Danish Homepage Translation 2007

From Librivox wiki
Jump to: navigation, search

>> Back to Homepage Translation

August 2007's update.

Contents

Danish Translation of the Librivox site

This page shall be our worksheet for the various subpages of the librivox homepage.


Pages translated into Danish

We are on the way to translate important parts of our website to several languages. Please understand that this is work-intensive and difficult to keep the translated pages as current as the original version. Moreover, it is unavoidable that links from the translated websites mostly point to english pages.

Vi er i gang med at oversætte vigitige dele af vores hjemmeside til flere sprog. Forstå, at dette er en langvarig opgave, og at det er svært at holde de oversatte sider lige så opdaterede som den originale udgave. Derudover, er det uundgåeligt at links fra de oversatte sider for det meste fører til sider på engelsk.


acoustical liberation of books in the public domain

Akkustisk frigørelse af offentligt tilgængelige bøger


Frontpage

http://www.librivox.org/

Listen

Listen

Lyt


LibriVox provides free audiobooks from the public domain. There are several options for listening. The first step is to get the mp3 or ogg files into your own computer:

Librivox giver adgang til gratis lydbøger fra "det offentlige domæne". Der findes flere muligheder for at lytte. Første skridt er at få mp3 eller ogg filerne overført til din egen computer:


LibriVox's catalog

LibriVox's katalog

Podcast

Podcast

Read

Read

Læs

Would you like to record chapters of books in the public domain? It's easy to volunteer. All you need is a computer, some free recording software, and your own voice.

Kunne du tænke dig at indspille kapitler af offentligt tilgængelige bøger? Det er "let at være med". Det eneste du behøver er en computer, noget gratisk software til indspilning og din egen stemme.


Volunteer

Vær med


Visit the forums

Besøg de forskellige fora


Centered Info:

Librivox volunteers record chapters of books in the public domain and publish the audiofiles on the internet.Our goal is to record all the books in the public domain.

Frivillige på Librivox indspiller kapitler af offentligt tilgængelige bøger og udgiver lydfilerne på internettet. Vores mål er at indspille alle offentligt tilgængelige bøger.


Homepage's sidebar

LibriVox free audiobooks

LibiVox: free audiobooks

LibriVox: gratis lydbøger


LibriVox volunteers record chapters of books in the public domain and release the audio files back onto the net. Our goal is to make all public domain books available as free audio books.

Frivillige på LibriVox indspiller kapiteler af offentligt tilgængelige bøger og udgiver lydfilerne på internettet. Vores mål er at gøre alle bøger i det offentlige domæne tilgængelige som gratisk lydbøger.


More information

Mere information


FAQ

Ofte stillede spørgsmål


Contact

Kontakt


LibriVox Links

LibriVox Links

LibriVox Links


Our catalogue

Vores katalog

How to listen

Sådan lytter man


How to volunteer

Sådan melder man sig til at hjælpe


LibriVox forums

LibriVox fora


LibriVox wiki

LibriVox wiki


LibriVox Feeds

LibriVox Feeds

LibriVox Feeds


LibriVox Books Podcast

LibriVox's podcast af bøger


LibriVox community Podcast

LibriVox's fælles podcast


New Releases Podcast

Podcast af nye udgivelser


New Releases Feed

Feed af nye udgivelser


Latest News Feed

Feed af det seneste nyt


External Links

External Links

Eksterne links


Other projects

Andre projekter


Footer

Hosting generously provided by Project Gutenberg LibriVox is proudly powered by WordPress Entries (RSS) and Comments (RSS)

Hosting leveres af "Project Gutenberg" Librivox er stolt af at køre på "Wordpress" "Indlæg (RSS)" og "Kommentarer (RSS)"


Public Domain

Copyright, Public Domain & LibriVox

Copyright, Public Domain and LibriVox

Copyright, det offentlige domæne og LibriVox

Copyright gives an individual or corporation exclusive rights on a text, for a limited period of time. This means no one else can reproduce the text or make derivative works (such as audio recordings) while the copyright is in force. Copyrights are granted for a limited time, and eventually they expire, and the text enters the “public domain.” Meaning anyone can use that text however they wish.

Copyright tildeles et individ eller et selskab eneret til en tekst i en begrænset periode. Dette medfører at ingen andre kan gengive denne tekst, eller skabe afledte værker (såsom en lydoptagelse) mens den pågældende ophavsret er i kraft. Copyright tildeles for en begrænset periode, og vil udløbe på et tidspunkt, hvorefter teksten indgår i det "offentlige domæne". Hvilket betyder at enhver kan bruge den pågældende tekst præcis som de har lyst.


LibriVox records only texts that are in the public domain (in the USA – see below for why), and all our recordings are public domain (definitely in the USA, and maybe in your country as well, see below). This means anyone can use all our recordings however they wish (even to sell them).

LibriVox indspiller kun tekster der er offentligt tilgængelige (i USA - "se hvorfor nedenfor"), og alle vores indspilninger er offentligt tilgængelige (afgjort i USA, og måske også i dit land, "se nedenfor"). Dette betyder at alle kan bruge vores indspilninger som de har lyst (endda sælge dem).


In addition, book summaries, CD cover art, and any other material that goes into our catalog with the audio recordings are in the public domain.

I tillæg er alle resumér af bøger, CD cover art, og alt andet materiale, der indgår i vores katalog sammen med lydoptagelserne, offentligt tilgængelige.

More information

More information

Mere information


Practicalities

Pratiske ting


Copyright and Public Domain in the USA

Copyright og det offentlige domæne i USA


What can other people do with LibriVox Recordings

Hvad kan andre gøre med Librivox's indspilninger


Why We Use the Laws of the USA

Hvorfor bruger vi USA's love og regler


Other Resources

Andre ressourcer


Practicalities

The practical implications of our copyright policies are:

De praktiske konsekvenser af vores politik omkring ophavsret er:


if you record for LibriVox, all your recordings will be donated to the public domain

"Hvis du indspiller for LibriVox vil alle dine indspilninger bive gjort offentligt tilgængelige"

you may do whatever you like with our recordings - you don’t need permission

Du kan gøre som du har lyst til med vores indspilninger - du behøver ingen tilladelser


in general, we can only record texts published before 1923

Overordnet set kan vi kun indspille tekster "udgivet før 1923"


we cannot record texts that are still under copyright in the USA, but public domain in another country

Vi kan ikke indspille tekster der stadigt er ophavsretsligt beskyttede i USA, men offentligt tilgængelige i et andet land


all our recordings are public domain in the USA, but not necessarily in other countries

Alle vores indspilninger er offentligt tilgængelige i USA, men ikke nødvendigvis i andre lande


if you are outside the USA, we recommend that you check the copyright status of the work in your country before downloading our recording of it

Hvis du er udenfor USA, tilråder vi at du undersøger ophavsrettighederne for værket i dit eget land før du downloader vores indspilning af det


Copyright and Public Domain (in the USA)

Under US law (under which LibriVox operates), public domain includes all works published before 1923. A work published after 1923 is probably not in the public domain and we probably cannot record it. If a work is published before 1923, then we can record it.

USA's lovgivning (som Librivox arbejder under) betyder at alle værker udgivet før 1923 er offentligt tilgængelige. Et værk udgivet efter 1923 er formentligt ikke i det offentlige domæne, og vi må formentligt "ikke indspille det". Hvis et værk er udgivet før 1923, må vi.


Note also, that a translation is considered a new work, and its copyright status is determined by the year of publication of the translation, not the original work.

Læg mærke til at en oversættelse betragtes som et nyt værk og dette værks ophavsrettigheder er fastslået af udgivelsesåret for "oversættelsen", ikke det originale værk.


Theoretically new works should come into the public domain every year (this is what happens in other countries), however in the United States, a number of copyright laws have been passed extending the copyright term. See the wikipedia article for more info.

Teoretisk set skulle nye værker hele tiden blive offentligt tilgængelige (dette er hvad der sker i andre lande), men i USA er der blevet vedtaget en del love omkring ophavsrettiheder som forlænger copyrightperioden. Se "wikipedia artiklen" for mere information.


For a detailed flowchart of determining public domain, see: copyright flowchart (from law firm, Bromberg & Sunstein).

For at se et detaljeret diagram omkring det offentlige domæne, se: "copyright flowchart" (fra advokatfirmaet Bromberg & Sunstein).


And for more information, resources, and links see the LibriVox wiki.

Og for mere information, ressourcer og links, se "libriVox wiki'en".


What Can Other People Do with LibriVox Recordings

LibriVox recordings are in the public domain, which means people can do anything they like with them. Mostly this just means people can listen to them for free. But it also means they can: sell them (for instance on ebay), broadcast them, put them in commercials, play them at political rallies, chop them up, remix them, make music recordings of them. The recordings are free, and there is no need to credit LibriVox, although of course we much prefer if you do credit us (with a link to our site).

Librivox indspilninger er offentligt tilgængelige, hvilket betyder at andre kan gøre præcis hvad de har lyst til med dem. For det meste betyder dette bare at folk lytter til dem. Men det betyder også at de må: sælge dem (f.eks. på ebay), sende dem i radioen e.l., indsætte dem i reklamer, spille dem til politiske sammenkomster, skære i dem, mixe dem, lave musik optagelser af dem. Indspilningerne er gratis, og det er ikke nødvendigt at angive LibriVox som kilden, selvom vi selvfølgeligt foretrækker at du gør det (med et link til vores side).


Here are some other examples of what people might do (and would have the right to do) with our recordings (and, if your record for us, your recordings):

Her er nogle eksempler på hvad folk "kunne" gøre (og ville have ret til at gøre) med vores indspilninger (og, hvis du indspiller for os, dine indspilninger):


make CDs of Romance of Rubber sold as a fundraiser for a charity you don’t like;

Lave "Romance of Rubber" CD'er og sæle dem til fordel for en velgørenhedsorganisation du ikke bryder dig om;


put Origin of the Species as background atmosphere for a pornographic film;

Lægge "Origin of the Species" som baggrunds lyd i en pornografisk film;


sample Fables for the Frivolous in a violent rap song;

Sample "Fables for the Frivolous" i en voldelig rap udgivelse;


use the summary of Frankenstein to promote a major motion picture.

Bruge resumét af Frankenstein til at gøre reklame for en film.


Although these examples are far-fetched, they are all acceptable uses of public domain materials. So be aware of what you are doing when you free your recordings and text into the public domain. You really have to let go!

Selvom disse eksempeler er langt ude, er de alle acceptable måder at bruge offentligt tilgængelige materialer på. Så vær opmærksom på hvad det er du gør når du slipper indspilninger of tekster løs i det offentlige domænge. Du er nødt til virkeligt at kunne give slip!


Why We Use the Laws of the USA

LibriVox is an international project, with volunteer readers and listeners from all over the world, and we record and make available texts in many languages. Copyright laws differ from country to country, and a work that is in the public domain in one country is not necessarily public domain in another. Our dependence on US law is a matter of practicalities and the legal suggestions we have received from various people. The main reasons that we must use US laws include:

LibriVox er et internationalt projekt, med frivillige oplæsere og lyttere fra hele verden, og vi indspiller og stiller tekster til rådighed på mange sprog. Regler om ophavsrettiheder er forskellige fra land til alnd, og et værk der er offentligt tilgængelig i ét land, er ikke nødvendigvis offentligt tilgængeligt i et andet. Vores afhængighed af USA's love og regler udspringer af nogle praktiske detaljer og retslige retningslinier vi har modtaget fra forskellig side. De overordnede grund til at vi er nødt til at henholde os til USA's love og regler omfatter:


the domain name LibriVox.org is registered in the USA

Domænenavnet LibriVox.org er registreret i USA


our website is hosted in the USA

Vores hjemmeside er hosted i USA


all our audio files are hosted in the USA

alle vores lydfiler lagres i USA


the vast majority of our source texts come from Project Gutenberg, which does the (arduous) legal work to assure public domain status in the USA

størstedelen af vores kildetekster kommer fra "Project Gutenberg", som udfører den (belastende) retslige opgave at sikre at et værk er offentligt tilgængeligt i USA


it is impossible for us to verify the copyright status of every work in every country, or even many countries

det er umuligt for os at sikre den ophavsretslige status for alle værker i alle lande, eller bare i mange lande

We do our utmost to ensure that all our recordings are public domain in the USA, and we offer them up to the world for free, but if you are in another country, it’s a good idea to check the status of a particular work before downloading, otherwise you *might* be violating copyright laws.

Vi gør vores bedste for at sikre at alle vores indspilninger er offentligt tilgængelige i USA, og vi giver dem gratis til verden, men hvis du er i et andet land er det en god idé at kontrollere den ophavsretslige status for et bestemt værk før du downloader det, eller *kan* du komme på tværs af ophavsrettigheder.


Other Resources

Copyright law is a complicated and important business, and we encourage everyone to read more about it. Here are some resources:

Love og regler om ophavsrettigheder er komplicerede og vigtige og vi opfordrer alle til at læse mere om emnet. Her er nogle relevante muligheder for information:


LibriVox Copright and Public Domain Wiki Page

Librivox's Wiki-side om Ophavsrettigheder og det Offentlige Domæne


Public domain - wikipedia

Wikipedias side om det offentlige domæne

Copyright - wikipedia

Wikipedias side om ophavsrettigheder


Copyleft - wikipedia

Wikipedias side om Copyleft (en afart af ophavsrettigheder)


Union for the public domain

No need to translate

Creative commons

No need to translate

Free software foundation

No need to translate

Digital copyright canada

No need to translate

Project Gutenberg

No need to translate

Podcast

LibriVox Podcasts

LibriVox podcasts

LibriVox podcasts


A podcast is a way to automatically download audiofiles to your computer from a specific show, or “feed.” You can listen on your computer, on a portable media device such as an ipod, or you can burn the files to a CD and listen on a regular stereo. In order to get podcasts onto your computer, you’ll need some podcatching software, such as iTunes or Juice. Alternately, you can listen to podcasts “streaming” in your browser. For more detailed instructions, see our Guide for Listeners (wiki) (in English).

Et podcast er en måde hvorpå du automatisk kan downloade lydfiler til din computer fra en bestemt udsendelse eller "feed". Du kan lytte til filerne på din computer, på en bærbar medieenhed såsom en ipod, eller du can brænde filerne ned pp en CD og høre dem på et normalt anlæg. For at få podcastene ned på din computer har du brug for noget podcatching (podfanger) software, som f.eks. "iTunes" eller "Juice". En anden mulighed er at lytte til podcasts ved at "streame" dem i din browser. En mere detaljeret beskrivelse af mulighederne se vores "Lytteres guide (wiki)" "(på engelsk)".

LibriVox is currently podcasting five different shows:

I øjeblikket podcaster Librivox fem forskellige udsendelser:


LibriVox Books Podcast

LibriVox's bog podcast


LibriVox Community Podcast

LibriVox fællesskabets podcast


LibriVox Poetry Podcast

LibriVox's poesi/digt podcast


LibriVox Short Story Podcast

LibriVox's novelle podcast


LibriVox New Releases Podcast

LibriVox's nye udgivelser podcast


LibriVox Books Podcast

We select a book from our collection and podcast a chapter at a time, three times a week, from start to finish.

Vi udvælger en bog fra vores samling og podcaster et kapitel ad gange, tre gange om ugen, fra start til slut.


To subscribe to this podcast, copy and paste this URL into your podcatcher:

For at abonnere på denne podcast skal du kopiere denne URL og sætte den ind i din podcatcher (podfanger):


No need to translated


Or click on the URL below to add the podcast to iTunes automatically (say “yes” if your computer asks):

Eller klikke på nedenstående URL for automatisk at tilføje podcastet til iTunes (klik "ja" hvis din computer spørger):


itpc://librivox.org/podcast.xml

No need to translated


LibriVox Community Podcast

A weekly podcast for and by the LibriVox community. Rotating hosts design shows on all sorts of topics, from the latest new projects to technical advice, interviews with readers, listeners, admins, and others. If you’d like to host a show, let us know.

En ugentlig podcast for of af medlemmer af LibriVox fælleskabet. Skiftende værter designer udsendelser om alle mulige emner, fra de seneste nye projekter til teknisk råd og vejledning, interviews med oplæsere, lyttere, administratorer og andre. Lad os vide hvis du kunne tænke dig at lave en udsendelse.


To subscribe to this podcast, copy and paste this URL into your podcatcher:

For at abonnere på denne podcast skal du kopiere denne URL og sætte den ind i din podcatcher (podfanger):


No need to translate


Or click on the URL below to add the podcast to iTunes automatically (say “yes” if your computer asks):

Eller klikke på nedenstående URL for automatisk at tilføje podcastet til iTunes (klik "ja" hvis din computer spørger):


itpc://feeds.feedburner.com/LibrivoxCommunityPodcast

No need to translate


LibriVox Poetry Podcast

Every Saturday a new selection of poems randomly selected from LibriVox’s vast catalog of poems short and long, as well as samples from full books of poetry. You will also find here sample(s) from last week’s Poem of the Week.

Hver lørdag udsendes et nyt udvalg af poesi og digte tilfældigt udvalgt fra LibriVox's store udvalg af digte, korte såvel som lange, ligesom udsnit af digtsamlinger. Her vil du også finde udsnit af sidste uges "Ugens digt"


To subscribe to this podcast, click the appropriate feed:

Klik på det relevante feed for at abbonnere på denne podcast.


Poetry via FeedBurner

Digte/poesi via FeedBurner


Poetry via iTunes

Digte/poesi via iTunes


LibriVox Short Story Podcast

A growing collection of short stories for easy selection. Viewing this podcast in iTunes will allow you to click on the Name heading so that the entire list of stories will become alphabetized by author’s name. Possibilities abound! A great way to select from stories you’d never thought of before.


En voksende samling af noveller som det er let af vælge i. Når du ser dette podcast i iTunes vil det være muligt at klikke på overskriften "Navn" således at hele listen af historier ordnes alfabetisk efter forfatterens navn. Mulighederne er mange! En dejlig måde at vælge historier som du aldrig havde tænkt på før.

To subscribe to this podcast, click the appropriate feed:

Klik på det relevante feed for at abbonnere på denne podcast.


Short Stories via FeedBurner

Noveller via FeedBurner


Short Stories via iTunes

Noveller via iTunes


LibriVox New Releases Podcast

As we continue to test the waters, the New Releases Podcast is currently appearing only intermittently. Alternately, if you are interested in seeing our very newest releases, they are always available on the New Releases page; an RSS feed is also available from that page. To sample a recording, simply click the ‘archive.org’ link on its catalogue page — there you will find a streaming media player and can listen immediately to any chapter / section.

Efterhånden som vi får udvidet mulighederne udsendes podcastet med Nye udgivelser kun sporadisk. "Alternativet", hvis du er interesseret i at se vores allernyeste udgivelser er at finde dem på siden "Nye udgivelser"; der er også et RSS feed tilgængeligt fra den side. For at prøvelytte en udgivelse skal du bare klikke på linket 'archive.org' på udgivelsens katalogside - der vil du få vist en mediaplayer der streamer og med det samme lytte til ethvert kapitel eller enhver sektion.


The LibriVox New Releases Podcast is a way for both the general public and LibriVox community members to review and sample the newest LibriVox audiobooks without having to download a series of large, individual audio files. The outward reaching New Releases Podcast appears regularly in the middle and at the end of every month! A listing of the newest releases over the past two weeks, together with a dozen poignant sound samplings from LibriVox volunteer readers, is now available in your earbuds.

LibriVox's podcast med nye udgvielser er en måde hvorpå både offentligheden og LibriVox fællesskabets medlemmer kan se og prøvehøre de nyeste LibriVox lydbøger, uden at skulle downloade mange og lange lydfiler. Podcastet udsendes regelmæssig i midten og slutningen af hver måned! En liste over de nyeste udgivelser i de sidste to uger sammen med et dusin udvalgte lydprøver fra LibriVox's frivillige oplæsere er nu tilgængelige i dine høretelefoner.


To subscribe to this podcast, copy and paste this URL into your podcatcher:

For at abonnere på denne podcast skal du kopiere denne URL og sætte den ind i din podcatcher (podfanger):


No need to translate


Or click on the URL below to add the podcast to iTunes automatically (say “yes” if your computer asks):

Eller klikke på nedenstående URL for automatisk at tilføje podcastet til iTunes (klik "ja" hvis din computer spørger):


itpc://feeds.feedburner.com/LibrivoxNewReleasesPodcast

It's easy to volunteer / Volunteer

Volunteering for LibriVox

Volunteering for LibriVox


LibriVox volunteers read and record chapters of books in the public domain (books no longer under copyright), and make them available for free on the Internet. Practically, this means we record books published before 1923. All our recordings (including yours, if you volunteer for us) are also donated into the public domain.


We record books in all languages.


You do not need any prior experience to volunteer for LibriVox, nor do you need to audition or send us samples. All you need is your voice, some free software, your computer, and maybe an inexpensive microphone.


All LibriVox activity (book selection, project management, discussion, etc) happens on our Forum, and you’ll need to register there to join us. Our forum members are a friendly bunch, and questions will be answered there quickly (much more quickly than if you send us an email!).


We do suggest you read the document below, before registering and posting on the Forum, to get an idea of how everything works.


More information

About Recording


LibriVox Project Types


Navigating the Forum


Cast of Characters


How it Works


Other Information


About Recording

Many LibriVox volunteers have never recorded anything, certainly not audiobooks. If you are new to recording, you’ll find many helpful people on the forum who will help you get yourself set up. Here is an overview, About Recording for LibriVox.


LibriVox Project Types

We have a number of different types of projects:


collaborative: many volunteers contribute chapters of a long text.


solo: one volunteer reads an entire book.


short works (prose and poetry): short works and poetry!


dramatic works: “actors” record parts, all edited together.


other languages: projects in languages other than English.


Navigating the Forum

The Forums are split into three main sections:


About LibriVox


info about LibriVox, including our FAQ


Books (Volunteer for Reading & Other Things)


This section includes:


Book Suggestions (discuss books you’d like to record)


Readers Wanted (where projects needing readers are listed)


Going Solo (you’ll need to do a collaborative recording first)


Listeners & Editors Wanted (our proof-listening process)


Volunteer for Other Projects (other types of projects)


Help, Discussion, & Suggestions


For your questions, news and general chatter


Cast of Characters

We’re all volunteers, and we’ve flipped traditional hierarchy upside down. The most important people in LibriVox are the readers, and everyone else works hard to help them make more audiobooks. We encourage everyone to do as much or as little as they like, and mostly if you have an idea and want to implement it, you’ll find lots of support. Here is a list of people you will run into and what they do (note: they are all volunteers):


readers: record chapters of public domain books


book coordinators: manage production of a particular book


meta coordinators: catalog completed books on the web


moderators: help the forum run smoothly


admins: try to make sure everyone has what they need


How it Works

Practically, here is how things work:


1. a book coordinator posts a book in the New Projects Launch Pad Section.


2. a meta coordinator claims the project and moves the thread to the appropriate forum.

3. volunteers “claim” chapters to read.


4. the readers record their chapters in digital format.


5. the book coordinator collects all the files of all the chapters.


6. the book coordinator sends the collected files to a meta coordinator.


7. we check the files for technical problems in the Listeners Wanted section.


8. the book coordinator sends the collected, corrected files to a meta coordinator.


9. another public domain audiobook is made available for free.


Other Information

There are many, many other things you can do to help, so please feel free to jump into the Forums.


See here for a more detailed FAQ (in English).


See here for a Guides for Listeners & Volunteers (the LibriVox wiki).


Contact us by email at: info AT librivox DOT org


About Recording for LibriVox

About Recording for LibriVox


LibriVox is always looking for more volunteer readers. See How LibriVox Works, or visit our Forum. On this page:


Bare Basics of Recording for LibriVox


Basic Advice about Reading (and links to more advice)


Basic Setup for Recording (and links to step-by-step guides)

The best starting point is The Newbie Guide To Recording.


Bare Basics of Recording for LibriVox

All the reading projects are organized on the LibriVox Forum - you can read posts as a “Guest,” but if you want to participate, just register. Then you can post messages, ask questions, introduce yourself, volunteer, and so on.


Most readers use a microphone plugged into their computer, record with a free program called Audacity, edit out their mistakes and send their files through the Internet (easy instructions and easy uploaders available).


There aren’t any auditions or quizzes.


Everyone is welcome!


Basic Advice about Reading

Volunteer for texts that you enjoy. Don’t volunteer out of duty, volunteer for the pleasure of reading a particular thing aloud to the world. Your pleasure will add a special quality to the recording and will increase the chances that you’ll read more!


Read the text before you record it - it helps to know what you’re reading. If you’re a wonderfully expressive reader who conveys the text well, you’ll also convey your confusion whenever you’re lost. Some folks will read over a page, record it, pause the recorder or save (safer), read over the next page, record that one, and so on. Suit yourself.


Allow pauses between sentences and paragraphs; take your time. Let your listener visualize.


Most readers need to e-n-u-n-c-i-a-t-e … every syllable, every letter sound. A relaxed steady pace helps you to form the full sounds of the words. But if you’re one of the exceptions, who naturally hyper-enunciates, then relax into a conversational style, as if the reader is there with you.


Try for a steady volume level by speaking up, as if your listener is sitting across a table from you, and keeping a steady distance from your mic (not closer, farther, closer). Or if you naturally speak through walls, find the sweet spot in relation to your mic.


Modulate your voice — give it life! But don’t over-modulate your voice — give it truth! Here’s a tip: Read from the beginning of the story, and when you reach the end, immediately record the first page or so again. Chances are, you’ll begin a bit stiff and self-conscious, but you’ll soon lose yourself in the story and become more naturally animated. By the end, you’re nicely warmed up, and if you record the beginning again right now, it won’t sound at all stiff or self-conscious.


Test first - make sure you’re not too close or too far from the microphone. Every time you record, say a couple sentences and check how it sounds.


Put your microphone at an angle to your mouth, so your breath doesn’t hit the mic full on (making p-p-p-plosives).


Turn off your phone, and shut your door — enjoy!


You might prefer recordng in short sessions, taking breaks between, to avoid mental and vocal fatigue. (Combine the pieces into a single file during editing.)


When you make a mistake, pause a moment, and start again at the beginning of the sentence/paragraph — edit the mistake out later, after recording. Don’t just repeat a word or short phrase — that’ll be too hard to cut with during the edit.


If you want to improve your reading, edit your own work but don’t be a perfectionist, just keep on reading and editing — you’ll naturally begin to make small adjustments in your reading, and the whole process will become more and more enjoyable.


For more advice and discussions about reading, check out:


The LibriVox Forum, especially


What if I Suck? and


Making your reading sound Great.


And check the LibriVox wiki pages, particularly


How to Improve your Recording and


Help! What if I Suck?


Basic Setup for Recording

The Newbie Guide To Recording (The Newbie Guide To Recording) — if you’ve never recorded

The Newbie Guide To Recording (...

How to Record for LibriVox (How to Record for LibriVox) — if you have

How to Record for LibriVox (...

Audio software


LibriVox projects use .mp3 files (mono, 128Kpbs), and most folks use the free, open-source audio recording-editing software, Audacity. Our Audacity FAQ walks you through download, installation, and testing. If you already have software that creates .mp3 files, you’re set; you may want to read or even add to our wiki page, Software We Use.


Microphone


Though many computers have built-in microphones, most volunteers find them inadequate. Try yours on short texts (poems, short stories, prime numbers, etc.) if you want to contribute right away while deciding what you think of the built-in mic quality. Most volunteers use USB microphones (headsets or desk mics) plugged into their computers for a balance of acceptable and affordable. Our wiki page on User-Recommended Equipment cuts to the chase.


Project Specifics


Each project spells out everything you need to know in its top post: names for files and for mp3 tags, the intro and outro for your recording, where to get the free, public domain text online — for each book or collection or poem, the top post is the place.


Need Help? Got Advice? (Need Help? Got Advice?) You’ll find lots of discussion on software and microphones in the back pages of this area of the Forum.

Need Help? Got Advice? (...


These LibriVox Wiki pages (and many more!) are here to help:


How to Record for LibriVox


Editing Audio


How to Send Your Recording


A note on copyright etc.

A note on copyright etc.


All texts in the LibriVox project are in the Public Domain texts. All LibriVox recordings will also be in the Public Domain. If you do not wish to liberate your voice recording to the public domain, this is not the project for you.


More info / about LibriVox

LibriVox Objective

LibriVox Objective


To make all books in the public domain available, for free, in audio format on the internet.


Our Fundamental Principles

Our Fundamental Principles


Librivox is a non-commercial, non-profit and ad-free project


Librivox donates its recordings to the public domain


Librivox is powered by volunteers


Librivox maintains a loose and open structure


Librivox welcomes all volunteers from across the globe, in all languages


More Information

More Information


What We Do


Resources and Partners


In the Press


Inspirations


The Beginning


Contact


What We Do

LibriVox volunteers record chapters of books in the public domain, and then we release the audio files back onto the net for free. All our audio is in the public domain, so you may use it for whatever purpose you wish.


Volunteering for LibriVox is easy and does not require any experience with recording or audio engineering or acting or public speaking. All you need is a computer, some free recording software, and your own voice. We accept all volunteers in all languages, with all kinds of accents. You don’t need to audition or send us samples. We’ll accept you no matter what you sound like.


We operate almost exclusively through Internet communications on our forum, where all your questions will be answered by our friendly community. We have a flat structure, designed to let people do just what they want to do.


For more detailed information, see our FAQ.


We’d like your help. Click to learn about volunteering for LibriVox.


Resources and Partners

We get most of our texts from Project Gutenberg, and the Internet Archive and ibiblio.org host our audio files (for free!).


Our annual budget is $0, and for the moment we don’t need any money. We’ll let you know if that changes. In the mean time, perhaps you might consider supporting our partners: Project Gutenberg, Internet Archive.


In the Press

Some press articles about LibriVox:

Reason Magazine Los Angeles Times Montreal Gazette New York Times red hat magazine The World - BBC Radio wired.com IT conversations (audio) creative commons wikinews Les Echos (fr)

No need to translate


Inspirations

LibriVox was inspired by AKMA’s audio volunteer project that brought Lawrence Lessig’s book, Free Culture, to your ears.


Other inspirations include:


Urban Art Adventures’ and the podchef

Translate « and » :

Wikipedia Richard Stallman & the Free Software movement Project Gutenberg Creative Commons Internet Archive

No need to translated


Brewster Kahle’s talk:


Universal Access to All Human Knowledge

No need to translated


The Beginning

LibriVox was started in August 2005, by Hugh McGuire, a Montreal-based writer and web developer. More about him can be found at hughmcguire.net. An interview with Paula B from The Writing Show describing the project in its earliest days can be found here.


Contact

If you want to give feedback, please read this first.


The best way to get in touch is on our Forum.


Send us an email at: info[AT]librivox[DOT]org


About Listening to LibriVox / release the audio files

About Listening to LibriVox


LibriVox audiobooks are free (*). You may use them for whatever purpose you like. Click here for information about our public domain license. Click here to hear some samples of LibriVox recordings.


There are several options for listening. The first step is to get the audio files (mp3 or ogg vorbis) into your own computer. There are two main ways to do this:


Thrice-weekly Podcast

1. Thrice-weekly Podcast


We podcast one book at a time, with three audio installments a week. To subscribe to our podcast, copy and paste this URL into your podcatcher:


No need to translate


If you use iTunes, the subscription will happen automatically if you click on this URL:


itpc://librivox.org/podcast.xml


Catalog

2. Catalog


Visit our catalog and download books you wish to listen to. You can search the catalog page, browse the catalog, or use our advanced search options.


Once you find a book you like, there are a few options to listen, including:


Download the zip file of the entire book


You can download a “zip” file that contains all the individual files of an entire book. To do that:


“right-click/save as” the “zip file of the entire book” onto your hard drive


once it is downloaded (it might take a while) double click the zip file, to open it


then use a media player (itunes, winamp, windows media player) to play the files


Subscribe in itunes


You can download an entire book using the subscribe feature in iTunes. To do that:


click on the “subscribe in iTunes” link from the catalog page


this will launch itunes (say “yes” if your computer asks), and import the whole book into iTunes


In iTunes, under “Podcasts,” you should see: “LibriVox: the-book-title …” Click the little black triangle to the left of the title to see all the chapters. Click the “get” button by each to download it.


For more detailed instructions, see Subscribe in iTunes


Now that you’ve got some of the mp3 or ogg files in your computer, you can listen to them in several ways. You can listen through your computer speakers using your favorite audio player. You can load the files into an iPod or other portable audio player and listen when and where you like. You can burn the files to an audio cd and listen to them in the car or on your home stereo.


For more detailed instructions, see our User Guide to Listening.


If you have any troubles, please contact kayray, with subject line: “LibriVox help.”


In the translation, please leave “LibriVox help” as such.


  • NOTE that our files are free and public domain in the USA, but not necessarily everywhere in the world. To read more about why that is, see our Public Domain page.


LibriVox Samples (hear some samples)

LibriVox Samples


So how good are the LibriVox readers? We’ll be honest: some are better than others, but what some of us lack in voice modulation skills, we usually make up for in love for the text we are reading. But, remember, we are all volunteers. Before we get to the samples, here is one of the best descriptions, we think, of what’s special about LibriVox (from Institute of the Future of the Book):


As a regular audiobook listener, I was struck by the fact that while most literary audiobooks are read by authors who tend to work hard at conveying a sense of character, the Librivox selections seemed to convey, more than anything, the reader’s passion for the text itself; ie, for the written word. Here at the Institute we’ve been spending a fair amount of time trying to figure out when a book loses it’s book-ness, and I’d argue that while some audiobooks blur the boundary between book and performance, the Librivox books remind us that a book reduced to a stream of digitally produced sound can still be very much a book.


So, judge for yourself. These are random samples (honest … OK randomish):


Kara reads: A Little Princess, Chapter 5 Branko reads: Secret Agent, Chapter 5 John reads: A Modest Proposal Cori reads: Sonnet 23 Tuija reads: Helsinkiin, Chapter 3 Greg reads: Notes from the Underground, Chapter 2 Grace & Brad read: Twas the Night Before Christmas … (I admit: that one wasn’t random). Gord reads: Frankenstein, Chapter 17 Acrobatty reads: Northanger Abbey, chapter 14


Feedback / read this first

Listener Feedback

Listener Feedback


Firstly, please remember that all LibriVox recordings are done by volunteers. No one is paid for recordings, no one is paid for editing, or cataloging or managing the project. Everything here is done by volunteers.


The other thing to note is this: some of our readers are better than others. But our policy is to accept ANY reader who wishes to read for us. We have such a huge task ahead of us: to record all the books in the public domain! We can’t achieve that without an open door policy for everyone who wants to help. Plus, it’s part of the LibriVox way. We welcome anyone who wants to help. That’s how we got this far, and we want to go a lot further.


All that being said: WE DO CARE ABOUT THE QUALITY OF OUR RECORDINGS.


Our Proof Listening Process


We have put a proof-listening step into our process to try to catch problems in audio files (perhaps you would like to help? Visit the proof-listening thread on our forum). In this step we try to get all our audio checked before we upload and catalog (which for the record, is not an easy process). We try to catch things like long silences, repeated text, editing problems, volume problems, static etc. But we don’t really make comments on reading style — too fast/too slow, not enough oomph. For instance, we never say: “This reader is not good enough for LibriVox.” Though in some cases we may try to give some feedback to a particular reader, to give some advice on how they can improve.


So: Please do let us know if you have any problems with a recording you’ve heard, whether technical in nature, or even if it’s a style question. We’d like to know if there are unhappy listeners. If the file can be fixed we will try to fix it; but if the problem falls within the “LibriVox idiosyncrasy” zone, well we’ll let you know.


Also note: Project Gutenberg has a 99% accuracy target for its texts. On a 20 minute audio recording that would be equivalent to 12 seconds of errors. (Count to 12 and see how long that is). We don’t maintain such a specific target, but keep it in mind when sending us comments.


So what to do if you have a problem:


Please send an email to: info AT librivox DOT org with the following information:


- Name of Book - Chapter/Section Number - File format (64kbps mp3, 128 kbps mp3, ogg vorbis) - How you downloaded the file (individual download, zip download, ftp, podcast download) - Nature of problem - Time or times-location of problems (if possible)


And thanks for listening!


Contact

Contact LibriVox


The best way to contact us is by posting on our Forum


LibriVox can be reached at: info[AT]librivox[DOT]org


Please read this, if you wish to give feedback


Other projects / Links

Links


audiolit projects


literary podcasts


literary blogs


resources