" til å markedsføre en stor film.
Although these examples are far-fetched, they are all acceptable uses of public domain materials. So be aware of what you are doing when you free your recordings and text into the public domain. You really have to let go! Selvom disse eksemplene er usannsynlige, er dette aksepterte måter å bruke materiell i det offentlige domene. Så vær klar over hva du gjør når du setter fri opptakene dine og teksten i det offentlige domene. Du må virkelig gi slipp på dem!


Why We Use the Laws of the USA

LibriVox is an international project, with volunteer readers and listeners all over the world, and we record and make available texts in many languages. Copyright laws differ from country to country, and a work that is in the public domain in one country is not necessarily public domain in another. Our dependence on US law is a matter of practicalities and legal suggestions we have received from various people. The main reasons that we must use US laws include: LibriVox er et internationalt prosjekt, med frivillige lesere og lyttere over hele verden, og vi tar opp og gjør tilgjengelig tekster i mange språk. Opphavsrett lovene er forskjellige fra land til land, og et verk som er i det offentlige domene i ett land er ikke nødvendigvis i det offentlige domene i ett annet land. Vår avhengighet av USAs lover handler om det praktiske og rettslige forslag vi har fått fra forskjellige mennesker. Hovedgrunnene til at vi må bruke USAs lov inkluderer:
the domain name LibriVox.org is registered in the USA domene navnet LibriVox.org er registrert i USA
our website is hosted in the USA nettsiden vår er hosted i USA
all our audio files are hosted in the USA alle lydfilene våre er hosted i USA
the vast majority of our source texts come from %Project Gutenberg%, which does the (arduous) legal work to assure public domain status in the USA størsteparten av kilde tekstene våre kommer fra Project Gutenberg som gjør det (anstrengende) rettslige arbeidet for å firsiker offentlig domene i USA
it is impossible for us to verify the copyright status of every work in every country, or even many countries det er umulig for oss å verifisere opphavsrett statusen for hvert verkt i hvert land, eller selv i mange land
We do our utmost to ensure that all our recordings are public domain in the USA, and we offer them up to the world for free, but if you are in another country, it’s a good idea to check the status of a particular work before downloading, otherwise you *might* be violating copyright laws. Vi gjør vårt beste for å forsikre at alle våre opptak er offentlig domene i USA, og vi tilbyr dem til verden gratis, men om du er i et annet land, er det en god ide å sjekke statusen til et bestemt verk før du laster det ned, ellers *kan* det hende du krenker opphavsrett lovene.

Other Resources

Copyright law is a complicated and important business, and we encourage everyone to read more about it. Here are some resources: Opphavsrett lovene er et komplisert og viktig arbeid, og vi oppmuntrer alle til å lese mer om det. Her er noen ressurser:
LibriVox Copright and Public Domain Wiki Page LibriVox Opphavs og Offentlig Domene Wiki side
Public domain - wikipedia Offentlig domene - wikipedia
Copyright - wikipedia Opphavsrett - wikipedia
Copyleft - wikipedia Copyleft - wikipedia
Union for the public domain NO NEED TO TRANSLATE
Creative commons NO NEED TO TRANSLATE
Free software foundation NO NEED TO TRANSLATE
Digital copyright canada NO NEED TO TRANSLATE
Project Gutenberg NO NEED TO TRANSLATE

Podcast

http://librivox.org/podcast-page/

LibriVox Podcasts

LibriVox podcasts LibriVox podcatst
A podcast is a way to automatically download audio files to your computer from a specific show, or “feed.” You can listen on your computer, on a portable media device such as an ipod, or you can burn the files to a CD and listen on a regular stereo. In order to get podcasts onto your computer, you’ll need some podcatching software, such as %iTunes% or %Juice%. Alternately, you can listen to podcasts “streaming” in your browser. For more detailed instructions, see our %Guide for Listeners (wiki)% %(in English)%. En podcast er en måte å automatisk laste den lydfiler til den datamaskin fra et spesifikt show, eller "feed". Du kan lytte på datamaskinen din, på en portabel media enhet, slik som en ipod, eller du kan brenne filene til en CD og høre på et vanlig stereo anlegg. For å få podcaster til din datamaskin, trenger du en podcatching maskinvare, som for eksempel iTuned eller Juice. Alternativt kan du høre på podcast "streaming" (direkteavspilling) i din nettleser. For mer detaljerte instruksjoner, se var Guide for lytter(wiki) på Engelsk.
LibriVox is currently podcasting five different shows: LibriVox podcatser for øyeblikket fem forskjellige show:
LibriVox Books Podcast LibriVox Bøker Podcast
LibriVox Community Podcast LibriVox Community Podcast
LibriVox Poetry Podcast LibriVox Dikt Podcast
LibriVox Short Story Podcast LibriVox Novelle Podcast
LibriVox New Releases Podcast LibriVox Nye Utgivelser Podcast

LibriVox Book Podcast

We select a book from our collection and podcast a chapter at a time, three times a week, from start to finish. Vi velger en bok fra vår samling og podcaster et kapitel av gangen, tre ganger uken, fra start til slutt.
To subscribe to this podcast, copy and paste this URL into your podcatcher: For å abbonere på denne podcasten, kopier og lim inn denne webadressen i din podcatcher:
http://librivox.org/podcast.xml NO NEED TO TRANSLATE
Or click on the URL below to add the podcast to iTunes automatically (say “yes” if your computer asks): Eller klikk på webadressen under for å legge til podcastern til iTunes automatisk (trykk "ja" om datamaskinen spør):
itpc://librivox.org/podcast.xml NO NEED TO TRANSLATE

LibriVox Community Podcast

A weekly podcast for and by the LibriVox community. Rotating hosts design shows on all sorts of topics, from the latest new projects to technical advice, interviews with readers, listeners, admins, and others. If you’d like to host a show, let us know. En ukentlig podcast for og av LibriVox samfunnet. Roterende verter utformer programmer om alle slags emner, fra de siste nye prosjektene til tekniske råd, intervjuer med lesere, lyttere, administratorer og andre. Om du har lyst til å være vert for et program, si i fra til oss.
To subscribe to this podcast, copy and paste this URL into your podcatcher: For å abonnere på denne podcasten, kopier og lim inn denne webadressen inn i din podcatcher:
http://feeds.feedburner.com/LibrivoxCommunityPodcast NO NEED TO TRANSLATE
Or click on the URL below to add the podcast to iTunes automatically (say “yes” if your computer asks): Eller klikk på webadressen under for å legge podcasten til iTunes automatisk (trykk "ja" om datamaskinen spør):
itpc://feeds.feedburner.com/LibrivoxCommunityPodcast NO NEED TO TRANSLATE

LibriVox Poetry Podcast

Every Saturday a new selection of poems randomly selected from LibriVox’s vast catalog of poems short and long, as well as samples from full books of poetry. You will also find here sample(s) from last week’s Poem of the Week. Hver lørdag blir et nytt utvalg av dikt tilfeldig valgt fra LibriVox sin enorme katalog av dikt korte og lange, samt prøver fra fulle bøker med dikt. Du vil også finne her utvalg fra forrige ukes Ukens Dikt.
To subscribe to this podcast, click the appropriate feed: For å abonnere på denne podcasten, klikk på den aktuelle kilden:
Poetry via FeedBurner Dikt via FeedBurner
Poetry via iTunes Dikt via iTunes
A growing collection of short stories for easy selection. Viewing this podcast in iTunes will allow you to click on the Name heading so that the entire list of stories will become alphabetized by author’s name. Possibilities abound! A great way to select from stories you’d never thought of before. En voksende samling av noveller for et enkelt valg. Når du ser på denne podcasten i iTunes, kan du klikke på Navn overskriften så hele listen av hostorier blir alfabetisert etter forfatterens navn. Mulighetene florerer! En flott måte å velge fra historier som du aldri har tenkt på før.
To subscribe to this podcast, click the appropriate feed: For å abonnere på denne podcasten, klikk på den aktuelle kilden:
Short Stories via FeedBurner Noveller via FeedBurner
Short Stories via iTunes Noveller via iTunes

New Releases Podcast

As we continue to test the waters, the New Releases Podcast is currently appearing only intermittently. %Alternately%, if you are interested in seeing our very newest releases, they are always available %on the New Releases page%; an RSS feed is also available from that page. To sample a recording, simply click the ‘archive.org’ link on its catalogue page — there you will find a streaming media player and can listen immediately to any chapter / section. Mens vi fortsetter å teste mulighetene, er Nye Utgivelser Podcasten akkurat nå bare midlertidig.Alternativt, om du er interresert i å se våre nye utgivelser, kan du alltid finne dem på Nye Utgivelser siden; et RSS-feed er også tilgjengelig fra den siden. For å prøvelytte på ett opptak, trenger du bare å klikke på 'archive.org' lenken på opptakets katalog side - der finner du en mediaplayer som spiller av direkte og du kan med en gang lytte på hvilket som helst av kapittlene/seksjonene.
The LibriVox New Releases Podcast is a way for both the general public and LibriVox community members to review and sample the newest LibriVox audiobooks without having to download a series of large, individual audio files. The outward reaching New Releases Podcast appears regularly in the middle and at the end of every month! A listing of the newest releases over the past two weeks, together with a dozen poignant sound samplings from LibriVox volunteer readers, is now available in your earbuds. LibriVox Nye Utgivelser Podcast er en måte for både allmenheten og LibriVox felleskapets medlemmer å gå gjennom og prøvelytte på de nyeste LibriVox lydbøkene uten å måtte laste ned en serie store, individuelle lyd filer. Nye Utgivelser Podcasten kommer regelmessig i midten og i slutten av hvermåned! En liste over de nyeste utgivelsene over de siste to ukene, sammen med et dusin utvalgte lyd prøver fra LibriVox' frivillige lesere, er nå tilgjengelig i dine øretelefoner.
To subscribe to this podcast, copy and paste this URL into your podcatcher: For å abonnere på denne podcasten, kopier og lim inn denne lenken i din podcatcher:
http://feeds.feedburner.com/LibrivoxNewReleasesPodcast NO NEED TO TRANSLATE
Or click on the URL below to add the podcast to iTunes automatically (say “yes” if your computer asks): Eller klikk på lenken under for å legge podcasten til i iTunes automatisk (trykk "ja" om datamaskinen spør):
itpc://feeds.feedburner.com/LibrivoxNewReleasesPodcast NO NEED TO TRANSLATE

It's easy to volunteer / Volunteer

http://librivox.org/volunteer-for-librivox/

=== Volunteering for LibriVox

Volunteering for LibriVox Bli frivillig for LibriVox
LibriVox volunteers read and record chapters of books in the %public domain% (books <u>published before 1923 which are no longer under copyright), and make them available for free on the Internet. All our recordings (including yours, if you volunteer for us) are also donated to the %public domain%. LibriVox frivillige leser og tar opp kapittler av bøker i det offentlife domene(bøker publisert før 1923 some ikke lenger er under opphavsretten), og gjør dem tilgjengelig gratis på internett. Alle våre opptak (inkludert ditt, om du blir frivillig for oss)er også donert til det offentlige domene.
We record books in all languages. Vi tar opp bøker på alle språk.
You need neither prior experience nor audition to volunteer for LibriVox. All you need is your voice, some free software, your computer, and maybe an inexpensive microphone. Du trenger verken tidligere erfaring eller audition for å bli frivillig for LibriVox. Alt du trenger er stemmen din, gratis software, datamaskinen din, og kanskje en billig mikrofon.
All LibriVox activity (book selection, project management, discussion, etc) happens on our %Forum%, where you’ll need to %register% to post. Our forum members are a friendly bunch, and questions will be answered there quickly (much more quickly than if you send us an email!). All LibriVox aktivitet (valget av bok, prosjektstyring, diskusjoner, osc.) skjer i vårt Forum, hvor du trenger å registrere deg for å legge ut en post. Forum medlemmene våre er en vennlig gjeng, og spørsmål vil bli svart på raskt (mye raskere enn om du seneder oss en epost!).
We do suggest you read the document below, before registering and posting on the %Forum%, to get an idea of how everything works. Vi foreslår at du leser dokumentet under, før du registrer deg og begynner å legge ut poster i Forumet, for å få en idé av hvordan alt fungerer.

More information

About Recording Om å ta opp
LibriVox Project Types LibriVox Prosjekt Typer
Navigating the Forum Navigere i Forumet
Cast of Characters Rolleliste
How it Works Hvordan det fungerer
Other Information Annen informasjon

About Recording

Many LibriVox volunteers have never recorded anything, certainly not audiobooks. If you are new to recording, you’ll find many helpful people on the forum who will help you get yourself set up. Here is an overview, %About Recording for LibriVox%. Mange LibriVox frivillige har aldri tatt opp noe før, absolutt ikke lydbøker. Om du er ny til å ta opp, så vil du finne mange hjelpsomme mennesker i forumet som vil hjelpe deg å komme i gang. Her er en oversikt, Om å ta opp for LibriVox.

LibriVox Project Types

We have a number of different types of projects: Vi har flere forskjellige typer prosjekter:
collaborative: many volunteers contribute chapters of a long text. Sammarbeidende: mange frivillige bidrar kapittler til en lang tekst.
solo: one volunteer reads an entire book. solo: en frivillig leser en hel bok.
short works (prose and poetry): short works and poetry! korte verk (prosa og poesi): korte verk og poesi!
dramatic works: “actors” record parts, all edited together. dramatiske verker: "skuespillere" tar opp roller, som blir redigert sammen.
other languages: projects in languages other than English. andre språk: prosjekter på andre språk enn Engelsk.


Navigating the Forum

The Forums are split into three main sections: Forumene er delt i tre hovedseksjoner
About LibriVox Om LibriVox
info about LibriVox, including our FAQ Informasjon om LibriVox, inkludert vår FAQ
Books (Volunteer for Reading & Other Things) Bøker (meld deg frivillig for Lesing og Andre Ting)
This section includes: Denne seksjonen inkluderer:
Book Suggestions (discuss books you’d like to record) Forslag på bøker (diskuter bøker du kunne tenke deg å ta opp)
Readers Wanted (where projects needing readers are listed) Lesere Ønskes (hvor prosjekter som trenger lesere er oppført)
Going Solo (you’ll need to do a collaborative recording first) Å gå Solo (du trenger å være med på en samarbeidende innspilling først)
Listeners & Editors Wanted (our proof-listening process) Lyttere og Editorer Ønsker (vår korrektur-lytte prosess)
Volunteer for Other Projects (other types of projects) Meld deg Frivillig til Andre Prosjekter (andre typer prosjekter)
Help, Discussion, & Suggestions Hjelp, Diskusjon og Forslag
For your questions, news and general chatter For dine spørsmål, nyheter og generel prat

Cast of Characters

We’re all volunteers, and we’ve flipped traditional hierarchy upside down. The most important people in LibriVox are the readers, and everyone else works hard to help them make more audiobooks. We encourage everyone to do as much or as little as they like, and mostly if you have an idea and want to implement it, you’ll find lots of support. Here is a list of people you will run into and what they do (note: they are all volunteers): Vi er alle frivillige, og vi har veltet tradisjonelt hierarki opp ned. De viktigste menneskene i LibriVox er leserne, og alle andre jobber hardt med å hjelpe dem å lage flere lydbøker. Vi oppmuntrer alle til å gjøre så mye eller så lite som de vil, og om du har en idé du vil iverksette så vil du for det meste finne masse støtte. Her er en liste med mennesker du vil møte og hva de gjøre (merk: de er alle frivillige):
readers: record chapters of public domain books lesere: spiller inn kapittler av bøker i det offentlige domene


book coordinators: manage production of a particular book bok koordinatorer: administrerer produksjonen av en bestemt bok
meta coordinators: catalog completed books on the web meta koordinatorer: katalogiserer ferdige bøker på nettet
moderators: help the forum run smoothly moderatorer: hjelper til så forumet fungerer glatt
admins: try to make sure everyone has what they need admins: prøver å passe på at alle har det de trenger

How it Works

Practically, here is how things work: Slik fungerer tingene, praktisk talt:
1. a book coordinator posts a book in the New Projects Launch Pad Section. 1. en bok koordinator lager et innlegg i seksjonen for nye prosjekter.
2. a meta coordinator claims the project and moves the thread to the appropriate forum. 2. en meta koordinator tar til seg prosjektet og flytter tråden til det riktige forumet.
3. volunteers “claim” chapters to read. 3. frivillige melder seg til kapittler de vil ta opp.
4. the readers record their chapters in digital format and upload them onto LibriVox's server. 4. leserene tarr opp kapittlene sine i digitalt format og laster dem opp til LibriVox' server
5. the book coordinator collects all the files of all the chapters. 5. Bok koordinatorene samler sammen alle filene til alle kapittlene.
6. we check the files for technical problems in the Listeners Wanted section. 6. vi sjekker filene for tekniske problemer i seksjonen Lyttere Ønskes.
7. the meta-coordinator enters the book into the catalog 7- meta-koordinatoren legger boken inn i katalogen
8. another public domain audiobook is made available for free. 8. enda en lydbok i det offentlige domene er gjort tilgjengelig gratis.

Other Information

There are many, many other things you can do to help, so please feel free to jump into the %Forums%. Det er mange, mange andre ting du kan gjøre for å hjelpe, så det er bare å hoppe inn i Forumene.
See here for a &more detailed FAQ% (in English). Se her for et mer detaljert FAQ (på Engelsk).
See here for a %Guides for Listeners & Volunteers% (the LibriVox wiki). Se her for en Guide for Lyttere og Frivillige (LibriVox wiki).
Contact us by email at: info AT librivox DOT org Kontakt oss på epost: info AT librivox DOT org

More info / about LibriVox

http://librivox.org/about-librivox/

LibriVox Objective LibriVox's målsetting
To make all books in the public domain available, for free, in audio format on the internet. Å gjøre alle bøker i det offentlige domene tilgjegelige, gratis, i lydformat på internett.
Our Fundamental Principles
Our Fundamental Principles Våre fundamentale prinsipper
Librivox is a non-commercial, non-profit and ad-free project Librivox er et ikke-kommersiell, non-profit og reklame fritt prosjekt
Librivox donates its recordings to the public domain Librivox donerer sine opptak til det offentlige domene
Librivox is powered by volunteers Librivox drives av frivillige
Librivox maintains a loose and open structure Librivox opprettholder en løs og åpen struktur
Librivox welcomes all volunteers from across the globe, in all languages Librivox ønsker velkommen alle frivillige fra hele verden, på alle språk

More Information

More Information Mer informasjon
What We Do Hva Vi Gjør
Resources and Partners Ressurser og partnere
In the Press I media
Inspirations Inspirasjoner
The Beginning Begynnelsen
Contact Kontakt

What We Do

LibriVox volunteers record chapters of books in the %public domain%, and then we %release the audio files% back onto the net for free. All our audio is in the public domain, so you may use it for whatever purpose you wish. LibriVox frivillige tar opp kapitler av bøker i det offentlige domene, og så legger vi ut lyfilene tilbake på nettet gratis. Alle våre lydfiler er i det offentlige domene, så du kan bruke dem til hvilket som helst formål du vil.
 %Volunteering for LibriVox% is easy and does not require any experience with recording or audio engineering or acting or public speaking. All you need is a computer, some free recording software, and your own voice. We accept all volunteers in all languages, with all kinds of accents. You don’t need to audition or send us samples. We’ll accept you no matter what you sound like. Å vær frivillig for LibriVox er lett og krever ingen erfaring med å ta opp eller lydteknologi eller skuespill eller å snakke offentlig. Alt du trenger er en datamaskin, et gratis opptaks programvare, og din egen stemme. Vi tar imot alle frivillige på alle språk, med alle slags aksenter. Du trenger ikke å prøvelese eller å sende oss prøver. Vi tar imot deg uansett hvordan du høres ut.
We operate almost exclusively through Internet communications on our %forum%, where all your questions will be answered by our friendly community. We have a flat structure, designed to let people do just what they want to do. Vi opererer nesten eksklusivt gjennom Internett kommunikasjon i vårt %forum%, hvor alle dine spørsmål vil bli svart på av våre vennlige fellesskap. Vi har en flat struktur, utformet til å la mennesker gjøre akkurat hva de vil gjøre.
For more detailed information, see our %FAQ%. For mer detaljert informasjon, se vår FAQ
We’d like your help. Click to learn about volunteering for LibriVox. Vi vil gjerne ha din hjelp. Klikk for å lære mer om å være frivillig for LibriVox

Resources and Partners

We get most of our texts from %Project Gutenberg%, and the %Internet Archive% host our audio files (for free!). Vi får de fleste tekstene våre fra Project Gutenberg, og Internet Archive er vert for våre lydfiler (gratis!).
In early 2010 we ran a fund-raising drive to raise $20,000 for our expenses for the next few years. Having reached our target in 13 days, we have now shut down our appeal, and if you wish, you may consider supporting our partners: %Project Gutenberg%, %Internet Archive%. I tidlig 2010 drev vi en penge-innsamling for å få inn $20,000 for våre utgifter de neste årene. Vi nådde målet etter 13 dager, og har derfor nå stengt vår appell, og om du vil kan du vurdere å støtte våre partnere: Project Gutenberg, Internet Archive.

In the Press

Some press articles about LibriVox: Noen avisartikler om LibriVox:
Reason Magazine

Los Angeles Times Montreal Gazette New York Times red hat magazine The World - BBC Radio wired.com IT conversations (audio) creative commons wikinews Les Echos (fr)

NO NEED TO TRANSLATE

Inspirations

LibriVox was inspired by %AKMA’s audio volunteer project% that brought %Lawrence Lessig’s% book, %Free Culture%, to your ears. LibriVox var inspirert av AKMA's lyd prosjekt for frivillige som brakte Lawrence Lessig’s bok, Free Culture, til våre ører.
Other inspirations include: Andre inspirasjoner inkluderer:
Urban Art Adventures and the podchef Translate « and » : og
Wikipedia

Richard Stallman & the Free Software movement Project Gutenberg Creative Commons Internet Archive

NO NEED TO TRANSLATE
Brewster Kahle’s talk: Brewster Kahle's tale:
Universal Access to All Human Knowledge NO NEED TO TRANSLATE

The Beginning

LibriVox was started in August 2005, by Hugh McGuire, a Montreal-based writer and web developer. More about him can be found at %hughmcguire.net%. An interview with Paula B from %The Writing Show% describing %the project in its earliest days can be found here%. LibriVox ble started i August 2005, av Hugh McGuire, en Montreal-basert forfatter og web utvikler. Mer om han kan du finne på hughmcguire.net. ET intervju med Paula B fra The Writing Show hvor hun beskriver prosjektet i sine tidligere dager finner du her.

Contact

If you want to give feedback, please %read this first%. Om du ønsker å gi tilbakemelding, vennligst les dette først.
The best way to get in touch is on our %Forum%. Den beste måten å ta kontakt er på vårt Forum.
Send us an email at: info[AT]librivox[DOT]org Send oss en epost på: info[AT]librivox[DOT]org

About Recording for LibriVox

http://librivox.org/about-recording/

About Recording for LibriVox Om å ta opp for LibriVox
LibriVox is %always% looking for more volunteer readers.

See %How LibriVox Works%, or visit our %Forum%. On this page:

LibriVox ser alltid etter flere frivillige lesere. Se Hvordan LibriVox Fungerer, eller besøk vårt Forum. På denne siden:
Bare Basics of Recording for LibriVox Det grunnleggende for å ta opp for LibriVox
Basic Advice about Reading (and links to more advice) Grunnleggende tips om å ta opp (og lenker til flere tips)
Basic Setup for Recording (and links to step-by-step guides) Grunnleggende oppsett for opptak (og lenker til steg-for-steg guider)
The best starting point is %The Newbie Guide To Recording%. Det beste stedet å starte er Nybegynner guiden om opptak

Bare Basics of Recording for LibriVox

All the reading projects are organized on the LibriVox %Forum% - you can read posts as a “Guest,” but you will need to register to participate. You can post messages, ask questions, introduce yourself, volunteer, and so on. Alle lese prosjektene er organisert i LrbriVox Forumet - du kan lese poster som en "Gjest", men du trenger å registrere deg for å være med. Du kan poste meldingee, spørre spørsmål, indtrodusere deg selv, melde deg frivillig, også videre.
Most readers use a microphone plugged into their computer, record with a free program called Audacity, edit out their mistakes and send their files through the Internet (easy instructions and easy uploaders available). De fleste lesere bruker en mikrofon de plugger inn i datamaskinen sin, tar opp med et gratis program som heter Audacity, redigerer ut feilene sine og sender filen gjennom Internett (enkle instrukser og enkle opplastere tilgjengelig)
There aren’t any auditions or quizzes. Det er ingen prøvelesing eller tester.
Everyone is welcome! Alle er Velkomne!

Basic Advice about Reading

Volunteer for texts that you enjoy. Don’t volunteer out of duty, volunteer for the pleasure of reading a particular thing aloud to the world. Your pleasure will add a special quality to the recording and will increase the chances that you’ll read more! Meld deg frivillig til tekster som du liker. Ikke meld deg av pliktsfølelse, meld deg for gleden av å lese en bestemt ting høyt for verden. Din glede vil gi opptaket en spesiell kvalitet og vil gjøre sjansene større for at du vil lese mer!
Read the text before you record it - it helps to know what you’re reading. If you’re a wonderfully expressive reader who conveys the text well, you’ll also convey your confusion whenever you’re lost. Some folks will read over a page, record it, pause the recorder or save (safer), read over the next page, record that one, and so on. Suit yourself. Les teksten før du tar den opp - det hjelper å vite hva det er du leser. Hvis du er en vidunderlig uttrykksfull leser som formidler teksten godt, vil du også formidle forvirring når du er usikker. Noen mennesker vil lese over en side, ta den opp, sette opptaket på pauset eller lagre det (tryggere), lese over neste side, ta opp den, også videre. Bestemm selv.
Allow pauses between sentences and paragraphs; take your time. Let your listener visualize. Tillat pauser mellom setninger og paragraf; ta deg god tid. La den som hører på visualisere seg det du leser.
Most readers need to e-n-u-n-c-i-a-t-e … every syllable, every letter sound. A relaxed steady pace helps you to form the full sounds of the words. But if you’re one of the exceptions, who naturally hyper-enunciates, then relax into a conversational style, as if the reader is there with you. De fleste lesere trenger å a-r-t-i-k-u-l-e-r-e... hver stavelse, hver ord lyd. Et avslappet jevnt tempo hjelper deg å danne den fulle lyden av ordene. Men om du er en av unntakene, som naturlig hyper-artikulerer, slapp av inn i en mer konverserende stil, som om lytteren er der sammen med deg.
Try for a steady volume level by speaking up, as if your listener is sitting across a table from you, and keeping a steady distance from your mic (not closer, farther, closer). Or if you naturally speak through walls, find the sweet spot in relation to your mic. Prøv å finn et jevnt volum level ved å snakke høyere, som om lytteren sitter på andre siden av borded, og hold en jevn avstand til mikrofonen (ikke nærmere, lenger unna, nærmere). Eller om du naturlig snakker gjennom vegger, finn det riktige stedet i forhold til mikrofonen.
Modulate your voice — give it life! But don’t over-modulate your voice — give it truth! Here’s a tip: Read from the beginning of the story, and when you reach the end, immediately record the first page or so again. Chances are, you’ll begin a bit stiff and self-conscious, but you’ll soon lose yourself in the story and become more naturally animated. By the end, you’re nicely warmed up, and if you record the beginning again right now, it won’t sound at all stiff or self-conscious. Moduler stemmen din - gi den liv! Men ikke overdriv det - gi opplesingen lyden av sannhet! Her er et tips: Les fra starten av historien, og når du kommer til slutten, ta opp den første siden eller så på nytt med en gang. Sjansen er stor for at du begynner litt stivt og selvbevisst, men du snart fordyper du deg i historien og du blir mer naturlig animert. Innen slutten er du varmet godt opp, og om du tar opp starten igjen med en gang, vil det ikke bli så stivt og selvbevisst.
Test first - make sure you’re not too close or too far from the microphone. Every time you record, say a couple sentences and check how it sounds. Test først - vær sikker på at du ikke er for nærme eller for langt unna mikrofonen. Hver gang du tar opp, si et par setninger og sjekk hvordan det høres ut.
Put your microphone at an angle to your mouth, so your breath doesn’t hit the mic full on (making p-p-p-plosives). Sett mikrofonen på skrå i forhold til munnen din, så ikke pusten din treffer mikrofonen fullt så mye (som lager p-p-p-plosiver).
Turn off your phone, and shut your door — enjoy! Skru av telefonen, og lukk døra - kos deg!
You might prefer recording in short sessions, taking breaks between, to avoid mental and vocal fatigue. (Combine the pieces into a single file during editing.) Du foretrekker kanskje å ta opp i korte sesjoner, og ta pauser innimellom, for å unngp mental og vokal utmattelse. (Sett sammen delene til én fil når du redigerer.)
When you make a mistake, pause a moment, and start again at the beginning of the sentence/paragraph — edit the mistake out later, after recording. Don’t just repeat a word or short phrase — that’ll be too hard to cut with during the edit. Når du gjør en feil, stopp et øyeblikk, og start igjen på begynnelsen av setningen paragrafet - rediger ut feilen senere, etter at du er ferdig med å ta opp. Ikke repeter et ord eller en kort frase - det blir for vanskelig å oppdele under redigeringen.
If you want to improve your reading, edit your own work but don’t be a perfectionist, just keep on reading and editing — you’ll naturally begin to make small adjustments in your reading, and the whole process will become more and more enjoyable. Om du vil bli bedre på å lese, rediger ditt eget arbeid men ikke vær perfeksjonmist, bare fortsett å lese og redigere - du vil naturlig begynne å gjør små justeringer i lesingen din, og hele prosessen vil bli mer og mer morsomt.
For more advice and discussions about reading, check out: For flere råd og diskusjoner om lesing, ta en titt her:
 %The LibriVox Forum%, especially LibriVox Forumet spesielt
 %What if I Suck?% and Hva om jeg suger? og
Making your reading sound Great. Å få lesingen din til å høres fantastisk ut.
And check the %LibriVox wiki pages%, particularly Og se på LibriVox wiki sidene, spesielt
How to Improve your Recording and Hvordan gjøre opptaket ditt bedre og
Help! What if I Suck? Hjelp! Hva om jeg suger?

Basic Setup for Recording

The Newbie Guide To Recording (The Newbie Guide To Recording) — if you’ve never recorded The Newbie Guide To Recording (Nybegynner guiden om opptak) - om du aldri hatt tatt opp noe
How to Record for LibriVox (How to Record for LibriVox) — if you have How to Record for LibriVox (Hvordan ta opp for LibriVox) - om du har
Audio software Lyd Programvare
LibriVox projects use .mp3 files (mono, 128Kpbs), and most folks use the free, open-source audio recording-editing software, Audacity. Our %Audacity FAQ% walks you through download, installation, and testing. If you already have software that creates .mp3 files, you’re set; you may want to read or even add to our wiki page, %Software We Use%. LibriVox prosjekter bruker .mp3 filer (mono, 128kpbs), og de fleste bruker bruker Audacity, et gratis, open-source lydopptak-redigerings programvare. Vår Audacity FAQ hjelper deg gjennom nedlasting, installering, og testing. Om du allerede har programvare som kan lage .mp3 filer, er du klar; du burde kanskje lese eller til og med legge til på vær wiki side, Programvare vi bruker.
Microphone Mikrofon
Though many computers have built-in microphones, most volunteers find them inadequate. Try yours on %short texts% (poems, short stories, prime numbers, etc.) if you want to contribute right away while deciding what you think of the built-in mic quality. Most volunteers use USB microphones (headsets or desk mics) plugged into their computers for a balance of acceptable and affordable. Our wiki page on %User-Recommended Equipment% cuts to the chase. Selv om mange datamaskiner har innebygde mikrofoner, finner de fleste frivillige disse utilstrekkelige. Prøv din på korte tekster(dikt, noveller, primtall, osv) om du vil bidra med en gang mens du bestemmer seg for hva du syntes om kvaliteten på den innebygde mikrofonen. De fleste frivillige bruker USB mikrofoner (hodesett eller skrivebord mikrofon) plugget inn i datamskinen deres for å balansere akseptabelt og rimelig. Vår wiki side om Anbefalt Utsryt av Brukere går rett på sak.
Project Specifics Prosjekt detaljer
Each project spells out everything you need to know in its top post: names for files and for mp3 tags, the intro and outro for your recording, where to get the free, public domain text online — for each book or collection or poem, the top post is the place. Hvert prosjekt forklarer alt du trenger å vite i den første posten; navn for filer og for mp3 tags, introduksjonen og avsluttning for opptaket ditt, hvor du finner teksten gratis, i det offentlige domene på nettet - for hver bok eller samling eller dikt, den første posten er stedet.
 %Need Help? Got Advice?% (Need Help? Got Advice?) You’ll find lots of discussion on software and microphones in the back pages of this area of the Forum.  %Need Help? Got Advice?% (Trenger du hjelp? Har du råd?) Du vil finne mange diskusjoner om programvare og mikrofoner på de bakerste sidene i denne delen av Forumet.
These %LibriVox Wiki% pages (and many more!) are here to help: Disse LibriVox Wiki sidene (og mange fler) er her for å hjelpe:
How to Record for LibriVox Hvordan ta opp for LibriVox
Editing Audio Redigere lydfiler
How to Send Your Recording Hvordan sende opptaket ditt

A note on copyright etc.

A note on copyright etc. En merknad om opphavsrett osv.
All texts in the LibriVox project are in the %Public Domain%. All LibriVox recordings will also be in the Public Domain. If you do not wish to liberate your voice recording to the public domain, this is not the project for you. Alle tekstene i LibriVox prosjektet er i det Offentlige Domene. Alle LibriVox opptak vil også være i det Offentlige Domene. Om du ikke ønsker å frigjøre opptak av stemmen din i det offentlige domene, er ikke dette prosjektet for deg.

About Listening to LibriVox / release the audio files

TO BE TRANSLATED TRANSLATION
About Listening to LibriVox Om å lytte til LibriVox
LibriVox audiobooks are free (*). You may use them for whatever purpose you like. Click here for information about our public domain license. Click here to hear some samples of LibriVox recordings. LibriVox lybøker er gratis (*). Du kan bruke dem til hvilken som helst formål du vil. Klikk her for informasjon om vårt offentlige domene lisens. Klikk her for å høre på noen uttak av LirbiVox opptak.
There are several options for listening. The first step is to get the audio files (mp3 or ogg vorbis) into your own computer. There are two main ways to do this: Det er flere alternativer for å høre på. Det første steget er å få lydfilene (mp3 eller ogg vorbis) inn på datamaskinen din. Det er to måter å gjøre dette på:
Thrice-weekly Podcast
1. Thrice-weekly Podcast 1. Podcast tre ganger uken
We podcast one book at a time, with three audio installments a week. To subscribe to our podcast, copy and paste this URL into your podcatcher: Vi podcatser en bok av gangen, med tre delsendinger i uken. For å abbonere på vår podcast, kopier og lim inn denne URL'en inn i din podcatcher:
http://librivox.org/podcast.xml
If you use iTunes, the subscription will happen automatically if you click on this URL: Om du bruker iTunes, vil abonementet skje automatisk om du klikker på denne URL'en:
itpc://librivox.org/podcast.xml NO NEED TO TRANSLATE
Catalog
2. Catalog 2. Katalog
Visit our catalog and download books you wish to listen to. You can search the catalog page, browse the catalog, or use our advanced search options. Besøk vår katalog og last ned bøker du ønsker å høre på. Du kan søke på katalog siden, bla i katalogen, eller bruke våre avanserte søke muligheter.
Once you find a book you like, there are a few options to listen, including: Når du finner en bok du liker, er det noen alternativer for å lytte, inkludert:
Download the zip file of the entire book Last ned zip filen med hele boka
You can download a “zip” file that contains all the individual files of an entire book. To do that: Du kan laste ned en "zip" fil som inneholder alle de individuelle filene av en hel bok. For å gjøre det:
“right-click/save as” the “zip file of the entire book” onto your hard drive "høyre-klikk/lagre som" "zip filen av hele boka" inn på din harddisk
once it is downloaded (it might take a while) double click the zip file, to open it når den er lastet ned (det kan ta en stund) dobbel klikk på zip filen for å opne den
then use a media player (itunes, winamp, windows media player) to play the files bruk deretter en media player (itunes, winamp, windows media player) for å spille av filene
Subscribe in itunes Abonner i itunes
You can download an entire book using the subscribe feature in iTunes. To do that: Du kan laste ned en hel bok ved å bruke abonnerings funskjonen i iTunes. For å gjøre det:
click on the “subscribe in iTunes” link from the catalog page klikk på "abonner i iTunes" lenken fra katalog siden
this will launch itunes (say “yes” if your computer asks), and import the whole book into iTunes dette vil starte itunes (si "ja" om datamaskinen spør), og importere hele boken til iTunes
In iTunes, under “Podcasts,” you should see: “LibriVox: the-book-title …” Click the little black triangle to the left of the title to see all the chapters. Click the “get” button by each to download it. I iTunes, under "Podcasts," skal du se: "LibriVox: bok-tittelen..." Klikk på den lille, svarte triangelen til venstre for tittelen for å se alle kapit0lene. Klikk på "hent" knappen ved siden av hver for å laste det ned.
For more detailed instructions, see Subscribe in iTunes For mer detaljerte instruksjoner, se Abonner i iTunes
Now that you’ve got some of the mp3 or ogg files in your computer, you can listen to them in several ways. You can listen through your computer speakers using your favorite audio player. You can load the files into an iPod or other portable audio player and listen when and where you like. You can burn the files to an audio cd and listen to them in the car or on your home stereo. Nå som du har noen av mp3 eller ogg filene på din datamaskin, kan du høre på dem på forskjellige måter. Du kan lytte gjennom høytalerne på datamaskinen ved hjelp av ditn favoritt lyavspiller. Du kan laste filene inn på en iPod eller annen bærbar musikkspiller og høre på det når og hvor du vil. Du kan brenne filene på en cd og høre på dem i bilen eller ditt hjemme stereo anlegg.
For more detailed instructions, see our User Guide to Listening. For mer detaljert instruksjoner, se vår Bruker Guide til Lytting.
If you have any troubles, please contact kayray, with subject line: “LibriVox help.” Om du har noen problemer, venligst kontakt kayray, med emnefeltet: "LibriVox hjelp."

In the translation, please leave “LibriVox help” as such.

*NOTE that our files are free and public domain in the USA, but not necessarily everywhere in the world. To read more about why that is, see our Public Domain page. *MERK at våre filer er gratis og i det offentlige domene i USA, men ikke nødvendigvis alle steder i verden. For å lese mer om hvorfor, se vår Offentlige Domene side.

LibriVox Samples (hear some samples)

TO BE TRANSLATED TRANSLATION
LibriVox Samples LibriVox Uttak
So how good are the LibriVox readers? We’ll be honest: some are better than others, but what some of us lack in voice modulation skills, we usually make up for in love for the text we are reading. But, remember, we are all volunteers. Before we get to the samples, here is one of the best descriptions, we think, of what’s special about LibriVox (from Institute of the Future of the Book): Så hvor flinke er LibriVox leserne? For å være ærlig: noen er flinkere en andre, men det noen av oss mangler av evner i stemmevariasjon, tar vi som regel igjen med en kjærlighet for teksten vi leser. Men, husk, vi er alle frivillige. Før vi kommer til uttakene, her er en av de beste beskrivelsene, syntes vi, av hva som er så spesielt med LibriVox (fra Institute of the Future of the Book):
As a regular audiobook listener, I was struck by the fact that while most literary audiobooks are read by authors who tend to work hard at conveying a sense of character, the Librivox selections seemed to convey, more than anything, the reader’s passion for the text itself; ie, for the written word. Here at the Institute we’ve been spending a fair amount of time trying to figure out when a book loses it’s book-ness, and I’d argue that while some audiobooks blur the boundary between book and performance, the Librivox books remind us that a book reduced to a stream of digitally produced sound can still be very much a book. Som en fast lytter av lydbøker, ble jeg slått av det faktum at mens de fleste litterære lydbøker leses av forfattere som jobber hardt med å formidle en følelse av karakter, syntes LibriVox å formidle, mer enn noe annet, leserens lidenskap for teksten; dvs. for det skrevne ord. Her på Instututtet har vi brult mye tid på å finne ut når en bok mister mister sin bokhet, og jeg vil argumentere at mens noen lydbøker er uklar på grensen mellom bok og fremføring, minner LibriVox bøkene oss på at en bok redusert til en strøm av digitalt produserte lyder kan fortsatt en bok.
So, judge for yourself. These are random samples (honest … OK randomish): Så, avgjør selv. Dette er noen tilfeldige eksempler (sant...OK nesten tilfeldig):
Kara leser: A Little Princess, Chapter 5

Branko leser: Secret Agent, Chapter 5
John leser: A Modest Proposal
Cori leser: Sonnet 23
Tuija leser: Helsinkiin, Chapter 3
Greg leser: Notes from the Underground, Chapter 2
Grace & Brad leser: Twas the Night Before Christmas … (I admit: that one wasn’t random).
Gord leser: Frankenstein, Chapter 17
Acrobatty leser: Northanger Abbey, chapter 14

Kara leser: A Little Princess, Kapitel 5

Branko leser: Secret Agent, Kapitel 5
John leser: A Modest Proposal
Cori leser: Sonnet 23
Tuija leser: Helsinkiin, Kapitel 3
Greg leser: Notes from the Underground, Kapitel 2
Grace & Brad leser: Twas the Night Before Christmas … (Jeg innrømmer det: den var ikke tilfeldig).
Gord leser: Frankenstein, Kapitel 17
Acrobatty leser: Northanger Abbey, Kapitel 14

Feedback / read this first

TO BE TRANSLATED TRANSLATION
Listener Feedback
Listener Feedback Tilbakemelding fra lytterene
Firstly, please remember that all LibriVox recordings are done by volunteers. No one is paid for recordings, no one is paid for editing, or cataloging or managing the project. Everything here is done by volunteers. Først, husk at alle LibriVox opptak er gjort av frivillige. Ingen får betalt for opptakene, ingen får betalt for å redigere, eller katlogisere eller administrere prosjektet. Alt her gjøres av frivillige.
The other thing to note is this: some of our readers are better than others. But our policy is to accept ANY reader who wishes to read for us. We have such a huge task ahead of us: to record all the books in the public domain! We can’t achieve that without an open door policy for everyone who wants to help. Plus, it’s part of the LibriVox way. We welcome anyone who wants to help. That’s how we got this far, and we want to go a lot further. Den andre tingen å merke seg: noen av våre lesere er bedre enn andre. Men vår politikk er å ta imot ALLE lesere som ønsker å lese for oss. Vi har en så stor oppgave foran oss: å ta opp alle bøkene i det offentlige domene! We kan ikke nå det målet uten å ha en åpen dør politikk for alle som ønsker å hjelpe. Dessuten er det en del av LibriVox måten. Ve ønsker velkommen til alle som ønsker å hjelpe. Det er slik vi har kommer så langt, og vi ønsker å gå mye lenger.
All that being said: WE DO CARE ABOUT THE QUALITY OF OUR RECORDINGS. Med det sagt: VI BRYR OSS OM KVALITETEN PÅ VÅRE OPPTAK.
Our Proof Listening Process Vår korrektur Lyttings Prosess
We have put a proof-listening step into our process to try to catch problems in audio files (perhaps you would like to help? Visit the proof-listening thread on our forum). In this step we try to get all our audio checked before we upload and catalog (which for the record, is not an easy process). We try to catch things like long silences, repeated text, editing problems, volume problems, static etc. But we don’t really make comments on reading style — too fast/too slow, not enough oomph. For instance, we never say: “This reader is not good enough for LibriVox.” Though in some cases we may try to give some feedback to a particular reader, to give some advice on how they can improve. Vi har lagt inn et korrektur-lytter steg inn i vår prosess for å prøve å fange opp problemer i lyfiler (Kanskje du har kyst til å hjelpe til? Besøk korrektur-lytter tråden på vårt forum.) I dette steget prøver vi å få alle lydfilene sjekket før vi laster dem opp og katalogiserer dem (som forøvrig ikke er en lett prosess). Vi prøver å fange ting som lange stillheter, repetert tekst, redigerings problemer, volum problemer, statisk støy osv. Men vi gir ikke kommentarer på lesestil - for fort/for sakte, ikke nok oomph. For eksempel, vi sier aldri: "Denne leseren er ikke flink nok for LibriVox." Selvom vi i noen tilfeller prøver å gi tilbakemelding til en bestemt leser, å gå dem noen råd om hvordan de kan bli bedre.
So: Please do let us know if you have any problems with a recording you’ve heard, whether technical in nature, or even if it’s a style question. We’d like to know if there are unhappy listeners. If the file can be fixed we will try to fix it; but if the problem falls within the “LibriVox idiosyncrasy” zone, well we’ll let you know. Så: Venligst si ifra om du har noen problemer med et opptak du har hørt, om det er av en teknisk antur, eller om det er et stil spørsmål. Vi vil gjerne vite det om det er ufornøyde lyttere. Om filen kan fikses vil vi prøve å fikse den; men om problemet faller innenfor LibriVox Særegenhet sonen, gir vi deg beskjed.
Also note: Project Gutenberg has a 99% accuracy target for its texts. On a 20 minute audio recording that would be equivalent to 12 seconds of errors. (Count to 12 and see how long that is). We don’t maintain such a specific target, but keep it in mind when sending us comments. Merk også: Project Gutenberg har 99% nøyaktighets mål for teksten sin. På et 20-minutters lyd opptak er det det samme som 12 sekunder med feil. (Tell til 12 og se hvor lenge det er). Vi har ikke et så bestemt mål, men tenk på det når du sender en kommentar.
So what to do if you have a problem: Så hva gjør du om du har et problem:
Please send an email to: info AT librivox DOT org

with the following information:

Venligst send en epost til: info AT librivox DOT org

med den følgende informasjonen:

- Name of Book

- Chapter/Section Number - File format (64kbps mp3, 128 kbps mp3, ogg vorbis) - How you downloaded the file (individual download, zip download, ftp, podcast download) - Nature of problem - Time or times-location of problems (if possible)

Tittel på boken

- Kapitel/Seksjons nummer - Fil format(64kbps mp3, 128 kbps mp3, ogg vorbis) - Hvordan du lastet ned filen (individuell nedlasting, zip nedlasting, ftp, podcast nedlasting) - Problemets art - Tid eller tids-sone for problemet (om mulig)

And thanks for listening! Og takk for at du lytter!

Contact

TO BE TRANSLATED TRANSLATION
Contact LibriVox Kontakt LibriVox
The best way to contact us is by posting on our Forum Den beste måten å ta kontakt med oss på er å legge ut en post i vårt Forum
LibriVox can be reached at: info[AT]librivox[DOT]org LibriVox kan nåes på: info[AT]librivox[DOT]org
Please read this, if you wish to give feedback Venligst les dette, om du ønsker å gi tilbakemelding