Czech Homepage Translation Old

From Librivox wiki
Jump to: navigation, search

Before the August 2007's update, this used to be the translation of the LibriVox Homepage. The updated version is to be found here: Czech Homepage Translation

Frontpage

http://www.librivox.org/

Main Content

{{{ Listen LibriVox provides free audiobooks from the public domain. There are several options for listening. The first step is to get the mp3 or ogg files into your own computer: Librivox catalogue Podcast }}}

Poslech

Librivox poskytuje audioknihy zdarma k poslechu. Jedná se o takzvaná volná díla - díla bez licence. Existuje několik možností, jak knihy poslouchat. První krok je stáhnout si příslušný mp3 nebo ogg soubor k sobě do počítače:

Katalog Librivoxu

Podcast

{{{ Read Would you like to record chapters of books in the public domain? It's easy to volunteer. All you need is a computer, some free recording software, and your own voice. Volunteer Visit the forums }}}

Čtení

Rádi byste nahráli kapitoly knih bez licence? Být dobrovolníkem Librivoxu je jednoduché. Vše, co potřebujete, je počítač, nějaký ten bezplatný program na záznam zvuku a Váš vlastní hlas.

Staňte se dobrovolníkem

Navštivte fóra

{{{ Centered Info: Librivox volunteers record chapters of books in the public domain and publish the audiofiles on the internet.Our goal is to record all the books in the public domain. }}}

Dobrovolníci pro Librivox nahrávají kapitoly knih bez licence a zveřejňují tyto zvukové soubory na internetu. Naším cílem je nahrát všechna volná díla, tj. díla bez copyrightu.

{{{ Latest news }}}

Novinky

{{{ New Releases }}}

Nově zveřejněné nahrávky

Sidebar

{{{ Search LibriVox: free audiobooks LibriVox volunteers record chapters of books in the public domain, and then we release the audio files back onto the net (podcast and catalog). Our objective is to make all books in the public domain available, for free, in audio format on the internet. We are a totally volunteer, open source, free content, public domain project. }}}

Hledej

LibriVox: audioknihy zdarma

Přispěvatelé Librivoxu nahrají kapitoly knih bez copyrightu a my je pak uveřejníme jako audio soubory na internetu (podcast a katalog). Načím cílem je zveřejnit všechna volná díla zdarma v audio formátu na internetu. Jsme plně dobrovolným, veřejným projektem, čerpajícím z otevřených zdrojů.

{{{ » LibriVox Wiki Help Pages » More info » FAQ » Contact }}}

» LibriVox - Nápověda ve Wiki formátu

» Více informací

» Nejčastější otázky

» Kontakt

{{{ listen to LibriVox » our catalog » how to listen » samples » feedback }}}

Poslechněte si nahrávky LibriVoxu

» náš katalog

» jak poslouchat

» ukázky

» ohlasy

{{{ volunteer for LibriVox » how to volunteer » LibriVox forums }}}

Staňte se dobrovolníkem

» jak na to

» fóra

{{{ feeds » New Releases » Latest News » LibriVox podcast feed }}}

Co je nového

» Nové nahrávky

» Žhavé novinky

» LibriVox podcast feed

{{{ other info » site & admin » in the press » about public domain » recording info }}}

Další informace

» stránky a administrátoři

» v tisku

» volná díla (díla bez copyrightu)

» informace o nahrávání

{{{ where are they from? » visitor gvisit map » volunteer frappr map }}}

odkud jsou?

» mapa návšťevníků - gvisit

» mapa dobrovolníků - frappr

{{{ audiolit projects }}}

projekty audiolit

{{{ literary podcasts }}}

literární podcasty

{{{ literary blogs }}}

literární blogy

{{{ resources }}}

zdroje

{{{ admin » Login }}}

administrátor

» Login

Footer

{{{ Hosting generously provided by nyip.net LibriVox is proudly powered by WordPress Entries (RSS) and Comments (RSS). }}}

Hosting: nyip.net

Hrdý sponzor LibriVoxu: WordPress

Příspěvky (RSS) a Komentáře (RSS).

Volunteering for Librivox

http://librivox.org/volunteer-for-librivox/

{{{ Volunteering for LibriVox }}}

Dobrovolná práce pro LibriVox

{{{ (go straight to the LibriVox Forum) }}}

Přejdi rovnou na fórum LibriVoxu

{{{ LibriVox volunteers read and record chapters of books in the public domain (meaning out of copyright - sorry, no Harry Potter, no Lord of the Rings, and no Da Vinci’s Code, though we’d love to do his notebooks). Then we make the files available on the internet, for free. We have several types of projects: }}}

Dobrovolníci LibriVoxu čtou a nahrávají kapitoly volných knih (to znamená mimo copyright - je nám líto, žádný Harry Potter, žádný Pán prstenů a žádný Da Vinciho Kód, i když bychom určitě rádi nahráli jeho zápisky). Poté jsou vytvořeny soubory přístupné zdarma na internetu. Máme několik druhů projektů:

{{{ collaborative projects: many volunteers contribute by reading some chapters of a long text }}}

společné projekty: větší počet dobrovolníků se podílí na čtení delšího textu po kapitolách

{{{ solo projects: one volunteer reads an entire book (we prefer if you conribute to some collaborative projects first) }}}

Sólové projekty: jeden dobrovolník čte celou knihu (je lepší, když nejdřív přispějete do některého společného projektu

{{{ short works (prose and poetry): read by individuals. }}}

Krátká díla (próza a poezie)

"Collaborative projects": Společné projekty

"solo projects": Sólové projekty

"short works": Krátká díla

{{{ We have hundreds of volunteers from all over the world, including a growing number who are recording books in languages other that English. You can visit our Frappr map to see a small selection of LibriVox volunteers, and where they are from. }}}

Máme stovky dobrovolníků ze všech koutů světa, včetně stále rostoucího počtu lidí čtoucích knihy v jazycích jiných než angličtina. Můžete navštívit naši mapu (ve Frappru) a podívat se na malou ukázku našich dobrovolníků a míst, odkud jsou.

{{{ Most of what you need to know about LibriVox can be found on the LibriVox Forums and the FAQ. LibriVox volunteers are helpful and friendly, and if you post a question anywhere on the forum you are likely to get an answer from someone, somewhere whithin an hour or so. So don’t be shy! Many of our volunteers have never recorded anything before LibriVox. }}}

Většina toho, co potřebujete vědět o LibriVoxu, je k nalezení na našich fórech a v "Nejčastějších otázkách". Naši přispěvatelé jsou ochotní a přátelští a pokud se na něco zeptáte kdekoliv na fóru, s největší pravděpodobností Vám někdo zhruba do hodiny odpoví. Není tedy důvod k ostychu! Spousta lidí tady neměla žádné předchozí zkušenosti s nahráváním.

{{{ Before you visit the Forums, you might want to read this guide. The Forums are split into three main sections: }}}

Než se půjdete podívat na fóra, možná byste si měli přečíst tuhle příručku. Fóra jsou rozdělena na tři hlavní oddíly:

{{{ The Basics (info about LibriVox, including FAQ) }}}

The Basics (informace o LibriVoxu, včetně nejčastějších otázek)

{{{ The Books (where most of the volunteering happens). }}}

The Books: (tady je většina příležitostí pro dobrovolníky)

{{{ Book Suggestions (discussion about possible books) }}}

Book Suggestions: (Diskuze o možných knihách k předčítání)

{{{ Readers Wanted: Short Works (a good place for newbies, especially WEEKLY POETRY) }}}

Readers Wanted: Krátká díla (dobrý začátek pro nováčky, hlavně WEEKLY POETRY - poezie pro každý týden)

{{{ Readers Wanted (where you find chapters needing readers) }}}

Readers Wanted: (tady najdete kapitoly, co potřebují čtenáře-předčitatele)

{{{ Readers Found (ongoing projects with all chpaters assigned) }}}

Readers Found: (rozpracované projekty se všemi kapitolami rozebranými)

{{{ Going Solo (entire books by one person ; we request you record some shorter works first) }}}

Going Solo: (celé knihy čtené jedinou osobou; rádi bychom, kdybyste nejdříve nahráli něco kratšího)

{{{ Listeners Wanted (help out by “proof-listening”) }}}

Listener Wanted: (pomozte nám s poslechem a nacházením chyb)

{{{ Completed Books (a reminder of progress) }}}

Completed Books: (jaký děláme pokrok; dokončené knihy)

{{{ Volunteers Wanted: Other Projects (non-reading volunteer projects) }}}

Volunteers Wanted: Other Projects (ostatní projekty zahrnující něco jiného než četbu)

{{{ Comments, Discussion, News & Suggestions }}}

Comments, Discussion, News & Suggestions

(Komentáře, Diskuze, Novinky a Návrhy)

{{{ Need Help? Got Advice (ask anything here) }}}

Need Help? Got Advice: (tady se můžete zeptat na cokoliv)

{{{ Suggestions & Comments (good or bad comments welcome) }}}

Suggestions & Comments: (vítáme dobré i špatné komentáře)

{{{ Off-Topic (anything you like. knitting. rugby. etc.) }}}

Off-Topic: (cokoliv máte rádi. pletení, rugby atd.)

{{{ Practically, here is how things work: }}}

A takhle to tady prakticky funguje:

{{{ a book coordinator posts a book (with chapter info) in the Readers Wanted Section. }}}

Book Coordinator (koordinátor knihy) vybere knihu a dá ji do sekce "Readers Wanted" spolu s odkazem na text a veškerými informacemi o kapitolách.

{{{ volunteers “claim” chapters to read }}}

dobrovolníci si zamluví kapitoly, které chtějí přečíst

{{{ the readers record their chapters in digital format }}}

čtenáři nahrají své kapitoly v digitální podobě

{{{ the book coordinator collects all the files of all the chapters }}}

koordinátorovi knihy se sejdou soubory pro všechny kapitoly dané knihy od předčitatelů

{{{ the book coordinator sends the collected files to a “metadata coordinator” }}}

koordinátor knihy tyto soubory pošle "koordinátorovi metadat" (metadata coordinator)

{{{ we check the files for technical problems in the Listeners Wanted section }}}

my soubory zkontrolujeme v sekci "Listeners Wanted", jestli se v nich nevyskytují nějaké technické problémy

{{{ the metadata coordinator uploads and catalogs the files… working their secret magic }}}

koordinátor metadat soubory uploaduje a vloží do katalogu... za použití nějaké té černé magie

{{{ yet another public domain audiobook is made available for free! }}}

... a další volná audiokniha zdarma je na světě!

{{{ There are many, many other things you can do to help, so please feel free to jump into the Forums, or contact us at the email below. }}}

Máme tu opravdu spoustu dalších věcí, se kterými můžete vypomoct, takže se nestyďte promluvit na fórech nebo nás kontaktovat na následující emailové adrese.

{{{ Contact LibriVox by email: librivox [At) yahoo [D0T) ca }}}

Kontaktujte LibriVox: librivox(zavináč)yahoo(tečka)ca

Podcast Page

http://librivox.org/podcast-page

{{{ LibriVox Podcast Page }}}

Stránka podcastů LibriVoxu

{{{ A podcast is a way to automatically download audiofiles to your computer, from a specific podcast show, or “feed.” LibriVox podcast files are available Monday, Wednesday, and Friday, with a poem on Sunday. }}}

Podcast je způsob, jak můžete automaticky stahovat audiosoubory do svého počítače, z konkrétní podcastové show, nebo "feedu". Podcastové soubory LibriVoxu jsou přístupné v pondělí, ve středu a v pátek, plus ještě báseň v neděli.

{{{ What you need to get a podcast: }}}

Co k tomu potřebujete:

{{{ You need a podcast receiver (sometimes called a podcatcher) which is just software that will find and collect the files you want (examples: iTunes, juice). You could also try a web-based service such as odeo. You need to know the “feed” of the podcasts you want, and then you can enter the feed into the podcast receiver (called subscribing). }}}

Potřebujete přijímač podcastů (někdy se tomu říká chytač podcastů, podcatcher), což je prostě software, který najde a stáhne soubory, které chcete (například iTunes, juice). Můžete také zkusit nějakou webovou službu, jako například odeo.

{{{ LibriVox podcast feed: http://librivox.org/podcast.xml }}}

LibriVox podcast feed: http://librivox.org/podcast.xml

{{{ If you would prefer, you can just visit the LibriVox catalog and download the files you want. Or you can try our BitTorrent at Legal Torrents. }}}

Pokud Vám to ale lépe vyhovuje, můžete jednoduše navštívit náš katalog a stáhnout si soubory, o něž máte zájem. Nebo můžete zkusit náš BitTorrent na Legal Torrents.

About Librivox

http://librivox.org/about-librivox/

{{{ About LibriVox }}}

O LibriVoxu

{{{ LibriVox is a hope, an experiment, and a question: can the net harness a bunch of volunteers to help bring books in the public domain to life through podcasting? }}}

LibriVox je naděje, pokus a otázka: může se na internetu spojit pár dobrovolníků a pomoct oživit volná literární díla skrze podcasting?

{{{ LibriVox Objective }}}

Cíl LibriVoxu

{{{ To make all books in the public domain available, for free, in audio format on the internet. }}}

Zveřejnit veškeré knihy bez licence zdarma na internetu ve zvukovém formátu.

{{{ Our Fundamental Principles }}}

Naše základní principy

{{{ Librivox is a non-commercial, non-profit and ad-free project }}}

{{{ Librivox donates its recordings to the public domain }}}

{{{ Librivox is powered by volunteers }}}

{{{ Librivox maintains a loose and open structure }}}

{{{ Librivox welcomes all volunteers from across the globe }}}

Librivox je nekomerční, bezprofitový projekt bez reklam

Librivox daruje své nahrávky do veřejného vlastnictví

Librivox závisí na svých dobrovolnících

Librivox si udržuje flexibilní a otevřenou strukturu

Librivox vítá veškeré dobrovolníky z celého světa

{{{ What We Do }}}

Co děláme

{{{ LibriVox volunteers record chapters of books in the public domain, and then we release the audio files back onto the net (through a podcast, catalog, and bit torrents). We are a totally volunteer, open source, free content, public domain project, and we operate almost exclusively through Internet communications. We have a flat structure, designed to let people do just what they want to do, but we do have several slightly different types of volunteers: }}}

Dobrovolníci LibriVoxu nahrávají kapitoly knih ve veřejném vlastnictví a my je potom tyto zvukové soubory zveřejníme zpátky na internetu (skrze podcast, katalog a bit torrents). Jsme plně dobrovolným, veřejným projektem, čerpajícím z otevřených zdrojů a fungujeme téměř výlučně skrze internetovou komunikaci. Máme plochou strukturu, vytvořenou tak, aby tu lidé mohli dělat právě to, co chtějí dělat, ale máme několik mírně různých druhů dobrovolníků:

{{{ Readers, who read chapters of books, or poems or short works; }}}

Čtenáři, kteří čtou kapitoly knih či básně nebo krátká díla;

{{{ Book Coordinators, who organize a group of Readers to complete a book; }}}

"Book Coordinators", kteří organizují čtení kompletní knihy skupinou čtenářů

{{{ Moderators, who help Readers & Book Coordinators find their way; }}}

Moderátoři, kteří pomáhají čtenářům a koordinátorům knih s možnými problémy;

{{{ Meta Coordinators, who are responsible for cataloging completed projects; }}}

Meta koordinátoři, kteří jsou zodpovědní za katalogování dokončených projektů;

{{{ Admin, who do some other stuff. }}}

Administrátoři, kteří dělají ten zbytek

{{{ Volunteering for LiriVox is easy and does not require any experience with recording or audio engineering or acting or public speaking. All you need is a computer, some free recording software, and your own voice. You will find us a welcoming and friendly community, and if you have any questions they’re likely to be answered quickly on our busy forum. }}}

Stát se dobrovolníkem pro LibriVox je jednoduché a není k tomu potřeba žádná předchozí zkušenost s nahráváním, zvukovým inženýrstvím, herectvím nebo vystupováním na veřejnosti. Vše, co potřebujete, je počítač, bezplatný nahrávací software a svůj vlastní hlas. Uvidíte, že jsme příjemná, přátelská společnost, a jestli máte nějaké otázky, s největší pravděpodobností budou zodpovězeny poměrně rychle na našem fóru.

{{{ We get most of our texts from Project Gutenberg, and the Internet Archive and ibiblio.org host our audio files. }}}

Většinu textů máme z Project Gutenberg a z Internet Archive. ibiblio.org hostuje naše zvukové soubory.

{{{ For the moment we don’t need any money, we’ll let you know if that changes! }}}

Momentálně nepotřebujeme žádné peníze, ale dáme Vám vědět, pokud se to změní!

{{{ Here’s how it works (generally): }}}

A takhle to tu chodí (obvykle):

{{{ LibriVox volunteers suggest books from the public domain, and if there is volunteer interest }}}

Dobrovolníci navrhnou knihy z veřejného vlastnictví, a pokud je o jejich přečtení zájem

{{{ A Book Coordinator (any volunteer willing to do the job) will post the book in the Readers Wanteds section of the forum }}}

koordinátor knihy (kdokoliv ochotný se tohoto úkolu zhostit) dá knihu na fórum do sekce Readers Wanted

{{{ Volunteers “claim” chapters, and record them to mp3. }}}

Dobrovolníci si zamluví kapitoly a nahrají je jako mp3.

{{{ Volunteers send the files to the Book Coordinator (often using yousendit.com) }}}

Dobrovolníci pošlou své soubory koordinátorovi (začasté přes yousendit.com)

{{{ The Book Coordinator sends the completed Book to a Meta Coordinator }}}

Koordinátor knihy pošle celou knihu meta koordinátorovi

{{{ The Meta Coordinator posts the book to the Listeners Wanted section of the forum, for Proof-Listening }}}

meta kooordinátor dá knihu k poslechu a kontrole na fórum do sekce Listeners Wanted

{{{ The complete, Proof-Listened book is then uploaded to our server space (either Internet Archive or iBiblio), and cataloged }}}

Kompletní, zkontrolovaná kniha je pak umístěna na server (buď Internet Archive nebo iBiblio) a zakatalogována.

{{{ The files are available to anyone to use, from our catalog, and we podcast books one at a time. We also offer bit torrents. }}}

Soubory jsou přístupné komukoliv, a to z našeho katalogu nebo podcastu (po jedné). Také nabízíme bit torrents.

{{{ So, practically: }}}

Takže prakticky:

{{{ if you would like to help, check the LibriVox Volunteer page, or go straight to the forum }}}

Pokud byste rádi pomohli, mrkněte na stránku LibriVox Volunteer nebo jděte rovnou na fórum.

{{{ if you would like to subscribe to the podcast, please: }}}

Pokud chcete využít podcastu, pak:

{{{ a) in iTunes, click here: iTunes 1-click, or }}}

a) v iTunes klikněte zde: iTunes 1-click nebo

{{{ b) copy and paste the feed link (http://librivox.org/podcast.xml) into your podcast receiver (for instance, Juice) }}}

b) zkopírujte a vložte link na feed (http://librivox.org/podcast.xml) do svého podcastového přijímače (např. Juice)

{{{ feel free to browse our catalog }}}

prohlédněte si náš katalog

{{{ Inspirations }}}

Inspirace

{{{ LibriVox was inspired by AKMA’s audio volunteer project to bring Lawrence Lessig’s book, Free Culture, to your ears; and Urban Art Adventures’ Audio Book project. In addition to that, the following inspirations should be noted: }}}

LibriVox byl inspirován přispěvatelským audioprojektem AKMA, v němž byla takto nahrána kniha Free Culture od Lawrence Lessiga; a projektem Audio Books od Urban Art Adventures. Následující projekty rovněž stojí za zmínku:

{{{ the podchef (and podcasting in general) }}}

podchef (a podcasting obecně)

{{{ wikipedia rms & the Free Software movement gutenburg project creative commons ourmedia internet archive }}}

{{{ Brewster Kahle’s crazy talk of Universal Access to All Human Knowledge }}}

Bláznivé řeči Brewstera Kahleho o univerzálním přístupu k veškerým lidským vědomostem

{{{ the “books on tape” I used to listen to as a kid on long drives with some family friends }}}

všechny "knížky na pásce", co jsem poslouchal jako dítě na dlouhých cestách autem s rodinnými přáteli

{{{ and all those crusaders for free and equal access to the cultural and communication foundations of our world, }}}

a všichni ti bojovníci za bezplatný a rovný přístup ke kulturním a komunikačním základům našeho světa,

{{{ who have worked, and continue to work tirelessly to make possible all the infrastructure for this project }}}

kteří pracovali a stále ještě pracují neúnavně na tom, aby se zrealizovala veškerá infrastruktura pro tento projekt

{{{ A note about me: }}}

Poznámka o mně:

{{{ Hugh McGuire, LibriVox founder, is a Montreal-based writer interested in the “free movement” in its many guises. More about him can be found at his weblog, dose. An interview with Paula B from The Writing Show describing the project can be found: here. }}}

Hugh ughMcGuire, zakladatel LibriVoxu, je spisovatel z Montrealu, který se zajímá o "svobodné hnutí" ve všech jeho podobách a převlecích. Více o něm najdete na jeho weblogu, "dose". Rozhovor s Paulou B z "The Writing Show" popisující tento projekt najdete: zde.

{{{ To contact LibriVox, send an email to: librivox AT yahoo DOT ca }}}

Chcete-li kontaktovat LibriVox, pošlete email na: librivox zavináč yahoo tečka ca

Contact LibriVox

http://librivox.org/contact-librivox/

{{{ Contact LibriVox }}}

Kontaktujte LibriVox

{{{ {LibriVox can be reached at: librivox(at]yahoo[dot]ca }}}

LibriVox kontaktujte na: librivox(zavináč)yahoo(tečka)ca

{{{ All LibriVox files can be found at archive.org and also on our catalog page. LibriVox was started by Hugh McGuire, whose weblog can be found here: dosemagazine. }}}

Všechny soubory LibriVoxu najdete na archive.org a také na stránce našeho katalogu. LibriVox byl založen Hughem McGuirem, jehož weblog najdete zde: dosemagazine.

Catalogue MainPage

http://librivox.org/librivox-catalogue/

{{{ The LibriVox Catalog }}}

Katalog LibriVoxu

{{{ Below you will find the LibriVox catalog, which includes completed books, short works, and works-in-progress. Only the completed works are available for download. If you’d like to help record or to volunteer other services (help with cataloging, editing etc), please see Volunteering for LibriVox. }}}

Níže najdete náš katalog, který obsahuje kompletní knihy, krátká díla a díla, na nichž se momentálně pracuje. Pouze dokončené knihy jsou dostupné ke stažení. Pokud byste chtěli pomoci nahrávat nebo pomoci s jinými úkony (katalogování, úprava nahrávek atd.), prosím použijte odkaz Volunteering for LibriVox.

{{{ Also note, right now our catalog is just a static html page - but we are in the process of building a searchable catalog system. If you would like to help, please let us know. Until then you can use the link below to search the full list with your browser. }}}

Také si všimněte, že náš katalog je momentálně pouze statickou html stránkou - ale pracujeme na katalogovém systému s vyhledávací funkcí. Pokud chcete s tímto pomoci, dejte nám vědět. Do té doby můžete používat následující odkaz a hledat v celém seznamu pomocí svého vyhledávače.

{{{ Search the Catalog: List of Completed Works }}}

Hledejte v katalogu: Seznam kompletních děl

{{{ What’s New?: Librivox Recently Cataloged }}}

Co je nového?: Nově přidáno do katalogu

{{{ Use the following links to browse through the sub-sections. }}}

Použijte následující odkazy k procházení subsekcí

{{{ Completed Books }}}

Kompletní knihy

{{{ Completed Short Works }}}

Kompletní krátká díla

{{{ Completed Poetry }}}

Kompletní poezie

{{{ Index to Poetry, Short Stories, and other Short Works }}}

Rejstřík poezie, krátkých povídek a dalších krátkých děl

{{{ Children’s Literature }}}

Dětská literatura

{{{ Non-fiction }}}

Literatura faktu

{{{ Completed Works in Other Languages }}}

Kompletní díla v jiných jazycích než angličtině

{{{ To Come — Collaborative Projects }}}

V přípravě - společné projekty

{{{ To Come — Collaborative Projects in Other Languages }}}

V přípravě - společné projekty v ostatních jazycích

{{{ To Come — Solo Projects }}}

V přípravě - sólové projekty

{{{ To Come — Solo Projects in Other Languages }}}

V přípravě - sólové projekty v ostatních jazycích

{{{ Volunteer While Listening }}}

Zapojte se do projektu poslechem

{{{ If you have an interest in listening to LibriVox recordings, check out our proof listening section. We like to make sure that all files are checked over once before being advertised to the public. Listen to a chapter here and there and you will greatly help us out! }}}

Pokud máte zájem poslechnout si nahrávky LibriVoxu, podívejte se na naši sekci pro kontrolu nahrávek. Snažíme se kontrolovat všechny soubory před jejich uveřejněním. Sem tam si poslechněte kapitolu a moc nám tím pomůžete!

{{{ Listeners Wanted }}}

Potřebujeme posluchače

How to Listen

http://librivox.org/about-listening-to-librivox/

{{{ How to Listen }}}

Jak poslouchat

{{{ About Listening to LibriVox }}}

O poslechu nahrávek LibriVoxu

{{{ LibriVox provides totally free audiobooks from the public domain. There are several options for listening. The first step is to get the mp3 or ogg files into your own computer: }}}

LibriVox poskytuje audioknihy ve veřejném vlastnictví zcela zdarma. Existuje několik možností, jak audioknihy poslouchat. První krok je stažení příslušných mp3 nebo ogg souborů do Vašeho počítače:

{{{ Visit the catalog, and choose a book. Just click one of the “mp3″ links and the file should start playing in a few moments. You may also download the audio files by right-clicking (windows) or control-clicking (mac), then save to your hard drive. Then double-click the saved file and it should open up in your favorite audio player. }}}

Prohlédněte si náš katalog a vyberte si knihu. Jednoduše klikněte na některý z odkazů "mp3" a soubor by se měl začít přehrávat během několika vteřin. Také si můžete soubory stáhnout kliknutím na pravé tlačítko (nebo control-click v případě, že používáte macintosh) a uložením souboru na hard disk. Potom dvojklikněte na uložený soubor a otevřete ho ve svém oblíbeném audio přehrávači.

{{{ We’ve got torrents over at LegalTorrents.com ! AND AT MANY TORRENT DUMPSITES ALL OVER THE WEB }}}

Máme torrents na LegalTorrents.com a na mnoha torrentových stránkách všude po webu.

{{{ podcasting: }}}

podcasting:

{{{ a) get some podcast receiver software such as juice, or iTunes }}}

Sežeňte si nějaký software na příjem podcastů, třeba juice nebo iTunes

{{{ b) To subscribe using ipodder: right click/control click and copy this link: Librivox Podcast Feed. In ipodder, choose “tools” then “add a feed” and paste the link into the “url” field. You will be able to download past podcasts and automatically receive future podcasts. }}}

Zaregistrujte se: pravým tlačítkem, popř. control-clickem klikněte a zkopírujte tento link: Librivox Podcast Feed. V ipodderu vyberte "tools" a pak "add a feed" a vložte link do pole s názvem "url". Pak si budete moci stáhnout starší podcasty a automaticky dostávat nové.

{{{ c) To subscribe using iTunes, you may copy the Librivox Podcast Feed link in the same way, then in iTunes choose “advanced” then “subscribe to podcast” and paste the link into the “url” field. }}}

K registraci na iTunes můžete zkopírovat tentýž odkaz tím samým způsobem a pak v iTunes vybrat "advanced" a potom "subscribe to podcast" a vložit link to pole "url".

{{{ Or you can simply click here: One-Click iTunes Subscription. If you get a pop-up, choose “launch application”. iTunes will launch on your computer, and the Librivox podcast page will appear. Click the “subscribe” button, and you will be able todownload past podcasts and automatically receive future podcasts. }}}

Nebo můžete prostě kliknout zde: One-Click iTunes Subscription. Až vám vyskočí okénko, vyberte "launch application". iTunes se rozjede na vašem počítači a objeví se LibriVoxový podcast. Klikněte na tlačítko "subscribe" a můžete si stáhnout starší podcasty a automaticky dostávat nové.

{{{ Now that you’ve got some of the mp3 or ogg files in your computer, you can listen to them in several ways. You can listen through your computer speakers using your favorite audio player. You can load the files into an iPod or other portable audio player and listen while you work out or walk the dog. You can burn the files to an audio cd and listen to them in the car or on your home stereo. Give a copy to a friend, too! Make cds of our children’s books for the kids in your life! }}}

Nyní, když máte mp3 nebo ogg soubory ve svém počítači, můžete si je poslechnout několika způsoby. Můžete je poslouchat přes reproduktory počítače ve svém oblíbeném audiopřehrávači. Můžete je nahrát do iPodu nebo jiného přenosného přehrávače a poslouchat je při práci nebo na procházce se psem. Můžete je vypálit na CD a poslouchat je v autě nebo doma. Také je můžete zkopírovat pro své přátele! Vypalte CD s dětskou literaturou pro děti, které znáte!

{{{ Please feel free to email kayray if you need any help (put “librivox help” as the subject). Enjoy listening, and consider becoming a volunteer reader! }}}

Pokud potřebujete s něčím pomoct, nebojte se napsat kayray (do názvu emailu dejte "librivox help"). Užijte si poslech a zvažte možnost stát se naším dobrovolníkem!

{{{ For more information about podcasting, see wikipedia’s podcasting entry. }}}

Pro více informací o podcastingu se podívejte na stránku o podcastingu ve Wikipedii.

Public Domain & LibriVox

{{{ Public Domain & LibriVox }}}

Veřejné vlastnictví a LibriVox

{{{ Copyright gives an individual or corporation exclusive rights on a text, for a limited period of time. This means no one else can reproduce the text, or make derivative works (such as audio recordings) while the copyright is in force. Eventually, though, copyright expires, and the text becomes free, libre, and enters the “public domain.” Meaning anyone can use that text however they wish. }}}

Copyright dává jedinci nebo korporaci výlučná práva na text po určitou omezenou dobu. To znamená, že nikdo jiný nemůže onen text množit nebo vytvářet na jeho základě další díla (jako audio nahrávky) po dobu platnosti copyrightu. Po uplynutí této doby však copyright vyprší a text se stane volně dostupným a vstoupí do takzvané veřejné domény, veřejného vlastnictví, což znamená, že ho může kdokoliv použít, jakkoliv se mu zlíbí.

{{{ LibriVox takes texts already in the public domain, asks volunteers to make audio recordings of that text, and then releases the resulting audio back into the public domain. If you volunteer to record for LibriVox, you must agree to release the audio files you make into the public domain. }}}

LibriVox bere texty, které již jsou ve veřejném vlastnictví, požádá dobrovolníky o nahrání těchto textů a poté nahrávky dá zpět do veřejného vlastnictví. Pokud se rozhodnete nahrávat pro LibriVox, musíte souhlasit s tím, že vaše nahrávka bude ve veřejném vlastnictví.

{{{ In addition, book summaries, CD cover art, and any other material that goes into our catalog with the audio recordings are in the public domain. }}}

Kromě toho do veřejné domény spadají například shrnutí obsahů knih, obaly CD a další materiál jdoucí do našeho katalogu spolu s nahrávkami.

{{{ Meaning anyone can use this material however they wish. }}}

Tj. kdokoliv může tento materiál použít dle libosti.

{{{ What does “however they wish” mean, exactly? People may use our recordings to profit; they may remix them into other projects; they do not need to give credit to the reader nor to LibriVox. Anyone may do all kinds of things that you would prefer them not do. For example you might see: }}}

Co přesně znamená "dle libosti"? Lidé mohou použít naše nahrávky za účelem zisku; mohou je "remixovat" do jiných projektů - a nemusejí citovat předčitatele ani LibriVox. Kdokoliv může udělat cokoliv, co byste možná radši nechtěli, aby udělali. Například se můžete setkat s něčím takovýmhle:

{{{ CDs of Romance of Rubber sold as a fundraiser for a charity you don’t like; }}}

CD s "Romance of Rubber" prodávaná na charitativní akci, se kterou nesouhlasíte;

{{{ Origin of the Species as background atmosphere for a pornographic film; }}}

"O původu druhů" jako zvukové pozadí pro pornografický film;

{{{ Fables for the Frivolous sampled into a violent rap song; }}}

"Fables for the Frivolous" namixované do rapové písně plné násilí;

{{{ The summary of Frankenstein used to promote a major motion picture; }}}

Shrnutí obsahu Frankensteina použité k reklamě na komerční velkofilm;

{{{ Your recording clipped apart and rearranged as a ransom note, signed with your name and city. }}}

Vaše nahrávka rozstříhaná a zpřeházená do žádosti o výkupné s Vaším jménem a městem v podpisu.

{{{ Although these examples are far-fetched, they are all acceptable uses of public domain materials. So be aware of what you are doing when you free your recordings and text into the public domain. You really have to let go! }}}

Ačkoliv jsou tyto příklady přehnané, všechny představují přijatelné a možné způsoby použití veřejného vlastnictví. Mějte tedy na paměti, že když zde své nahrávky zveřejníte, nemáte na ně pak už žádný nárok!

{{{ LibriVox uses the wonderful resource, Project Gutenberg, as the source for e-texts from which our audio recordings are made. }}}

LibriVox využívá jeden úžasný zdroj, Project Gutenberg, odkud získává e-texty, na jejichž základě pořizujeme nahrávky.

{{{ Copyright law is a complicated and important business and we encourage everyone to read more about it. Here are some resources: }}}

Zákony o copyrightu jsou složité a důležité, a proto Vám doporučujeme něco si o nich přečíst. Zde je několik zdrojů:

{{{ Public domain - wikipedia Copyright - wikipedia Copyleft - wikipedia Union for the public domain Creative commons Free software foundation Digital copyright canada Project Gutenberg}}}

(no need to translate)

Samples

LibriVox Samples

Ukázky z LibriVoxu

{{{ So how good are the LibriVox readers? We’ll be honest: some are better than others, but what some of us lack in voice modulation skills, we usually make up for in love for the text we are reading. But, remember, we are all volunteers. Before we get to the samples, here is one of the best descriptions, we think, of what’s special about LibriVox (from Institute of the Future of the Book): }}}

Takže, jak dobří jsou naši předčitatelé? Budeme upřímní: někteří jsou lepší než jiní, ale co některým z nás chybí co do modulace hlasu, to obvykle vynahradíme láskou k textu, který čteme. Ale pamatujte, jsme všichni dobrovolníci. Než se dostaneme k ukázkám, tady je jeden z nejlepších popisů (podle nás) toho, co je na LibriVoxu pozoruhodného (z Institute of the Future of the Book - Institut pro budoucnost knihy):

As a regular audiobook listener, I was struck by the fact that while most literary audiobooks are read by authors who tend to work hard at conveying a sense of character, the Librivox selections seemed to convey, more than anything, the reader’s passion for the text itself; ie, for the written word. Here at the Institute we’ve been spending a fair amount of time trying to figure out when a book loses it’s book-ness, and I’d argue that while some audiobooks blur the boundary between book and performance, the Librivox books remind us that a book reduced to a stream of digitally produced sound can still be very much a book.

Jako častého posluchače audioknih mě překvapilo, že zatímco většina audioknih je čtena autory, kteří se ze všech sil snaží do čtení vložit smysl pro charaktery postav, z nahrávek LibriVoxu je více než cokoliv jiného poznat vášeň pro text samotný, to jest pro psané slovo. Zde na institutu trávíme dost času snahou zjistit, kdy kniha ztrácí své "knižství", a já mám za to, že zatímco některé audioknihy zamlžují hranici mezi knihou a představením, knihy z LibriVoxu nám připomínají, že kniha zredukovaná na proud digitálně zpracovaného zvuku může být stále opravdovou knihou.

{{{ So, judge for yourself. These are random samples (honest … OK randomish): }}}

Takže, suďte sami. Toto jsou náhodně vybrané ukázky (upřímně... dobrá, skoro náhodně):

Kara reads: A Little Princess, Chapter 5.

čte Kara: A Little Princess, Chapter 5 (Malá princezna, kapitola 5)

{{{ Branko reads: Secret Agent, Chapter 5 }}}

čte Branko: Secret Agent, Chapter 5 (Tajný agent, kapitola 5)

{{{ John reads: A Modest Proposal. }}}

čte John: A Modest Proposal (Skromný návrh)

{{{ Cori reads: Sonnet 23 }}}

čte Cori: Sonnet 23 (Sonet 23)

{{{ Tuija reads: Helsinkiin, Chapter 3 }}}

čte Tuija: Helsinkiin, Kapitola 3

{{{ Greg reads: Notes from the Underground, Chapter 2 }}}

čte Greg: Notes from the Underground, Chapter 2 (Zápisky z podzemí, kapitola 2)

{{{ Grace & Brad read: Twas the Night Before Christmas … (I admit: that one wasn’t random). }}}

čtou Grace a Brad: Twas the Night Before Christmas (Bylo to v předvečer Vánoc - přiznávám, tahle ukázka náhodná nebyla)

{{{ Gord reads: Frankenstein, Chapter 17. }}}

čte Gord: Frankenstein, kapitola 17

{{{ Acrobatty reads: Northanger Abbey, chapter 14. }}}

čte Acrobatty: Northanger Abbey, kapitola 14

Feedback

{{{ Listener Feedback }}}

Ohlasy posluchačů

{{{ Firstly, please remember that all LibriVox recordings are done by volunteers. No one is paid for recordings, no one is paid for editing, or cataloging or managing the project. Everything here is done by volunteers. }}}

Za prvé si prosím uvědomte, že všechny naše nahrávky jsou pořizovány dobrovolníky. Nikdo není placen za nahrávání, nikdo není placen za úpravy nebo katalogizaci či organizování projektu. Všechno je tu obstaráváno dobrovolníky.

{{{ The other thing to note is this: some of our readers are better than others. But our policy is to accept ANY reader who wishes to read for us. We have such a huge task ahead of us: to record all the books in the public domain! We can’t achieve that without an open door policy for everyone who wants to help. Plus, it’s part of the LibriVox way. We welcome anyone who wants to help. That’s how we got this far, and we want to go a lot further. }}}

Druhá věc: někteří naši předčitatelé jsou lepší než jiní. Ale naší zásadou je přijmout KOHOKOLIV, kdo pro nás chce číst. Máme před sebou přece ohromný úkol: nahrát všechny knihy ve veřejném vlastnictví! A toho nemůžeme dosáhnout bez toho, abychom otevřeli dveře všem, kdo nám chtějí pomoci. Navíc, toto patří k cestě, již jsme si zvolili. Vítáme každého, kdo nám chce pomoct. Jen proto jsme se dostali takhle daleko a chceme pokračovat ještě mnohem dál.

{{{ All that being said: WE DO CARE ABOUT THE QUALITY OF OUR RECORDINGS. }}}

Ale přes to všechno: ZÁLEŽÍ NÁM NA KVALITĚ NAŠICH NAHRÁVEK.

{{{ Our Proof Listening Process }}}

Náš proces poslechu a oprav

{{{ We have put a proof-listening step into our process to try to catch problems in audio files (perhaps you would like to help? Visit the proof-listening thread on our forum). In this step we try to get all our audio checked before we upload and catalog (which for the record, is not an easy process). We try to catch things like long silences, repeated text, editing problems, volume problems, static etc. But we don’t really make comments on reading style — too fast/too slow, not enough oomph. For instance, we never say: “This reader is not good enough for LibriVox.” Though in some cases we may try to give some feedback to a particular reader, to give some advice on how they can improve. }}}

Do našeho procesu je vložena ještě jedna etapa: poslech, vyhledávání chyb a opravy (pokud máte zájem vypomoci, podívejte se na příslušné fórum). V tomto kroku se snažíme poslechnout si všechny nahrávky, než je uveřejníme a dáme do katalogu (což, pro vaši informaci, není tak jednoduché). Snažíme se zachytit věci jako dlouhé pauzy, opakovaný text, problémy s úpravami, problémy s hlasitostí, statikou atd. Ale vpodstatě nekritizujeme styl čtení - příliš rychlé, příliš pomalé, nedostatek důrazu. Například nikdy neřekneme: "Tenhle čtenář není dost dobrý pro LibriVox." Ačkoliv v určitých případech se můžeme pokusit o nějakou tu radu konkrétnímu čtenáři.

{{{ So: Please do let us know if you have any problems with a recording you’ve heard, whether technical in nature, or even if it’s a style question. We’d like to know if there are unhappy listeners. If the file can be fixed we will try to fix it; but if the problem falls within the “LibriVox idiosyncrasy” zone, well we’ll let you know. }}}

Takže: prosíme dejte nám vědět, pokud máte nějaké problémy s nahrávkami, které jste si poslechli, ať už se jedná o problémy technické či stylové. Rádi bychom věděli, zda se mezi vámi vyskytují posluchači, kteří jsou s nahrávkami nespokojení a nešťastní. Pokud je možné soubor opravit, pak se o to pokusíme, ale jestli problém spadá do zóny "zvláštností LibriVoxu", dáme Vám vědět.

{{{ Also note: Project Gutenberg has a 99% accuracy target for its texts. On a 20 minute audio recording that would be equivalent to 12 seconds of errors. (Count to 12 and see how long that is). We don’t maintain such a specific target, but keep it in mind when sending us comments. }}}

Za zmínku dále stojí: Project Gutenberg má za cíl 99 procentní přesnost ve svých textech. Na dvacetiminutové nahrávce by to znamenalo ekvivalent 12 vteřin chyb. Napočítejte si do dvanácti a uvidíte, jak dlouhý je to interval. My takový specifický cíl ale nemáme, mějte toto na paměti, když nám budete posílat komentáře.

{{{ So what to do if you have a problem: }}}

Tak tedy, co dělat, když máte problém:

{{{ Please send an email to: info AT librivox DOT org with the following information: }}}

Pošlete prosím email, obsahující následující údaje, na: info zavináč librivox tečka org

{{{ - Name of Book }}}

- jméno knihy

{{{ - Chapter/Section Number }}}

- číslo kapitoly či sekce

{{{ - File format (64kbps mp3, 128 kbps mp3, ogg vorbis) }}}

- formát souboru (64kbps mp3, 128 kbps mp3, ogg vorbis)

{{{ - How you downloaded the file (individual download, zip download, ftp, podcast download) }}}

- jak jste si soubor stáhli (individuální download, zip download, ftp, podcast download)

{{{ - Nature of problem }}}

- povaha problému

{{{ - Time or times-location of problems (if possible) }}}

- čas nebo časy - umístění problému (pokud možno)

{{{ And thanks for listening! }}}

a díky za poslech!

Recording Info

Informace o nahrávání

{{{ About Recording for LibriVox }}}

O nahrávání pro LibriVox

{{{ NOTE: }}}

Poznámka:

{{{ LibriVox is always looking for more volunteer readers. Read a bit more about volunteering, or visit our forum, or leave a comment on this blog, or send an email to: info AT librivox DOT org }}}

LibriVox stále hledá nové předčitatele. Přečtěte si něco víc o spolupráci s námi nebo navštivte naše fóra, popřípadě nechte zprávu na tomto blogu či zašlete email na: info zavináč librivox tečka org.

{{{ Below you will find some specific requests if you record for LibriVox, and some general how-tos & advice, both practical and technical. }}}

Níže naleznete některé specifické požadavky pro nahrávání pro LibriVox a také několik obecných návodů a rad, jak praktických tak technických.

{{{ See also the wiki page: The Newbie Guide To Recording for advice on software, settings, and equipment. }}}

Také se podívejte na stráku Wikipedie: The Newbie Guide To Recording for advice on software, settings, and equipment (Příručka pro nováčky - rady pro nahrávání: software, nastavení a vybavení)

{{{ Recording for LibriVox }}}

Nahrávání pro LibriVox

{{{ Introduce the segment by saying: “Chapter [number] of [Book title]. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information, and to find out how you can volunteer, please visit: librivox.org.” }}}

Uveďte svou část knihy: "Kapitola [číslo] [název knihy]. Toto je nahrávka pro LibriVox. Všechny nahrávky pro LibriVox jsou ve veřejném vlastnictví. Pro více informací a návod, jak se zapojit, prosíme navštivte: librivox.org."

{{{ If you wish, say: “Recording by [your name], [your podcast, blog etc, if you wish]” }}}

Pokud chcete, můžete říct: "Nahráno [Vaše jméno], [Váš podcast, blog atd., pokud chcete]"

{{{ Say: “[name of book], by [author’s name], chapter [number].” }}}

Řekněte: "[jméno knihy], od [jméno autora], kapitola [číslo]."

{{{ At end of the recording, say: “End of chapter [number]” }}}

Na konci nahrávky řekněte: "Konec kapitoly [číslo]"

{{{ Save the mp3 file with the following filename format: booktitle_chapter#_author_lastname (eg: secret_agent_2_conrad) }}}

Uložte mp3 soubor a do názvu dejte následující: názevknihy_kapitolačíslo_autor_příjmení (např: secret_agent_2_conrad)

{{{ Export the files to mp3 with 128kbps, if possible (see File Formats from more info) }}}

Exportujte soubory do mp3 o 128kbps, pokud možno (podívejte se do sekce File Formats pro více informací)

{{{ In the ID3 tags use: }}}

Použijte následující ID3 tagy:

{{{ album: bookname … (the secret agent = “The Secret Agent”; crime and punishment = “Crime and Punishment”) }}}

album: jméno knihy (malými písmeny)

{{{ Chapter number and title if there is one (eg. “01 - Mysteries Abound”) }}}

Číslo kapitoly a název, pokud ho má.

{{{ artist: author (joseph conrad = “Joseph Conrad”) }}}

umělec: autor (malými písmeny)

{{{ Practical Recording Tips }}}

Praktické tipy pro nahrávání

{{{ Read the text at least once before recording (it helps to know what you are recording) }}}

Přečtěte si text alespoň jednou před začátkem nahrávání (hodí se znát, co budete nahrávat)

{{{ Talk slowly, very slowly, very slowly, slower than that even }}}

Mluvte pomalu, hodně pomalu, hooodně pomalu, ještě pomaleji

{{{ Pause between sentences and paragraphs; take your time }}}

Dělejte mezi větami a odstavci pauzy; nespěchejte

{{{ E-n-u-n-c-i-a-t-e … every syllable, don’t eat your words }}}

a-r-t-i-k-u-l-u-j-t-e každou slabiku, nepolykejte slova

{{{ Project your voice, make it loud and clear }}}

Mluvte jasně a hlasitě

{{{ Modulate your voice, give it life! }}}

Modulujte svůj hlas, oživte své čtení!

{{{ Test first - make sure you’re not too close or too far from the microphone }}}

Nejdřív to vyzkoušejte - ujistěte se, že nejste příliš daleko či příliš blízko mikrofonu

{{{ Put your microphone at an angle, so your breath doesn’t hit the mic full on (making that ugly loud puff sound) }}}

Umístěte mikrofon ve vhodném úhlu, aby ho váš dech nezasahoval přímo (to se pak v nahrávce ozývá jako hlasité funění)

{{{ Turn off your phone, and shut your door while you’re recording! }}}

Vypněte mobil a zavřete dveře!

{{{ Try to record in several different chunks (but provide ONE file) to avoid mental exhaustion }}}

Zkuste nahrát svou kapitolu v několika dílech (ale nakonec nám pošlete JEDEN soubor), abyste se duševně příliš nevyčerpali.

{{{ When you make a mistake, leave a second or two of silence, or tap your microphone, and start again at the beginning of the sentence/paragraph - go back and edit later }}}

Když uděláte chybu, nechte vteřinu nebo dvě ticha nebo poklepejte na mikrofon a začněte znova na začátku věty či odstavce - pak se k tomu můžete vrátit a opravit to.

{{{ You should edit your chapter on something like Audacity, to get rid of mistakes, lip-smacking, telephone interruptions, etc. }}}

Upravujte svou nahrávku v programu jako Audacity, vymažte chyby, mlaskání, zvonění telefonu atd.

{{{ check out general podcasting advice from Jack Herrington. }}}

Mrkněte se na naše obecné rady k podcastingu od Jacka Herringtona.

{{{ Visit our forum for more advice }}}

Navštivte naše fórum pro další rady

{{{ For more disucssion on this topic, visit our forum. }}}

Diskuze na toto téma najdete na našem fóru.

{{{ Technical Advice about Recording }}}

Technické rady k nahrávání

{{{ See also The Newbie Guide To Recording for expanded technical and equipment advice. }}}

Podívejte se také na "The Newbie Guide To Recording" čili Příručka pro nováčky k nahrávání - tam najdete podrobnější technické rady a rady týkající se vybavení.

{{{ Audio software }}}

Audio software

{{{ You need some audio software. The free software, GPL, cross-platform Audacity is a good place to start. Other options include Garage Band, Sound Studio, for macs, and AudioRoom for Windows. There are many options. You can also record to some mp3 players, such as the iriver. }}}

Potřebujete nějaký nahrávací program. Pro začátek je dobrý Audacity - a je zdarma a cross-platform. Další možnosti zahrnují Garage Band, Sound Studio pro macintoshe a AudioRoom pro Windows. Možností je mnoho. Můžete také nahrávat na některé mp3 přehravače, jako je iriver.

{{{ Note1: LibriVox needs your files in mp3, and to export files to mp3 from audacity, you need to download and install the LAME encorder anywhere on your computer. }}}

Poznámka 1: LibriVox potřebuje vaše soubory jako mp3, a k exportu souborů do mp3 formátu z Audacity potřebujete stáhnout a nainstalovat ještě LAME encodér kdekoliv na svém počítači.

{{{ Note2: see below for mp3/ogg discussion. }}}

Poznámka 2: níže najdete diskuzi o mp3 a ogg.

{{{ Microphone }}}

Mikrofon

{{{ Most computers these days have an internal mic, which gives you a passable quality, but usually lots of noise. A cheap microphone (such as the Sony F-V220 microphone - C$24.99) will plug right into the mic jack on many computers, and makes things much better. Apple’s ibook doesn’t have a mic jack. Don’t ask me why. For apple, you can get an imic, which is a regular mic-to-USB adapter. You can also find USB mics. If you want, you can spend lots of money on a fancy mic, or even more money on a fancier one, and the sound does improve significantly. }}}

Většina dnešních počítačů má zabudovaný mikrofon, který poskytuje přijatelnou kvalitu, ale obvykle také spoustu šumu. Laciný mikrofon (třeba Sony F-V220 - C$24.99) se dá zapojit přímo do zástrčky na mikrofon na mnoha počítačích a je mnohem lepší. Ibook od Apple nemá zástrčku na mikrofon. Neptejte se mě proč. Pro apple si můžete pořídit imic, což je obyčejný adaptér z mikrofonu na USB. USB mikrofony se také vyrábějí. Pokud chcete, můžete utratit spoustu peněz za vymakaný mikrofon nebo ještě víc za ještě vymakanější - a vskutku, zvuk se výrazně zlepší.

{{{ Pre-Amp }}}

Pre-Amp

{{{ If you spend money on a fancy mic, you’ll want to get a pre-amp, like this one. }}}

Pokud chcete utratit hodně peněz za dobrý mikrofon, pořiďte si pre-amp, jako tenhle.

{{{ Examples of studio set-ups }}}

Příklady uspořádání studia

{{{ See our forum for some LibriVox studio set-ups, and to throw in your 2 cents. Or check out some random podcasters who describe their studios: dan bricklin, the roadhouse, hugo schotman. }}}

Podívejte se na fórum pro rady, jak si zařídit studio, a něco nám také přispějte. Nebo se podívejte, jak různí podcasteři popisují svá studia: dan bricklin, the roadhouse, hugo schotman.

{{{ File formats (mp3 & ogg) }}}

Formáty souborů (mp3 a ogg)

{{{ mp3s are the standard in audio file formats, so LibriVox will offer mp3s. However, mp3 is a proprietary audio format, and the owner Fraunhofer charges royalty fees. Ogg Vorbis is a free & open audio format, equivalent to mp3. Now, all this is complicated legal stuff, but in general, we the people of LibriVox we support things free & open, and so we support Ogg Vorbis. But we also want everyone to hear whatever public domain audio that they can. }}}

Standardním formátem je mp3. Ovšem, mp3 je formát vlastněný a majitel Fraunhofer si účtuje poplatky. Ogg Vorbis je formát zdarma a otevřený veřejnosti, ekvivalentní k mp3. Tohle všechno jsou složité právní záležitosti, ale my tady v LibriVoxu všeobecně podporujeme věci veřejné a zdarma, takže také podporujeme Ogg Vorbis. Ale také chceme, aby každý mohl poslouchat kterýkoliv audio soubor ve veřejném vlastnictví.

{{{ So: }}}

Takže:

{{{ - We ask you to record & export your mp3s at 128kbps (this is the bitrate, a higher bitrate means better recording) }}}

- Vás žádáme, abyste nahrávali a exportovali své mp3 soubory na 128kbps (což je bitrate a vyšší bitrate znamená lepší nahrávku)

{{{ - In audacity, you manage mp3 export bitates in File/Preferences/File Formats }}}

- V Audacity nastavíte bitrate pro mp3 export v menu File/Preferences/File Formats

{{{ - When LibriVox uploads to archive.org, a 128kbps mp3 is automatically converted in to a 64kbps mp3 AND an ogg file. So we get 3 files (high-quality mp3, medium-quality mp3, and high-quality ogg) for the price of one. Nice. This is not the case with lower bitrate mp3. }}}

Když LibriVox uploaduje do archive.org, mp3 soubory o 128kbps jsou automaticky převedeny na 64kbps mp3 A na ogg. Takže z toho máme 3 soubory (mp3 o vysoké kvalitě, mp3 o prostřední kvalitě a ogg o vysoké kvalitě) za cenu jednoho. Pěkné, ne? S nižším bitratem by to nešlo.

{{{ A note on copyright etc. }}}

Poznámka o copyrightu atd.

{{{ All texts in the LibriVox project are in the Public Domain texts. All LibriVox recordings will also be in the Public Domain. If you do not wish to liberate your voice recording to the public domain, this is not the project for you. }}}

Všechny texty v projektu LibriVox jsou ve veřejném vlastnictví. Všechny nahrávky LibriVoxu budou také ve veřejném vlastnictví. Pokud si nepřejete uveřejnit nahrávku svého hlasu do veřejného vlastnictví, pak tohle není projekt pro Vás.