Hungarian Homepage Translation

From Librivox wiki
Revision as of 08:47, 9 October 2010 by Dii (talk | contribs) (→‎Other projects / Links)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

> Back to Homepage Translation page.

(August 2007's update)


[language] Translation of the Librivox site

This page shall be our worksheet for the various subpages of the librivox homepage.


TO BE TRANSLATED TRANSLATION
Pages translated into [language]

We are on the way to translate important parts of our website to several languages. Please understand that this is work-intensive and difficult to keep the translated pages as current as the original version. Moreover, it is unavoidable that links from the translated websites mostly point to English pages.

TRANSLATE HERE
acoustical liberation of books in the public domain TRANSLATE HERE


Frontpage

http://www.librivox.org/

TO BE TRANSLATED TRANSLATION
Listen
Listen Hallgass hangoskönyvet
LibriVox provides free audiobooks from the public domain. There are several options for listening. The first step is to get the mp3 or ogg files into your own computer: A LibriVox ingyenes hangoskönyveket szolgáltat szerzői jog által már nem védett könyvekből. Többféle lehetőség van hallgatásra. Az első lépés az mp3 vagy ogg fájlok letöltése a saját számítógépedre.
LibriVox's catalog A LibriVox katalógusa
Podcast Podcast
Read
Read Olvass
Would you like to record chapters of books in the public domain? It's easy to volunteer. All you need is a computer, some free recording software, and your own voice. Szeretnél fejezeteket felvenni szerzői jog által már nem védett könyvekből? Mi sem egyszerűbb! Mindössze szükséged van egy számítógépre, valamilyen ingyenes hangrögzítő szoftverre és a saját hangodra.
Volunteer Önkénteskedj!
Visit the forums Látogasd meg a fórumot
Centered Info:
Librivox volunteers record chapters of books in the public domain and publish the audiofiles on the internet.Our goal is to record all the books in the public domain. A LibriVox önkéntesei fejezeteket vesznek fel szerzői jog által már nem védett könyvekből és közzéteszik a hangfájlokat az interneten. A célunk, hogy felvegyük az összes olyan könyvet, amit már nem véd szerzői jog.
Homepage's sidebar
LibriVox free audiobooks
LibiVox: free audiobooks LibriVox: ingyenes hangoskönyvek
LibriVox volunteers record chapters of books in the public domain and release the audio files back onto the net. Our goal is to make all public domain books available as free audio books. A LibriVox önkéntesei fejezeteket vesznek fel szerzői jog által már nem védett könyvekből és a hangfájlokat közzéteszik a neten. A célunk az, hogy minden ilyen könyvet elérhetővé tegyünk hangoskönyvként.
More information További információk
FAQ GY.I.K.
Contact Kapcsolat
LibriVox Links
LibriVox Links LibriVox linkek
Our catalogue Katalógusunk
How to listen Hogy hallgass hangoskönyveket
How to volunteer Hogy önkénteskedj
LibriVox forums LibriVox fórum
LibriVox wiki LibriVox wiki
LibriVox Feeds
LibriVox Feeds LibriVox Feedek
LibriVox Books Podcast LibriVox Könyvek Podcast
LibriVox community Podcast LibriVox Közösségi Podcast
New Releases Podcast Új Közzétételek Podcast
New Releases Feed Új Közzétételek Feed
Latest News Feed Legfrissebb Hírek Feed
External Links
External Links Külső linkek
Other projects Más projektek
Footer
Hosting generously provided by Project Gutenberg

LibriVox is proudly powered by WordPress Entries (RSS) and Comments (RSS)

TRANSLATE HERE

Public Domain

TO BE TRANSLATED TRANSLATION
Copyright, Public Domain and LibriVox
Copyright, Public Domain, and LibriVox Szerzői jog, közkincs és LibriVox
Copyright gives an individual or corporation exclusive rights on a text, for a limited period of time. This means no one else can reproduce the text or make derivative works (such as audio recordings) while the copyright is in force. Copyrights are granted for a limited time, and eventually they expire, and the text enters the “public domain.” Meaning anyone can use that text however they wish. A szerzői jog egyéni vagy társasági kizárólagos jog alá von egy szöveget egy határozott ideig. Ez azt jelenti, hogy senki sem másolhatja a szöveget vagy készíthet abból származó műveket [mint például hangfelvétel], amíg a szerzői jog érvényben van. A szerző jogok egy határozott ideig biztosítottak, és egy idő után lejárnak, így a szöveg "könkincs" lesz. Ami azt jelenti, hogy bárki használhatja a szöveget, ahogy akarja.
LibriVox records only texts that are in the public domain (in the USA – see below for why), and all our recordings are public domain (definitely in the USA, and maybe in your country as well, see below). This means anyone can use all our recordings however they wish (even to sell them). A LibriVox csak olyan szövegeket vesz fel, amelyek közkincsnek számítanak (az Egyesült Államokban - itt találod az okát), és minden felvételünk közkincs (az Egyesült Államokban mindenképp, és talán a te országodban is, részletek). Ez azt jelenti, hogy bárki bármire használhatja a felvételeinket (akár eladásra is).
In addition, book summaries, CD cover art, and any other material that goes into our catalog with the audio recordings are in the public domain. Még a könyismertetők, CD borítók és minden más anyag, ami a katalógusunkban van a felvételekkel együtt, ugyancsak közkincsnek számítanak.
More information
More information További információ
Practicalities Gyakorlatiasságok
Copyright and Public Domain in the USA Szerzői jog és közkincs az Egyesült Államokban
What can other people do with LibriVox Recordings Mit csinálhatnak az emberek a LibriVox Felvételekkel
Why We Use the Laws of the USA Miért az Egyesült Államok törvényeit használjuk
Other Resources Egyéb források
Practicalities
The practical implications of our copyright policies are: A szerzői jog irányvonalainak gyakorlati eljárásra:
if you record for LibriVox, all your recordings will be donated to the public domain ha a LibriVox számára felvételt készítesz, minden felvételed közkincsnek fog számítani
you may do whatever you like with our recordings - you don’t need permission azt csinálhatsz a felvételeinkkel, amit akarsz - nem kell engedélyt kérned
in general, we can only record texts published before 1923 általánosságban véve csak 1923 előtt kiadott szövegeket veszünk fel
we cannot record texts that are still under copyright in the USA, but public domain in another country nem vehetünk fel olyan szövegeket, amik szerzői jog alatt állnak az Egyesült Államokban, de közkincsnek számítanak más országban
all our recordings are public domain in the USA, but not necessarily in other countries minden felvételünk közkincs az Egyesült Államokban, de nem szükségszerűen más országokban
if you are outside the USA, we recommend that you check the copyright status of the work in your country before downloading our recording of it ha nem az Egyesült Államokban vagy, azt ajánljunk, hogy ellenőrizd a műre vonatkoztó szerző jog helyzetét az országodban, mielőtt letöltenéd az abból készült felvételünket
Copyright and Public Domain (in the USA)
Under US law (under which LibriVox operates), public domain includes all works published before 1923. A work published after 1923 is probably not in the public domain and we probably cannot record it. If a work is published before 1923, then we can record it. Az Egyesült Államok törvénye szerint (ami szerint a LibriVox működik), közkincsnek számít minden mű, amit 1923 előtt adtak ki. Egy 1923 után kiadott mű valószínűleg nem közkincs és valószínűleg nem készíthetünk belőle hangfelvételt. Ha egy mű 1923 előtt került kiadásra, akkor felvehetjük.
Note also, that a translation is considered a new work, and its copyright status is determined by the year of publication of the translation, not the original work. Fontos még, hogy egy fordítás is egy új műnek minősül, és a szerzői jog állapotát a fordítás kiadási éve szerint határozzák meg, nem az eredeti mű szerint.
Theoretically new works should come into the public domain every year (this is what happens in other countries), however in the United States, a number of copyright laws have been passed extending the copyright term. See the wikipedia article for more info. Elméletileg újabb műveknek kéne közkinccsé válniuk minden évben (ez történik más országokban), ezzel ellenétben az Egyesült Államokban több szerzői jogi törvény meghosszabbította a szerzői jog időszakát.
For a detailed flowchart of determining public domain, see: copyright flowchart (from law firm, Bromberg & Sunstein). A részletes folyamatábrát a szerzői jogról itt láthatod: szerzői jog folyamatábra (a Bromberg & Sunstein törvényjogi cégtől)
And for more information, resources, and links see the LibriVox wiki. És további információt, forrást és linket a LibriVox wikiben találsz.
What Can Other People Do with LibriVox Recordings
LibriVox recordings are in the public domain, which means people can do anything they like with them. Mostly this just means people can listen to them for free. But it also means they can: sell them (for instance on ebay), broadcast them, put them in commercials, play them at political rallies, chop them up, remix them, make music recordings of them. The recordings are free, and there is no need to credit LibriVox, although of course we much prefer if you do credit us (with a link to our site). Az összes LibriVox-felvétel szerzői jogtól mentes, ami azt jelenti, hogy bárki bármit csinálhat velük. Leginkább ez annyit jelent, hogy az emberek ingyen meghallgathatják őket. De azt is jelenti, hogy: eladhatják őket (például ebayen), sugározhatják őket, reklámokba rakhatják őket, lejátszhatják politikai gyűléseken, feldarabolhatják őket, remixelhetik őket, zenés felvételeket készíthetnek belőlük. A felvételek ingyenesek, és nem szükséges megjelölni a LibriVoxot mint forrást, bár természetesen előnyben részesítjük, ha megjelölsz bennünket (linkkel, ami a honlapunkra irányít).
Here are some other examples of what people might do (and would have the right to do) with our recordings (and, if your record for us, your recordings): Íme pár példa arra, hogy az emberek mit csinálhatnak (teljes joggal) a felvételeinkkel (és, ha felvételeket készítesz nekünk, a te felvételeiddel):
make CDs of Romance of Rubber sold as a fundraiser for a charity you don’t like; A gumi románcából CD készítés és felhasználás pénzgyűjtési célra egy alapítvány számára, amit utálsz;
put Origin of the Species as background atmosphere for a pornographic film; berakni A fajok eredetét mint háttérzenét egy pornográf film alá
sample Fables for the Frivolous in a violent rap song; TRANSLATE HERE
use the summary of Frankenstein to promote a major motion picture. TRANSLATE HERE
Although these examples are far-fetched, they are all acceptable uses of public domain materials. So be aware of what you are doing when you free your recordings and text into the public domain. You really have to let go! Bár ezek a példák túlzóak, mégis az összes elfogadható felhasználása szerzői jog által már nem védett anyagoknak. Szóval légy tisztában azzal, hogy mit csinálsz, amikor közkinccsé teszed a felvételeidet és szövegeidet. El kell engedned őket!
Why We Use the Laws of the USA
LibriVox is an international project, with volunteer readers and listeners from all over the world, and we record and make available texts in many languages. Copyright laws differ from country to country, and a work that is in the public domain in one country is not necessarily public domain in another. Our dependence on US law is a matter of practicalities and the legal suggestions we have received from various people. The main reasons that we must use US laws include: A LibriVox egy nemzetközi projekt önkéntesekkel és hallgatókkal a világ minden pontjáról, és sok nyelven készítünk és teszünk elérhetővé szövegeket. A szerzői jog országonként más, és egy mű, ami közkincsnek számít egy országban nem számít szükségszerűen annak egy másikban. Az egyesült államokbeli törvényen való függésünk gyakorlatiasságból és jogi tanácsokból ered, amiket különböző emberektől kaptunk. A fő okok, amiért az USA törvényeit kell használunk:
the domain name LibriVox.org is registered in the USA a LibriVox.org domain név az Egyesült Államokban van regisztrálva
our website is hosted in the USA a honlapunk az Egyesült Államokban befogadott oldal
all our audio files are hosted in the USA minden hangfelvételünk az Egyesült Államokban tárolódik
the vast majority of our source texts come from Project Gutenberg, which does the (arduous) legal work to assure public domain status in the USA szövegeink forrásának nagy része a Project Gutenberg, ahol (nehéz) jogi munkával biztosítják a szerzői jogi státuszt az Egyesült Államokban
it is impossible for us to verify the copyright status of every work in every country, or even many countries lehetetlen számunkra, hogy ellenőrizzünk a szerzői jogi státuszt minden műre vonatkozóan minden országban, vagy akár csak sok országban
We do our utmost to ensure that all our recordings are public domain in the USA, and we offer them up to the world for free, but if you are in another country, it’s a good idea to check the status of a particular work before downloading, otherwise you *might* be violating copyright laws. Mindent megteszünk, hogy biztosítsuk, hogy minden felvételünk közkincsnek számítson az Egyesült Államokban, és felajánljuk a világnak ingyen, de ha egy másik országban vagy, ajánlatos ellenőrizni a bizonyos mű státuszát letöltés előtt, különben megszegheted a szerzői jogi törvényeket.
Other Resources
Copyright law is a complicated and important business, and we encourage everyone to read more about it. Here are some resources: A szerző jogi törvény egy bonyolult és fontos ügy, és mindenkit bátorítunk rá, hogy olvasson többet róla. Íme néhány forrás:
LibriVox Copright and Public Domain Wiki Page LibriVox Szerzői Jog és Közkincs Wiki Oldal
Public domain - wikipedia Közkincs - wikipédia
Copyright - wikipedia Szerzői jog - wikipédia
Copyleft - wikipedia Copyleft - wikipédia
Union for the public domain NO NEED TO TRANSLATE
Creative commons NO NEED TO TRANSLATE
Free software foundation NO NEED TO TRANSLATE
Digital copyright canada NO NEED TO TRANSLATE
Project Gutenberg NO NEED TO TRANSLATE

Podcast

TEXT TO TRANSLATE TRANSLATION
LibriVox Podcasts
LibriVox podcasts TRANSLATE HERE
A podcast is a way to automatically download audiofiles to your computer from a specific show, or “feed.” You can listen on your computer, on a portable media device such as an ipod, or you can burn the files to a CD and listen on a regular stereo. In order to get podcasts onto your computer, you’ll need some podcatching software, such as iTunes or Juice. Alternately, you can listen to podcasts “streaming” in your browser. For more detailed instructions, see our Guide for Listeners (wiki) (in English). TRANSLATE HERE
LibriVox is currently podcasting five different shows: TRANSLATE HERE
LibriVox Books Podcast TRANSLATE HERE
LibriVox Community Podcast TRANSLATE HERE
LibriVox Poetry Podcast TRANSLATE HERE
LibriVox Short Story Podcast TRANSLATE HERE
LibriVox New Releases Podcast TRANSLATE HERE
LibriVox Books Podcast
We select a book from our collection and podcast a chapter at a time, three times a week, from start to finish. TRANSLATE HERE
To subscribe to this podcast, copy and paste this URL into your podcatcher: TRANSLATE HERE
http://librivox.org/podcast.xml NO NEED TO TRANSLATE
Or click on the URL below to add the podcast to iTunes automatically (say “yes” if your computer asks): TRANSLATE HERE
itpc://librivox.org/podcast.xml NO NEED TO TRANSLATE
LibriVox Community Podcast
A weekly podcast for and by the LibriVox community. Rotating hosts design shows on all sorts of topics, from the latest new projects to technical advice, interviews with readers, listeners, admins, and others. If you’d like to host a show, let us know. TRANSLATE HERE
To subscribe to this podcast, copy and paste this URL into your podcatcher: TRANSLATE HERE
http://feeds.feedburner.com/LibrivoxCommunityPodcast NO NEED TO TRANSLATE
Or click on the URL below to add the podcast to iTunes automatically (say “yes” if your computer asks): TRANSLATE HERE
itpc://feeds.feedburner.com/LibrivoxCommunityPodcast NO NEED TO TRANSLATE
LibriVox Poetry Podcast
Every Saturday a new selection of poems randomly selected from LibriVox’s vast catalog of poems short and long, as well as samples from full books of poetry. You will also find here sample(s) from last week’s Poem of the Week. TRANSLATE HERE
To subscribe to this podcast, click the appropriate feed: TRANSLATE HERE
Poetry via FeedBurner TRANSLATE HERE
Poetry via iTunes TRANSLATE HERE
LibriVox Short Story Podcast
A growing collection of short stories for easy selection. Viewing this podcast in iTunes will allow you to click on the Name heading so that the entire list of stories will become alphabetized by author’s name. Possibilities abound! A great way to select from stories you’d never thought of before. TRANSLATE HERE
To subscribe to this podcast, click the appropriate feed: TRANSLATE HERE
Short Stories via FeedBurner TRANSLATE HERE
Short Stories via iTunes TRANSLATE HERE
LibriVox New Releases Podcast
As we continue to test the waters, the New Releases Podcast is currently appearing only intermittently. Alternately, if you are interested in seeing our very newest releases, they are always available on the New Releases page; an RSS feed is also available from that page. To sample a recording, simply click the ‘archive.org’ link on its catalogue page — there you will find a streaming media player and can listen immediately to any chapter / section. TRANSLATE HERE
The LibriVox New Releases Podcast is a way for both the general public and LibriVox community members to review and sample the newest LibriVox audiobooks without having to download a series of large, individual audio files. The outward reaching New Releases Podcast appears regularly in the middle and at the end of every month! A listing of the newest releases over the past two weeks, together with a dozen poignant sound samplings from LibriVox volunteer readers, is now available in your earbuds. TRANSLATE HERE
To subscribe to this podcast, copy and paste this URL into your podcatcher: TRANSLATE HERE
http://feeds.feedburner.com/LibrivoxNewReleasesPodcast NO NEED TO TRANSLATE
Or click on the URL below to add the podcast to iTunes automatically (say “yes” if your computer asks): TRANSLATE HERE
itpc://feeds.feedburner.com/LibrivoxNewReleasesPodcast TRANSLATE HERE

It's easy to volunteer / Volunteer

TEXT TO TRANSLATE TRANSLATION
Volunteering for LibriVox
Volunteering for LibriVox Önkénteskedés LibriVoxon
LibriVox volunteers read and record chapters of books in the public domain (books no longer under copyright), and make them available for free on the Internet. Practically, this means we record books published before 1923. All our recordings (including yours, if you volunteer for us) are also donated into the public domain. LibriVox-önkéntesek fejezeteket olvasnak és vesznek fel szerzői jog által már nem védett könyvekből, és ingyenesen elérhetővé teszik az interneten. Gyakrolatilag ez azt jelenti, hogy 1923 előtt kiadott könyveket veszünk fel. Minden felvételünk (beleértve a tiédet is, ha önkénteskedsz) közkinccsé nyilvánítunk, vagyis szerzői jogtól mentes.
We record books in all languages. A világ minden nyelvén készítünk felvételeket.
You do not need any prior experience to volunteer for LibriVox, nor do you need to audition or send us samples. All you need is your voice, some free software, your computer, and maybe an inexpensive microphone. Nincs szükséged előzetes tapasztalatra ahhoz, hogy önkénteskedj a LibriVoxon, nem kell meghallgatáson részt venned vagy mintafelvételeket küldened. Minden, amire szükséged van, az a saját hangod, valamilyen ingyenes hangrögzítő szoftver, a számítógéped és esetleg egy olcsó mikrofon.
All LibriVox activity (book selection, project management, discussion, etc) happens on our Forum, and you’ll need to register there to join us. Our forum members are a friendly bunch, and questions will be answered there quickly (much more quickly than if you send us an email!). Minden LibriVox-tevékenykedés (könyvválasztás, projektvezetés, megbeszélés, stb.) a fórumunkon történik és regisztrálnod kell ott, hogy csatlakozz hozzánk. A fórumnépség barátságos egy társaság, és a kérdések gyorsan megválaszolásra kerülnek (sokkal gyorsabban, mintha emailt írnál nekünk!).
We do suggest you read the document below, before registering and posting on the Forum, to get an idea of how everything works. Erősen ajánljuk, hogy olvasd el az alábbi dokumentumot, mielőtt regisztrálnál és hozzászólnál a fórumon, hogy legyen fogalmad, mi hogy működik itt.
More information
About Recording A felvételkészítésről
LibriVox Project Types LibriVox projekttípusok
Navigating the Forum Fórum bögészése
Cast of Characters Tagkategóriák
How it Works Hogy működik
Other Information Egyéb információ
About Recording
Many LibriVox volunteers have never recorded anything, certainly not audiobooks. If you are new to recording, you’ll find many helpful people on the forum who will help you get yourself set up. Here is an overview, About Recording for LibriVox. Sok LibriVox-önkéntes még soha nem vett fel semmit, hangoskönyvet meg pláne. Ha új vagy a felvételkészítésben, sok segítőkész embert fogsz találni a fórumon, akik segítenek a felkészülésedben. Íme egy áttekintés, A felvételkészítésről a LibriVoxon
LibriVox Project Types
We have a number of different types of projects: Számos különféle projektjeink vannak:
collaborative: many volunteers contribute chapters of a long text. együttműködési: sok önkéntes veszi fel egy hosszú szöveg fejezeteit
solo: one volunteer reads an entire book. szóló: egy önkéntes olvassa fel az egész könyvet
short works (prose and poetry): short works and poetry! rövid művek (próza és költészet): rövid művek és költészet!
dramatic works: “actors” record parts, all edited together. színművek: "színészek" szerepeket vesznek fel, majd összevágunk mindent egy darabbá
other languages: projects in languages other than English. egyéb nyelvek: nem angol nyelvű projektek
Navigating the Forum
The Forums are split into three main sections: A fórum három fő részre van osztva:
About LibriVox LibriVoxról
info about LibriVox, including our FAQ Infók LibriVoxról, beleértve a GY.I.K-ot
Books (Volunteer for Reading & Other Things) Könyvek (Önkénteskedés felolvasásban és más dolgokban)
This section includes: Ez a rész tartalmazza:
Book Suggestions (discuss books you’d like to record) Könyvajánlatok (beszélgess könyvekről, amiket fel szeretnél venni)
Readers Wanted (where projects needing readers are listed) Olvasók kellenek (itt megtalálod azokat a könyveket listázva, ahol olvasókat keresnek)
Going Solo (you’ll need to do a collaborative recording first) Szólómód (előbb együttműködési projektben kell részt venned)
Listeners & Editors Wanted (our proof-listening process) Hallgatók és szerkesztők kellenek (korrektúrás eljárásaink)
Volunteer for Other Projects (other types of projects) Önkénteskedés más projektekben (más típusú projektek)
Help, Discussion, & Suggestions Segítség, megbeszélés és ajánlatok
For your questions, news and general chatter A kérdéseidnek, híreknek és általános beszélgetésnek
Cast of Characters
We’re all volunteers, and we’ve flipped traditional hierarchy upside down. The most important people in LibriVox are the readers, and everyone else works hard to help them make more audiobooks. We encourage everyone to do as much or as little as they like, and mostly if you have an idea and want to implement it, you’ll find lots of support. Here is a list of people you will run into and what they do (note: they are all volunteers): Mind önkéntesek vagyunk, és íme hagyományos hierarchiánk visszafelé. A LibriVox legfontosabb tagjai az olvasók, és mindenki más keményen dolgozik azért, hogy segítsenek még több hangoskönyv készítésében. Mindenkit bátorítunk, hogy olyan sokat vagy olyan keveset tegyenek, amennyit szeretnének, és leginkább, hogy ha van valami ötleted és meg akarod valósítani, rengeteg támogatást fogsz találni. Íme egy lista, hogy milyen fajta emberekkel futhatsz itt össze és mit is csinálnak (megjegyzés: mindegyikük önkéntes!):
readers: record chapters of public domain books olvasók: fejezeteket vesznek fel szerzői jog által már nem védett könyvekből
book coordinators: manage production of a particular book könyvkoordinátorok: egy bizonyos könyv lebonyolítását intézik
meta coordinators: catalog completed books on the web metakoordinátorok: katalogizálják a kész könyveket a neten
moderators: help the forum run smoothly moderátorok: segítenek a fórum zavartalan működésében
admins: try to make sure everyone has what they need adminok: próbálják biztosítani mindenki számára azt, amire szüksége van
How it Works
Practically, here is how things work: Gyakoratilag itt van, hogy működnek a dolgok:
1. a book coordinator posts a book in the New Projects Launch Pad Section. 1. a könyvkoordinátor közzétesz egy könyvet az Új projekt indítóállomás szekcióban
2. a meta coordinator claims the project and moves the thread to the appropriate forum. 2. egy metakoordinátor elvállalja a projektet és átteszi a topikot a megfelelő fórumrészbe
3. volunteers “claim” chapters to read. 3. önkéntesek "lefoglalnak" fejezeteket felolvasásra
4. the readers record their chapters in digital format. 4. az olvasók felveszik a fejezeteiket digitális formátumban.
5. the book coordinator collects all the files of all the chapters. 5. a könyvkoordinátor összegyűjti az összes fejezet fájlját
6. the book coordinator sends the collected files to a meta coordinator. 6. a könyvkoordinátor elküldi az összegyűjtött fájlokat a metakoordinátornak.
7. we check the files for technical problems in the Listeners Wanted section. 7. leellenőrizzük a fájlokat technikai szempontból a Hallgatók kellenek szekcióban
8. the book coordinator sends the collected, corrected files to a meta coordinator. 8. a könyvkoordinátor elküldi az összegyűjtött, javított fájlokat a metakoordinátornak.
9. another public domain audiobook is made available for free. 9. egy újabb szerzői jog által már nem védett hangoskönyv ingyesen elérhető.
Other Information
There are many, many other things you can do to help, so please feel free to jump into the Forums. Nagyon-nagyon sok más dolog van, amiben segíthetsz, szóval nyugodtan ugorj be a fórumra
See here for a more detailed FAQ (in English). Itt találod a részletesebb GY.I.K.-ot (angolul).
See here for a Guides for Listeners & Volunteers (the LibriVox wiki). Itt találod az Útmutatókat hallgatóknak és önkénteseknek (a LibriVox wiki)
Contact us by email at: info AT librivox DOT org Lépj kapcsolatba velünk emailben az info kukac librivox pont org címen.

About Recording for LibriVox

TO BE TRANSLATED TRANSLATION
About Recording for LibriVox TRANSLATE HERE
LibriVox is always looking for more volunteer readers.

See How LibriVox Works, or visit our Forum. On this page:

TRANSLATE HERE
Bare Basics of Recording for LibriVox TRANSLATE HERE
Basic Advice about Reading (and links to more advice) TRANSLATE HERE
Basic Setup for Recording (and links to step-by-step guides) TRANSLATE HERE
The best starting point is The Newbie Guide To Recording. TRANSLATE HERE
Bare Basics of Recording for LibriVox
All the reading projects are organized on the LibriVox Forum - you can read posts as a “Guest,” but if you want to participate, just register. Then you can post messages, ask questions, introduce yourself, volunteer, and so on. TRANSLATE HERE
Most readers use a microphone plugged into their computer, record with a free program called Audacity, edit out their mistakes and send their files through the Internet (easy instructions and easy uploaders available). TRANSLATE HERE
There aren’t any auditions or quizzes. TRANSLATE HERE
Everyone is welcome! TRANSLATE HERE
Basic Advice about Reading
Volunteer for texts that you enjoy. Don’t volunteer out of duty, volunteer for the pleasure of reading a particular thing aloud to the world. Your pleasure will add a special quality to the recording and will increase the chances that you’ll read more! TRANSLATE HERE
Read the text before you record it - it helps to know what you’re reading. If you’re a wonderfully expressive reader who conveys the text well, you’ll also convey your confusion whenever you’re lost. Some folks will read over a page, record it, pause the recorder or save (safer), read over the next page, record that one, and so on. Suit yourself. TRANSLATE HERE
Allow pauses between sentences and paragraphs; take your time. Let your listener visualize. TRANSLATE HERE
Most readers need to e-n-u-n-c-i-a-t-e … every syllable, every letter sound. A relaxed steady pace helps you to form the full sounds of the words. But if you’re one of the exceptions, who naturally hyper-enunciates, then relax into a conversational style, as if the reader is there with you. TRANSLATE HERE
Try for a steady volume level by speaking up, as if your listener is sitting across a table from you, and keeping a steady distance from your mic (not closer, farther, closer). Or if you naturally speak through walls, find the sweet spot in relation to your mic. TRANSLATE HERE
Modulate your voice — give it life! But don’t over-modulate your voice — give it truth! Here’s a tip: Read from the beginning of the story, and when you reach the end, immediately record the first page or so again. Chances are, you’ll begin a bit stiff and self-conscious, but you’ll soon lose yourself in the story and become more naturally animated. By the end, you’re nicely warmed up, and if you record the beginning again right now, it won’t sound at all stiff or self-conscious. TRANSLATE HERE
Test first - make sure you’re not too close or too far from the microphone. Every time you record, say a couple sentences and check how it sounds. TRANSLATE HERE
Put your microphone at an angle to your mouth, so your breath doesn’t hit the mic full on (making p-p-p-plosives). TRANSLATE HERE
Turn off your phone, and shut your door — enjoy! TRANSLATE HERE
You might prefer recordng in short sessions, taking breaks between, to avoid mental and vocal fatigue. (Combine the pieces into a single file during editing.) TRANSLATE HERE
When you make a mistake, pause a moment, and start again at the beginning of the sentence/paragraph — edit the mistake out later, after recording. Don’t just repeat a word or short phrase — that’ll be too hard to cut with during the edit. TRANSLATE HERE
If you want to improve your reading, edit your own work but don’t be a perfectionist, just keep on reading and editing — you’ll naturally begin to make small adjustments in your reading, and the whole process will become more and more enjoyable. TRANSLATE HERE
For more advice and discussions about reading, check out: TRANSLATE HERE
The LibriVox Forum, especially TRANSLATE HERE
What if I Suck? and TRANSLATE HERE
Making your reading sound Great. TRANSLATE HERE
And check the LibriVox wiki pages, particularly TRANSLATE HERE
How to Improve your Recording and TRANSLATE HERE
Help! What if I Suck? TRANSLATE HERE
Basic Setup for Recording
The Newbie Guide To Recording (The Newbie Guide To Recording) — if you’ve never recorded The Newbie Guide To Recording (TRANSLATE HERE
How to Record for LibriVox (How to Record for LibriVox) — if you have How to Record for LibriVox (TRANSLATE HERE
Audio software TRANSLATE HERE
LibriVox projects use .mp3 files (mono, 128Kpbs), and most folks use the free, open-source audio recording-editing software, Audacity. Our Audacity FAQ walks you through download, installation, and testing. If you already have software that creates .mp3 files, you’re set; you may want to read or even add to our wiki page, Software We Use. TRANSLATE HERE
Microphone TRANSLATE HERE
Though many computers have built-in microphones, most volunteers find them inadequate. Try yours on short texts (poems, short stories, prime numbers, etc.) if you want to contribute right away while deciding what you think of the built-in mic quality. Most volunteers use USB microphones (headsets or desk mics) plugged into their computers for a balance of acceptable and affordable. Our wiki page on User-Recommended Equipment cuts to the chase. TRANSLATE HERE
Project Specifics TRANSLATE HERE
Each project spells out everything you need to know in its top post: names for files and for mp3 tags, the intro and outro for your recording, where to get the free, public domain text online — for each book or collection or poem, the top post is the place. TRANSLATE HERE
Need Help? Got Advice? (Need Help? Got Advice?) You’ll find lots of discussion on software and microphones in the back pages of this area of the Forum. Need Help? Got Advice? (TRANSLATE HERE
These LibriVox Wiki pages (and many more!) are here to help: TRANSLATE HERE
How to Record for LibriVox TRANSLATE HERE
Editing Audio TRANSLATE HERE
How to Send Your Recording TRANSLATE HERE
A note on copyright etc.
A note on copyright etc. TRANSLATE HERE
All texts in the LibriVox project are in the Public Domain texts. All LibriVox recordings will also be in the Public Domain. If you do not wish to liberate your voice recording to the public domain, this is not the project for you. TRANSLATE HERE

More info / about LibriVox

TO BE TRANSLATED TRANSLATION
LibriVox Objective
LibriVox Objective TRANSLATE HERE
To make all books in the public domain available, for free, in audio format on the internet. TRANSLATE HERE
Our Fundamental Principles
Our Fundamental Principles TRANSLATE HERE
Librivox is a non-commercial, non-profit and ad-free project TRANSLATE HERE
Librivox donates its recordings to the public domain TRANSLATE HERE
Librivox is powered by volunteers TRANSLATE HERE
Librivox maintains a loose and open structure TRANSLATE HERE
Librivox welcomes all volunteers from across the globe, in all languages TRANSLATE HERE
More Information
More Information TRANSLATE HERE
What We Do TRANSLATE HERE
Resources and Partners TRANSLATE HERE
In the Press TRANSLATE HERE
Inspirations TRANSLATE HERE
The Beginning TRANSLATE HERE
Contact TRANSLATE HERE
What We Do
LibriVox volunteers record chapters of books in the public domain, and then we release the audio files back onto the net for free. All our audio is in the public domain, so you may use it for whatever purpose you wish. TRANSLATE HERE
Volunteering for LibriVox is easy and does not require any experience with recording or audio engineering or acting or public speaking. All you need is a computer, some free recording software, and your own voice. We accept all volunteers in all languages, with all kinds of accents. You don’t need to audition or send us samples. We’ll accept you no matter what you sound like. TRANSLATE HERE
We operate almost exclusively through Internet communications on our forum, where all your questions will be answered by our friendly community. We have a flat structure, designed to let people do just what they want to do. TRANSLATE HERE
For more detailed information, see our FAQ. TRANSLATE HERE
We’d like your help. Click to learn about volunteering for LibriVox. TRANSLATE HERE
Resources and Partners
We get most of our texts from Project Gutenberg, and the Internet Archive and ibiblio.org host our audio files (for free!). TRANSLATE HERE
Our annual budget is $0, and for the moment we don’t need any money. We’ll let you know if that changes. In the mean time, perhaps you might consider supporting our partners: Project Gutenberg, Internet Archive. TRANSLATE HERE
In the Press
Some press articles about LibriVox: TRANSLATE HERE
Reason Magazine

Los Angeles Times Montreal Gazette New York Times red hat magazine The World - BBC Radio wired.com IT conversations (audio) creative commons wikinews Les Echos (fr)

NO NEED TO TRANSLATE
Inspirations
LibriVox was inspired by AKMA’s audio volunteer project that brought Lawrence Lessig’s book, Free Culture, to your ears. TRANSLATE HERE
Other inspirations include: TRANSLATE HERE
Urban Art Adventures’ and the podchef Translate « and » :
Wikipedia

Richard Stallman & the Free Software movement Project Gutenberg Creative Commons Internet Archive

NO NEED TO TRANSLATE
Brewster Kahle’s talk: TRANSLATE HERE
Universal Access to All Human Knowledge NO NEED TO TRANSLATE
The Beginning
LibriVox was started in August 2005, by Hugh McGuire, a Montreal-based writer and web developer. More about him can be found at hughmcguire.net. An interview with Paula B from The Writing Show describing the project in its earliest days can be found here. TRANSLATE HERE
Contact
If you want to give feedback, please read this first. TRANSLATE HERE
The best way to get in touch is on our Forum. TRANSLATE HERE
Send us an email at: info[AT]librivox[DOT]org TRANSLATE HERE

About Listening to LibriVox / release the audio files

TO BE TRANSLATED TRANSLATION
About Listening to LibriVox Hallgatás a LibriVoxon
LibriVox audiobooks are free (*). You may use them for whatever purpose you like. Click here for information about our public domain license. Click here to hear some samples of LibriVox recordings. A LibriVox-felvételek ingyenesek (*). Bármilyen célra felhasználhatod őket. Kattints ide infóért a közkincs engedélyünkről. Ide kattintva meghallgatsz néhány mintát LibriVox-felvételekből.
There are several options for listening. The first step is to get the audio files (mp3 or ogg vorbis) into your own computer. There are two main ways to do this: Többféle lehetőség is van a hallgatásra. Az első lépés, hogy letöltöd az audiofájlokat (mp3 vagy ogg vorbis) a számítógépedre. Kétféle mód van erre:
Thrice-weekly Podcast
1. Thrice-weekly Podcast 1. Heti Háromszori Podcast
We podcast one book at a time, with three audio installments a week. To subscribe to our podcast, copy and paste this URL into your podcatcher: Egyszerre egy könyvet podcastelünk három audiorészlettel együtt hetente. Ha szeretnél feliratkozni podcastünkre, másold be ezt a linket a podcatcherbe:
http://librivox.org/podcast.xml
If you use iTunes, the subscription will happen automatically if you click on this URL: Ha iTunest használsz, a feliratkozás automatikusan történik, ha erre a linkre kattintasz:
itpc://librivox.org/podcast.xml NO NEED TO TRANSLATE
Catalog
2. Catalog 2. Katalógus
Visit our catalog and download books you wish to listen to. You can search the catalog page, browse the catalog, or use our advanced search options. Nézd meg a katalógusunkat és töltsd le a könyveket, amiket meg szeretnél hallgatni. Kereshetsz a katalógus oldalon, böngészhetsz a katalógusban vagy használhatod a részletes keresést.
Once you find a book you like, there are a few options to listen, including: Ha találsz egy könyvet, ami tetszik, különböző lehetőségek vannak a hallgatásra, például:
Download the zip file of the entire book Teljes könyv letöltése zip (csomagolt) fájlban
You can download a “zip” file that contains all the individual files of an entire book. To do that: Letöltheted a "zip" fájlt, ami tartalmazza a könyv összes fájlját külön. Ehhez ezt kell tenned:
“right-click/save as” the “zip file of the entire book” onto your hard drive jobb kattintás/mentés másként a “zip file of the entire book”-ra (="a teljes könyv zip fájlja") és töltsd le a számítógépedre
once it is downloaded (it might take a while) double click the zip file, to open it amikor letöltötte (ez eltarthat egy darabig), kattints rá kétszer, hogy megnyisd
then use a media player (itunes, winamp, windows media player) to play the files majd használj médialejátszót (itunes, winamp, windows media player) a fájlok meghallgatásához
Subscribe in itunes Feliratkozás itunes-on
You can download an entire book using the subscribe feature in iTunes. To do that: Letöltheted a teljes könyvet az iTunes feliratkozási eszközeivel. Ehhez ezt kell tenned:
click on the “subscribe in iTunes” link from the catalog page kattints a "subscribe in iTunes" (="feliratkozás iTunes-on) linkre a könyv katalógusoldalán
this will launch itunes (say “yes” if your computer asks), and import the whole book into iTunes ez el fogja indítani az itunes-t (kattints az "igen"-re, ha a géped kérdezi) és importáld az egész könyvet iTunes-ba
In iTunes, under “Podcasts,” you should see: “LibriVox: the-book-title …” Click the little black triangle to the left of the title to see all the chapters. Click the “get” button by each to download it. Az iTunes-ban, a "Podcasts" alatt látni fogod ezt: "LibriVox - könyv-címe …" Kattints a kis fekete háromszögre a cím bal oldalán, hogy lásd az összes fejezetet. Kattints a "get"-re mindegyiknél a letöltéshez.
For more detailed instructions, see Subscribe in iTunes További részletes útmutatásért kattints ide: Feliratkozás iTunes-on (angol)
Now that you’ve got some of the mp3 or ogg files in your computer, you can listen to them in several ways. You can listen through your computer speakers using your favorite audio player. You can load the files into an iPod or other portable audio player and listen when and where you like. You can burn the files to an audio cd and listen to them in the car or on your home stereo. Most, hogy megvannak az mp3 vagy ogg fájlok a gépeden, különböző módokon hallgathatod meg őket. Használhatsz fejhallgatót és hallgathatod őket gépről a kedvenc médialejátszód segítségével. Feltöltheted a fájlokat iPodra vagy más hordozható zenelejátszóra és akkor és ott hallgatod őket, amikor és ahol szeretnéd.
For more detailed instructions, see our User Guide to Listening. További részletes útmutatásért kattints ide: Felhasználói útmutató hallgatáshoz (angol)
If you have any troubles, please contact kayray, with subject line: “LibriVox help.” Ha bármi problémád van, írj kayray-nek, a témához ezt írd: "LibriVox help."

In the translation, please leave “LibriVox help” as such.

*NOTE that our files are free and public domain in the USA, but not necessarily everywhere in the world. To read more about why that is, see our Public Domain page. *FONTOS, hogy a fájlok ingyenesek és közkincsnek számítanak az Egyesült Államokban, de nem feltétlenül mindenhol a világon. Ha szeretnél erről többet tudni, nézd meg a "Közkincs" oldalunkat.

LibriVox Samples (hear some samples)

TO BE TRANSLATED TRANSLATION
LibriVox Samples TRANSLATE HERE
So how good are the LibriVox readers? We’ll be honest: some are better than others, but what some of us lack in voice modulation skills, we usually make up for in love for the text we are reading. But, remember, we are all volunteers. Before we get to the samples, here is one of the best descriptions, we think, of what’s special about LibriVox (from Institute of the Future of the Book): TRANSLATE HERE
As a regular audiobook listener, I was struck by the fact that while most literary audiobooks are read by authors who tend to work hard at conveying a sense of character, the Librivox selections seemed to convey, more than anything, the reader’s passion for the text itself; ie, for the written word. Here at the Institute we’ve been spending a fair amount of time trying to figure out when a book loses it’s book-ness, and I’d argue that while some audiobooks blur the boundary between book and performance, the Librivox books remind us that a book reduced to a stream of digitally produced sound can still be very much a book. TRANSLATE HERE
So, judge for yourself. These are random samples (honest … OK randomish): TRANSLATE HERE
Kara reads: A Little Princess, Chapter 5

Branko reads: Secret Agent, Chapter 5
John reads: A Modest Proposal
Cori reads: Sonnet 23
Tuija reads: Helsinkiin, Chapter 3
Greg reads: Notes from the Underground, Chapter 2
Grace & Brad read: Twas the Night Before Christmas … (I admit: that one wasn’t random).
Gord reads: Frankenstein, Chapter 17
Acrobatty reads: Northanger Abbey, chapter 14

TRANSLATE HERE

Feedback / read this first

TO BE TRANSLATED TRANSLATION
Listener Feedback
Listener Feedback TRANSLATE HERE
Firstly, please remember that all LibriVox recordings are done by volunteers. No one is paid for recordings, no one is paid for editing, or cataloging or managing the project. Everything here is done by volunteers. TRANSLATE HERE
The other thing to note is this: some of our readers are better than others. But our policy is to accept ANY reader who wishes to read for us. We have such a huge task ahead of us: to record all the books in the public domain! We can’t achieve that without an open door policy for everyone who wants to help. Plus, it’s part of the LibriVox way. We welcome anyone who wants to help. That’s how we got this far, and we want to go a lot further. TRANSLATE HERE
All that being said: WE DO CARE ABOUT THE QUALITY OF OUR RECORDINGS. TRANSLATE HERE
Our Proof Listening Process TRANSLATE HERE
We have put a proof-listening step into our process to try to catch problems in audio files (perhaps you would like to help? Visit the proof-listening thread on our forum). In this step we try to get all our audio checked before we upload and catalog (which for the record, is not an easy process). We try to catch things like long silences, repeated text, editing problems, volume problems, static etc. But we don’t really make comments on reading style — too fast/too slow, not enough oomph. For instance, we never say: “This reader is not good enough for LibriVox.” Though in some cases we may try to give some feedback to a particular reader, to give some advice on how they can improve. TRANSLATE HERE
So: Please do let us know if you have any problems with a recording you’ve heard, whether technical in nature, or even if it’s a style question. We’d like to know if there are unhappy listeners. If the file can be fixed we will try to fix it; but if the problem falls within the “LibriVox idiosyncrasy” zone, well we’ll let you know. TRANSLATE HERE
Also note: Project Gutenberg has a 99% accuracy target for its texts. On a 20 minute audio recording that would be equivalent to 12 seconds of errors. (Count to 12 and see how long that is). We don’t maintain such a specific target, but keep it in mind when sending us comments. TRANSLATE HERE
So what to do if you have a problem: TRANSLATE HERE
Please send an email to: info AT librivox DOT org

with the following information:

TRANSLATE HERE
- Name of Book

- Chapter/Section Number - File format (64kbps mp3, 128 kbps mp3, ogg vorbis) - How you downloaded the file (individual download, zip download, ftp, podcast download) - Nature of problem - Time or times-location of problems (if possible)

TRANSLATE HERE
And thanks for listening! TRANSLATE HERE

Contact

TO BE TRANSLATED TRANSLATION
Contact LibriVox Lépj kapcsolatba velünk
The best way to contact us is by posting on our Forum A legjobb módja a kapcsolatfelvételnek, ha írsz a fórumunkra
LibriVox can be reached at: info[AT]librivox[DOT]org a LibriVox elérhető az info[KUKAC]librivox[PONT]org címen
Please read this, if you wish to give feedback Olvasd el ezt, ha visszajelzést szeretnél küldeni

Other projects / Links

TO BE TRANSLATED TRANSLATION
Links Linkek
audiolit projects audiolit projektek
literary podcasts irodalmi podcastek
literary blogs irodalmi blogok
resources források