Dutch Homepage Translation Old

From Librivox wiki
Revision as of 19:07, 2 July 2009 by Jc (talk | contribs) (New page: Before the August 2007's update, this used to be the translation of the LibriVox Homepage. The updated version is to be found here: DutchHomepageTranslation == Frontpage == http://www.l...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Before the August 2007's update, this used to be the translation of the LibriVox Homepage. The updated version is to be found here: DutchHomepageTranslation


Frontpage

http://www.librivox.org/

Main Content

{{{ Listen LibriVox provides free audiobooks from the public domain. There are several options for listening. The first step is to get the mp3 or ogg files into your own computer: Librivox catalogue Podcast }}}

Luister

LibriVox leverd gratis audio boeken die publiek domein zijn. Er zijn verschillende manieren waarop men deze kan afluisteren.

De eerste stap is door de MP3 of de OGG bestanden te downloaden:

LibriVox katalogus

Podcast

{{{ Read Would you like to record chapters of books in the public domain? It's easy to volunteer. All you need is a computer, some free recording software, and your own voice. Volunteer Visit the forums }}}

Voorlezen

Zou u hoofdstukken van boeken in het publieke domein willen voorlezen? U kunt zich makkelijk vrijwillig aanmelden hiervoor. Alles wat U nodig heeft is een computer, gratis software voor de opnames te maken en uw eigen stem.

Meld u aan.

Bezoek de Forums.

{{{ Centered Info: LibriVox volunteers record chapters of books in the public domain and publish the audiofiles on the internet.Our goal is to record all the books in the public domain. }}}

Gecentreerde informatie:

Vrijwilligers van LibriVox spreken hoofstukken van boeken in het publiek domein in en publiseren de audiobestanden op internet. Ons doel is om alle boeken in het publiek domein op te nemen.'

{{{ Latest news }}}

Laatste Nieuws

{{{ New Releases }}}

Nieuwe publicaties

Sidebar

{{{ Search LibriVox: free audiobooks LibriVox volunteers record chapters of books in the public domain, and then we release the audio files back onto the net (podcast and catalog). Our objective is to make all books in the public domain available, for free, in audio format on the internet. We are a totally volunteer, open source, free content, public domain project. }}}

Zoeken

LibriVox: Gratis audio boeken

Vrijwilligers van libriVox nemen hoofdstukken van boeken in het publiek domein op om deze vervolgens te publiceren via het internet (podcast en katalogus). Ons doel is om alle boeken in het publiek domein, gratis, beschikbaar te maken in audio versie, op het internet. Wij bestaan volledig uit vrijwilligers, zijn 'open source', leveren gratis inhoud en zijn een project in het publieke domein.

{{{» LibriVox Wiki Help Pages » More info » FAQ » Contact }}}

»LibriVox Wiki Help pagina's

»Meer informatie

»FAQ

»Contactinformatie

{{{ listen to LibriVox » our catalog » how to listen » samples » feedback }}}

Luisteren naar LibriVox

» Onze Katalogus

» Hoe te luisteren

» fragmenten

» Terugkoppeling

{{{ volunteer for LibriVox » how to volunteer » LibriVox forums }}}

Vrijwilligers voor libriVox

» Hoe meld U zich aan

» LibriVox forums

{{{ feeds » New Releases » Latest News » LibriVox podcast feed }}}

Feeds

» Nieuwe publicaties

» Laatste Nieuws

» LibriVox Podcast Feed

{{{ other info » site & admin » in the press » about public domain » recording info }}}

Andere informatie

» Site & Admin

» Persberichten

» Over publiek domein

» Opname informatie

{{{ where are they from? » visitor gvisit map » volunteer frappr map }}}

Waar komen ze vandaan?

» Bezoekers Gvisit kaart

» Vrijwilligers frappr kaart

{{{ audiolit projects }}}

Audiolit projecten

{{{ literary podcasts }}}

Literatuur Podcasts

{{{ literary blogs }}}

literatuur blogs

{{{ resources }}}

Hulpmiddelen

{{{ admin » Login }}}

Admin

» Login

Footer

{{{ Hosting generously provided by nyip.net LibriVox is proudly powered by WordPress Entries (RSS) and Comments (RSS). }}}

De webruimte wordt genereus aangeboden door nyip.net

Librivox word trots aangedreven door WordPress

Inzendingen (RSS) en Opmerkingen (RSS).Volunteering for Librivox

http://librivox.org/volunteer-for-librivox/

{{{Volunteering for LibriVox }}}

Aanmelden als vrijwilliger voor Librivox

{{{(go straight to the LibriVox Forum) }}}

(Ga rechtstreeks naar het LibriVox forum)

{{{LibriVox volunteers read and record chapters of books in the public domain (meaning out of copyright - sorry, no Harry Potter, no Lord of the Rings, and no Da Vinci’s Code, though we’d love to do his notebooks). Then we make the files available on the internet, for free. We have several types of projects: }}}

LibriVox vrijwilligers lezen voor en nemen hoofdstukken van boeken op die in het publiek domein zijn (Dit betekend boeken waarop het copyright verlopen is - Sorry, geen Harry Potter, Lord of the Rings en geen Da Vinci's code, al zouden we graag zijn aantekenboeken wilen doen). Dan maken we de bestanden gratis beschikbaar op internet. We hebben verschillende typen projecten.

{{{collaborative projects: many volunteers contribute by reading some chapters of a long text }}}

Cooperatieve projecten: Verschillende vrijwilligers werken allemaal samen aan een boek of tekst.

{{{solo projects: one volunteer reads an entire book (we prefer if you conribute to some collaborative projects first) }}}

Solo projecten: Een vrijwilliger leest het hele boek voor. ( We hebben liever dat U eerst meewerkt aan een coöperatief project).

{{{short works (prose and poetry): read by individuals. }}}

Korte werken ( proza en poezie): Gelezen door een persoon.

"Collaborative projects":

"solo projects":

"short works":

{{{ We have hundreds of volunteers from all over the world, including a growing number who are recording books in languages other that English. You can visit our Frappr map to see a small selection of LibriVox volunteers, and where they are from. }}}

Wij hebben honderden vrijwilligers van over de hele wereld, inclusief een groeiende groep die boeken opnemen in een andere taal dan het Engels. u kunt de frappr kaart bekijken voor een klein overzicht van leden en waar ze vandaan komen.


{{{Most of what you need to know about LibriVox can be found on the LibriVox Forums and the FAQ. LibriVox volunteers are helpful and friendly, and if you post a question anywhere on the forum you are likely to get an answer from someone, somewhere whithin an hour or so. So don’t be shy! Many of our volunteers have never recorded anything before LibriVox. }}}

Het meeste van wat u moet weten over LibriVox kan op de forums en in de FAQ worden gevonden. De vrijwilligers van van LibriVox zijn vriendelijk en behulpzaam, en als u een vraag op het forum stelt zult u in alle waarschijnlijkheid een antwoord hebben binnen het uur. Wees niet bang. Veel van de vrijwilligers hebben nog nooit iets opgenomen voor ze bij LibriVox kwamen.

{{{Before you visit the Forums, you might want to read this guide. The Forums are split into three main sections: }}}

Voordat u naar de forums gaat kunt u het beste deze gids lezen. De forums bestaan uit drie hoofd onderdelen:

{{{The Basics (info about LibriVox, including FAQ) }}}

The Basics (De Basis): (Informatie over LibriVox, inclusief de FAQ)

{{{The Books (where most of the volunteering happens). }}}

The Books (De boeken): (Waar de meeste vrijwilligers zich aanmelden)

{{{Book Suggestions (discussion about possible books) }}}

Book Suggestions (Boek discussies): (Gesprekken over geschikte boeken)

{{{Readers Wanted: Short Works (a good place for newbies, especially WEEKLY POETRY) }}}

Readers Wanted Short works (Lezers gewild, Korte werken): (Een goede plaats voor nieuwelingen, zeker de weekelijkse poëzie)

{{{Readers Wanted (where you find chapters needing readers) }}}

Readers Wanted (lezers gewild): (Hier vind u hoofdstukken die voorgelezen moeten worden)

{{{Readers Found (ongoing projects with all chpaters assigned) }}}

Readers Found (lezers gevonden): (Projecten in bewerking zijn met alle hoofdstukken toegekend)

{{{Going Solo (entire books by one person ; we request you record some shorter works first) }}}

Going Solo (Alleen doen): (Hele boeken die door een enkele persoon gelezen worden. Wij vragen u eerst enkele korte werken te doen, voordat u hieraan begint)

{{{Listeners Wanted (help out by “proof-listening”) }}}

Listener Wanted (luisteraars gevraagd: (Help mee met het proef luisteren.)

{{{Completed Books (a reminder of progress) }}}

Completed Books (complete boeken): (Een herinnering aan de voortgang)

{{{Volunteers Wanted: Other Projects (non-reading volunteer projects) }}}

Volunteers Wanted: Other Projects (Projecten voor vrijwilligers waarbij niet gelezen hoeft te worden)

{{{Comments, Discussion, News & Suggestions }}}

Comments, Discussion, News & Suggestions (opmerkingen, discussies, nieuws en aanmerkingen)

{{{Need Help? Got Advice (ask anything here) }}}

Need Help? Got Advice (Hulp nodig? Heeft u advies): (Vraag wat u wilt)

{{{Suggestions & Comments (good or bad comments welcome) }}}

Suggestions & Comments (suggesties en opmerkingen): (Goede en slechte opmerkingen welkom)

{{{Off-Topic (anything you like. knitting. rugby. etc.) }}}

Off-Topic: (Alles wat u wilt. Breien, rugby, vogeltjes, enz)

{{{Practically, here is how things work: }}}

Practisch, hier is hoe wij werken:

{{{a book coordinator posts a book (with chapter info) in the Readers Wanted Section. }}}

Book Coördinator (Boeken coordinator): Een boeken coördinator post een boek (met hoofdstuk informatie) in de "readers wanted" sectie.


{{{volunteers “claim” chapters to read }}}

Vrijwilligers claimen de hoofdstukken die zij wiilen lezen

{{{the readers record their chapters in digital format }}}

De lezers nemen de hoofdstukken op in digitaal formaat

{{{the book coordinator collects all the files of all the chapters }}}

De boek coördinator verzameld al de bestanden van de verschillende hoofdstukken

{{{the book coordinator sends the collected files to a “metadata coordinator” }}}

De boek coördinator stuurt de verzamelde bestanden naar een "metadata coördinator"

{{{we check the files for technical problems in the Listeners Wanted section }}}

Wij controleren de bestanden op technische problemen in de "Listeners Wanted" sectie

{{{the metadata coordinator uploads and catalogs the files… working their secret magic }}}

De metadata coördinator uploaden en katalogiseren de bestanden... Gebruik makend van hun geheime magie

{{{yet another public domain audiobook is made available for free! }}}

En een nieuw publiek domein boek is beschikbaar voor niets.

{{{There are many, many other things you can do to help, so please feel free to jump into the Forums, or contact us at the email below. }}}

Er zijn zeer veel mogelijkheden die kunt als u wilt helpen. Ga gerust naar de forums of neem contact met ons op via E-mail.De adressen volgen hieronder.

{{{Contact LibriVox by email: librivox [At) yahoo [D0T) ca }}}

Contact opnemen met LibriVox via E-mail: Librivox [apenstaartje) yahoo [punt)caPodcast Page

http://librivox.org/podcast-page

{{{LibriVox Podcast Page }}}

LibriVox Podcast pagina

{{{A podcast is a way to automatically download audiofiles to your computer, from a specific podcast show, or “feed.” LibriVox podcast files are available Monday, Wednesday, and Friday, with a poem on Sunday. }}}

Een podcast is een nieuwe manier om automatisch audio bestanden te downloaden, van een specifieke podcast show, ook wel feed genoemd. Podcast bestanden van LibriVox zijn beschikbaar op maandag, woensdag en vrijdag, met een gedicht op zondag.

{{{What you need to get a podcast: }}}

Wat heeft u nodig voor een podcast te ontvangen:

{{{You need a podcast receiver (sometimes called a podcatcher) which is just software that will find and collect the files you want (examples: iTunes, juice). You could also try a web-based service such as odeo. You need to know the “feed” of the podcasts you want, and then you can enter the feed into the podcast receiver (called subscribing). }}}

U heeft een "podcast reciever" (ook wel een "podcatcher" genoemd) nodig. Dit is een programma dat de gewilde bestanden zoekt en binnen haald (voorbeeld: iTunes, juice). U zou ook een webgebaseerde dienst kunnen gebruiken. odeo is hiervan een voorbeeld.

U moet weten welke "feed" u nodig heeft van de gewilde podcast. Dan kunt u de feed ingeven in de podcast reciever (aanmelden).

{{{LibriVox podcast feed: http://librivox.org/podcast.xml }}}

LibriVox podcast feed: http://librivox.org/podcast.xml

{{{If you would prefer, you can just visit the LibriVox catalog and download the files you want. Or you can try our BitTorrent at Legal Torrents. }}}

Als u dit liever heeft, kunt u ook de catalogus van LibriVox bezoeken en de gewilde bestanden rechtstreeks downloaden. U zou ook Bittorrent kunnen gebruiken via Legal Torrents.
About Librivox

http://librivox.org/about-librivox/

{{{About LibriVox }}}

Over LibriVox

{{{LibriVox is a hope, an experiment, and a question: can the net harness a bunch of volunteers to help bring books in the public domain to life through podcasting? }}}

LibriVox is een hoop, een vraag en een experiment: kan het internet gebruik maken van een groep vrijwilligers om boeken in het publiek domein tot leven te brengen via podcasting?

{{{LibriVox Objective }}}

Doel van LibriVox

{{{To make all books in the public domain available, for free, in audio format on the internet. }}}

Ons doel is om alle boeken in het publiek domein gratis beschikbaar te maken in audio formaat, via het internet.

{{{Our Fundamental Principles }}}

Onze belangrijkste principes

{{{Librivox is a non-commercial, non-profit and ad-free project }}} {{{Librivox donates its recordings to the public domain }}} {{{Librivox is powered by volunteers }}} {{{Librivox maintains a loose and open structure }}} {{{Librivox welcomes all volunteers from across the globe }}}

LibriVox is niet commercieel, maakt geen winst en is vrij van advertenties

LibriVox doneert alle opnamen aan het publiek domein

LibriVox bestaat uit onbetaalde vrijwilligers

LibriVox heeft een losse en open structuur

LibriVox wenst alle vrijwilligers van over de hele wereld een warm welkom toe

{{{What We Do }}}

Wat doen wij

{{{LibriVox volunteers record chapters of books in the public domain, and then we release the audio files back onto the net (through a podcast, catalog, and bit torrents). We are a totally volunteer, open source, free content, public domain project, and we operate almost exclusively through Internet communications. We have a flat structure, designed to let people do just what they want to do, but we do have several slightly different types of volunteers: }}}

Vrijwilligers van LibriVox nemen hoofdstukken op van boeken in het publiek domein, en maken deze vervolgens gratis beschikbaar op internet (doormiddel van podcast, katalogus en bittorrent). Wij bestaan volledig uit vrijwilligers, zijn open source, stellen inhoud gratis beschikbaar en werken uitsluitend met internet communicatie middelen. Wij hebben een platte structuur, waarin bijna iedereen gelijk is, waardoor iedereen kan doen wat hij of zij wilt. We hebben echter wel verschillende soorten vrijwilligers:

{{{Readers, who read chapters of books, or poems or short works; }}}

Lezers, Deze lezen de hoofdstukken van de boeken, poëzie of korte werken

{{{Book Coordinators, who organize a group of Readers to complete a book; }}}

"Book Coordinators", Deze organiseren een groep van lezers in een poging het boek compleet te krijgen.


{{{Moderators, who help Readers & Book Coordinators find their way; }}}

Moderators, Deze helpen de lezers en de coördinatoren hun weg te vinden

{{{Meta Coordinators, who are responsible for cataloging completed projects; }}}

Meta Coördinators, deze zijn verantwoordelijk het katalogiseren van volbrachte projecten

{{{Admin, who do some other stuff. }}}

Admin, deze doen andere dingen

{{{ Volunteering for LiriVox is easy and does not require any experience with recording or audio engineering or acting or public speaking. All you need is a computer, some free recording software, and your own voice. You will find us a welcoming and friendly community, and if you have any questions they’re likely to be answered quickly on our busy forum. }}}

Vrijwilligers die zich aanmelden voor LibriVox hebben geen ervaring nodig met opnemen, audio engineering, acteren of openbaar spreken. Alles wat u nodig heeft is een computer, enkele gratis te verkrijgen programma's voor de audio opnames en uw eigen stem. Wij zijn een vriendelijke groep mensen en als u vragen heeft worden deze in alle waarschijnlijkheid zeer snel beantwoord op onze drukke forums.

{{{We get most of our texts from Project Gutenberg, and the Internet Archive and ibiblio.org host our audio files. }}}

Wij krijgen de meeste van onze teksten van het Gutenberg project, het Internet Archive en ibiblio.org is waar onze audio bestanden een thuis hebben.

{{{For the moment we don’t need any money, we’ll let you know if that changes! }}}

Op het moment hebben wij geen geld nodig. Als dat veranderd laten wij het u weten!

{{{Here’s how it works (generally): }}}

Hier is hoe het werkt (ruw weg):

{{{LibriVox volunteers suggest books from the public domain, and if there is volunteer interest }}}

Vrijwilligers van LibriVox geven suggesties van boeken in het publiek domein en als er interesse is van andere vrijwilligers

{{{ A Book Coordinator (any volunteer willing to do the job) will post the book in the Readers Wanteds section of the forum }}}

zal een 'Book Coördinator' (maakt niet uit wie, zolang de persoon het wil doen) het boek in de 'readers wanted' afdeling van het forum posten.

{{{Volunteers “claim” chapters, and record them to mp3. }}}

Vrijwilligers 'claimen' hoofdstukken en nemen deze vervolgens op als mp3 bestand.

{{{Volunteers send the files to the Book Coordinator (often using yousendit.com) }}}

vrijwilligers sturen de bestanden naar de 'book coördinator'(vaak via yousendit.com)

{{{The Book Coordinator sends the completed Book to a Meta Coordinator }}}

De 'book coördinator' stuurt het complete boek naar de 'Meta Coördinator'

{{{The Meta Coordinator posts the book to the Listeners Wanted section of the forum, for Proof-Listening }}}

De 'meta coördinator' post het boek in de 'listeners wanted' sectie van het forum, zodat vrijwilligers het kunnen proeflezen.

{{{The complete, Proof-Listened book is then uploaded to our server space (either Internet Archive or iBiblio), and cataloged }}}

Het complete, nu gecontroleerde boek, word dan op de ter beschikking gestelde webspace van LibriVox gezet (De webspace word ter beschikking gesteld door Internet Archive of iBiblio) en vervolgens opgenomen in de katalogus.

{{{The files are available to anyone to use, from our catalog, and we podcast books one at a time. We also offer bit torrents. }}}

De bestanden zijn toegankelijk voor iedereen , vanuit de katalogus, we podcasten de boeken één per keer. Er zijn ook bit torrents beschikbaar.

{{{So, practically: }}}

Dus, praktisch

{{{if you would like to help, check the LibriVox Volunteer page, or go straight to the forum. }}}

Als u wilt helpen, kijk dan op de LibriVox vrijwilligers pagina, of ga rechtstreeks naar het forum.

{{{if you would like to subscribe to the podcast, please: }}}

Als u zich wilt inschrijven voor podcast:

{{{a) in iTunes, click here: iTunes 1-click, or }}}

In Itunes, klick hier: iYunes 1-click, of

{{{b) copy and paste the feed link (http://librivox.org/podcast.xml) into your podcast receiver (for instance, Juice) }}}

kopieër en plak the feed link (http://librivox.org/podcast.xml) in uw podcast ontvanger. (bv: Juice)

{{{feel free to browse our catalog }}}

Wees zo vrij om onze katalogus door te nemen

{{{Inspirations }}}

Inspiraties

{{{LibriVox was inspired by AKMA’s audio volunteer project to bring Lawrence Lessig’s book, Free Culture, to your ears; and Urban Art Adventures’ Audio Book project. In addition to that, the following inspirations should be noted: }}}

Inspiratie voor LibriVox kwam van het "AKMA audio volunteers" project, dat de boeken van Lawrence Lessig beschikbaar wou maken, en het"Urban Art Adventures" audio boek project. Naast deze moeten de volgende inspiratie bronnen genoemd worden:

{{{the podchef (and podcasting in general) }}}

The Podchef ( en podcasting in het algemeen.)

{{{wikipedia rms & the Free Software movement gutenburg project creative commons ourmedia internet archive }}}

no need to translate

{{{Brewster Kahle’s crazy talk of Universal Access to All Human Knowledge }}}

Het gekke gesprek van Brewster Kahle over universeel toegankelijkheid van alle menselijke kennis

{{{the “books on tape” I used to listen to as a kid on long drives with some family friends }}}

Alle op cassette staande boeken waarna ik als kind heb geluisterd tijdens lange ritten met familie en vrienden,

{{{ and all those crusaders for free and equal access to the cultural and communication foundations of our world, }}}

En alle kruisvaarders voor vrij en gelijkwaardig toegang tot de culturele en communicatie stichtingen in onze wereld

{{{ who have worked, and continue to work tirelessly to make possible all the infrastructure for this project }}}

Iedereen die nu en in de toekomst zich inzet voor het opbouwen van de infrastructuur die nodig is voor dit project

{{{A note about me: }}}

Een beetje over mijzelf:

{{{Hugh McGuire, LibriVox founder, is a Montreal-based writer interested in the “free movement” in its many guises. More about him can be found at his weblog, dose. An interview with Paula B from The Writing Show describing the project can be found: here. }}}

Hugh McGuire, Oprichter van LibriVox, is een in Montreal wonende schrijver die geintereseerd is in de "Free movement" in de vele verschijningen die dit heeft. Meer over hem kan worden gevonden op zijn weblog, dose. Een interview met Paula B, van de "The Writing Show", waarin het project word beschreven kan hier gevonden worden: here

{{{To contact LibriVox, send an email to: librivox AT yahoo DOT ca }}}

Om contact op te nemen met Librivox stuur een e-mail naar: librivox AT yahoo DOT caContact LibriVox

http://librivox.org/contact-librivox/

{{{Contact LibriVox }}}

Contact opnemen met LibriVox

{{{{LibriVox can be reached at: librivox(at]yahoo[dot]ca }}}

LibriVox can bereikt worden via: librivox(at]yahoo[dot]ca

{{{All LibriVox files can be found at archive.org and also on our catalog page. LibriVox was started by Hugh McGuire, whose weblog can be found here: dosemagazine. }}}

Alle LibriVox bestanden kunnen worden gevonden op archive.org en in onze catalogus pagina. LibriVox is opgericht door Hugh McGuire, wiens weblog kan worden gevonden op: dosemagazine.Catalogue MainPage

http://librivox.org/librivox-catalogue/

{{{The LibriVox Catalog }}}

De LibriVox katalogus

{{{Below you will find the LibriVox catalog, which includes completed books, short works, and works-in-progress. Only the completed works are available for download. If you’d like to help record or to volunteer other services (help with cataloging, editing etc), please see Volunteering for LibriVox. }}}

Hieronder vind u de LibriVox katalogus. In de katalogus vind u volledige boeken, korte werken en boeken de nog onder behandeling zijn. Alleen volledige boeken zijn beschikbaar voor download. Mocht u willen helpen met het maken van opnamens of andere bezigheden (hulp met de katalogus, editing, enz), ga dan naar "Volunteering for LibriVox."

{{{Also note, right now our catalog is just a static html page - but we are in the process of building a searchable catalog system. If you would like to help, please let us know. Until then you can use the link below to search the full list with your browser. }}}

Wees erop bedacht dat de huidige katalogus pagina een statische HTML pagina is, we zijn echter een katalogus systeem aan het bouwen met een zoek functie. Als u wilt helpen, laat ons dit dan weten. Totdat het zover is, kunt u de onderstaande link gebruiken.

{{{Search the Catalog: List of Completed Works }}}

Zoek in de katalogus: Lijst met voltooide werken

{{{What’s New?: Librivox Recently Cataloged }}}

Wat is nieuw?: Recent in de LibriVox katalogus opgenomen

{{{Use the following links to browse through the sub-sections. }}}

Gebruik de volgende links om door de subsecties van de katalogus te kijken

{{{Completed Books }}}

Volledige boeken

{{{Completed Short Works }}}

Volledige korte werken

{{{Completed Poetry }}}

Volledige poëzie

{{{Index to Poetry, Short Stories, and other Short Works }}}

Index van Poëzie, korte werken en andere korte vehalen

{{{Children’s Literature }}}

Kinder literatuur

{{{Non-fiction }}}

Non fictie

{{{Completed Works in Other Languages }}}

Volledige werken in andere talen

{{{To Come — Collaborative Projects }}}

Nog te komen - gezamelijke projecten

{{{To Come — Collaborative Projects in Other Languages }}}

Nog te komen - gezamelijke werken in andere talen

{{{To Come — Solo Projects }}}

Nog te komen - solo projecten

{{{To Come — Solo Projects in Other Languages }}}

Nog te komen - Solo projecten in andere talen

{{{Volunteer While Listening }}}

Hulp aanbieden tijdens het luisteren

{{{If you have an interest in listening to LibriVox recordings, check out our proof listening section. We like to make sure that all files are checked over once before being advertised to the public. Listen to a chapter here and there and you will greatly help us out! }}}

Als u interesse heeft in het luisteren van LibriVox opnamens, ga dan naar de "proef luister sectie". Wij proberen er voor te zorgen dat alle bestanden van te voren worden gecontroleerd voordat ze geadverteerd worden voor het publiek. Als u naar een hoofdstuk wilt luisteren, dan is dat een grote hulp voor ons.

{{{Listeners Wanted }}}

Luisteraars gewildHow to Listen

http://librivox.org/about-listening-to-librivox/

{{{How to Listen }}}

Hoe moet ik luisteren

{{{About Listening to LibriVox }}}

Over het luisteren voor LibriVox

{{{LibriVox provides totally free audiobooks from the public domain. There are several options for listening. The first step is to get the mp3 or ogg files into your own computer: }}}

LibriVox bied gratis luisterboeken aan die onder het publiek domein vallen. Er zijn verschillende opties om te luisteren. De eerste stap is om de MP3 of OGG te downloaden op uw eigen computer:

{{{Visit the catalog, and choose a book. Just click one of the “mp3″ links and the file should start playing in a few moments. You may also download the audio files by right-clicking (windows) or control-clicking (mac), then save to your hard drive. Then double-click the saved file and it should open up in your favorite audio player. }}}

Bezoek de katalogus en kies een boek. Klick gewoon op op een van de mp3 links en het bestand moet vrij snel beginnen. Als u het bestand wilt downloaden, klik dan op de link met de rechter muisknop (of control-click voor Mac gebruikers) en sla bestand op in een map van uw harde schijf. Dubbel click op het bestand en het word vervolgens afgespeeld in uw favoriete media speler.

{{{We’ve got torrents over at LegalTorrents.com ! AND AT MANY TORRENT DUMPSITES ALL OVER THE WEB }}}

Wij hebben torrent bestanden op de site LegalTorrents.com ! en op vele dumpsites, verspreid over het net.

{{{podcasting: }}}

Podcasting:

{{{a) get some podcast receiver software such as juice, or iTunes }}}

Gebruik podcast programma's zoals Juice of iTunes

{{{b) To subscribe using ipodder: right click/control click and copy this link: Librivox Podcast Feed. In ipodder, choose “tools” then “add a feed” and paste the link into the “url” field. You will be able to download past podcasts and automatically receive future podcasts. }}}

Om je aan te melden met ipodder: rechter muis knop en kopieer deze link: LibriVox Podcast Feed. In Ipodder kies "tools" en dan "add a feed" en plak de link in het "url" veld. U kunt nu oude podcasts downloaden en automatisch nieuwe ontvangen.

{{{c) To subscribe using iTunes, you may copy the Librivox Podcast Feed link in the same way, then in iTunes choose “advanced” then “subscribe to podcast” and paste the link into the “url” field. }}}

Wanneer u iTunes gebruikt, kopieer dan de link in dezelfde manier. Kies vervolgens "advanced"en dan "subscribe to podcast". Plak de link nu in het "url"veld.

{{{Or you can simply click here: One-Click iTunes Subscription. If you get a pop-up, choose “launch application”. iTunes will launch on your computer, and the Librivox podcast page will appear. Click the “subscribe” button, and you will be able to download past podcasts and automatically receive future podcasts. }}}

Of klick simpelweg hier: One-click iTunes subscription. Als u een pop-up krijgt kies dan "launch aplication". iTunes zal dan starten op uw computer en de librivox podcast pagina verschijnt. Klick op de subscribe knop en u kunt alle oude podcasts downloaden en ontvangt u automatisch nieuwe.

{{{Now that you’ve got some of the mp3 or ogg files in your computer, you can listen to them in several ways. You can listen through your computer speakers using your favorite audio player. You can load the files into an iPod or other portable audio player and listen while you work out or walk the dog. You can burn the files to an audio cd and listen to them in the car or on your home stereo. Give a copy to a friend, too! Make cds of our children’s books for the kids in your life! }}}

Nu dat u een antal mp3 of ogg bestanden heeft kan u er op verschillende manieren naar luisteren. Op de computer via de luidsprekers en uw favoriete mediaplayer, U kunt de bestanden op een Ipod of andere mp3 speler zetten en luisteren terwijl u de hond uitlaat of u kunt de bestanden branden op een audio cd en luisteren in de auto of op uw eigen stereo toren. Geef een kopie aan vrienden! maak cd's met kinderboeken voor de kinderen in uw leven.

{{{Please feel free to email kayray if you need any help (put “librivox help” as the subject). Enjoy listening, and consider becoming a volunteer reader! }}}

Als u hulp nodig heeft kunt u rustig Kayray e-mailen ( "librivox help" als onderwerp van uw mail). Veel plezier met luisteren en denk er eens over na om een vrijwilliger te worden.

{{{For more information about podcasting, see wikipedia’s podcasting entry. }}}

Voor meer informatie over podcasting, bekijk het podcasting artikel op wikipediaPublic Domain & LibriVox

{{{Public Domain & LibriVox }}}

Het publieke domein en LibriVox.

{{{Copyright gives an individual or corporation exclusive rights on a text, for a limited period of time. This means no one else can reproduce the text, or make derivative works (such as audio recordings) while the copyright is in force. Eventually, though, copyright expires, and the text becomes free, libre, and enters the “public domain.” Meaning anyone can use that text however they wish. }}}

Copyright geven een persoon of bedrijf exclusieve rechten over een tekst, voor een beperkte tijd. Dit betekend dat niemand deze tekst mag kopieren, of er werken op mag baseren ( zoals audio opnames), zolang het copyright in effekt is. Uiteindelijk zal de copyright vervallen en mag iedereen de tekst gebruiken zoals hij of zij wil.

{{{LibriVox takes texts already in the public domain, asks volunteers to make audio recordings of that text, and then releases the resulting audio back into the public domain. If you volunteer to record for LibriVox, you must agree to release the audio files you make into the public domain. }}}

Librivox neemt teksten die in het publiek domein vallen, vraagt vrijwilligers om opnamens te maken van deze teksten en verspreid de resulterende opnamens vervolgens weer in het publiek domein. Als u zich als vrijwilliger aanmeld om opnamens te maken voor LibriVox, dan moet u toe staan dat de door u gemaakte opnamens in het publiek domein worden verspreid.

{{{In addition, book summaries, CD cover art, and any other material that goes into our catalog with the audio recordings are in the public domain. }}}

Aanvullend, boek samenvattingen, CD hoesjes en ander materiaal dat in onze katalogus gaat met de opnamens, is allemaal in het publiek domein.

{{{Meaning anyone can use this material however they wish. }}}

Dit betekend dat al dit materiaal vrij gebruikt kan worden door iedereen die dat wil.

{{{What does “however they wish” mean, exactly? People may use our recordings to profit; they may remix them into other projects; they do not need to give credit to the reader nor to LibriVox. Anyone may do all kinds of things that you would prefer them not do. For example you might see: }}}

Wat betekend "vrij gebruikt door iedereen" nou precies? Mensen mogen onze recordings gebruiken voor winst, ze mogen de opnamens mixen in andere projecten, ze hoeven geen eer te geven aan de lezer of LibriVox. Men mag allerlei dingen doen dat u liever niet zou zien. Zoals:

{{{CDs of Romance of Rubber sold as a fundraiser for a charity you don’t like; }}}

Cd's van 'Romance of Rubber' die verkocht worden als geld opbrenger voor een goed doel waar u geen bal aan vind.

{{{Origin of the Species as background atmosphere for a pornographic film; }}}

"Origin of the Species" als sfeer maker voor een porno film.

{{{Fables for the Frivolous sampled into a violent rap song; }}}

"Fables for the Frivolous" gemixed zien worden in geweldadige rap muziek

{{{The summary of Frankenstein used to promote a major motion picture; }}}

De samenvatting van "Frankenstein" die word gebruikt ter promotie van een grote film

{{{Your recording clipped apart and rearranged as a ransom note, signed with your name and city. }}}

Uw opname geknipt en veranderd zodat het een losgeld brief word, gesigneerd met uw naam en stad.

{{{Although these examples are far-fetched, they are all acceptable uses of public domain materials. So be aware of what you are doing when you free your recordings and text into the public domain. You really have to let go! }}}

Al zijn deze voorbeelden vergezocht, zijn het acceptabelle manieren waarop materiaal uit het publiek materiaal gebruikt kan worden. Wees er dus op bedacht wat u aan het doen bent als u gratis opnamens maakt in het publiek domein. U moet het echt laten gaan.

{{{LibriVox uses the wonderful resource, Project Gutenberg, as the source for e-texts from which our audio recordings are made. }}}

LibriVox gebruikt het wonderbaarlijke project Gutenberg als de bron van de e-teksten, waar wij de opnamens van maken.

{{{Copyright law is a complicated and important business and we encourage everyone to read more about it. Here are some resources: }}}

Copyright wetten zijn gecompliceerd en belangrijk. Wij moedigen iedereen aan om er over te lezen. Hier zijn enkele bronnen.

{{{Public domain - wikipedia Copyright - wikipedia Copyleft - wikipedia Union for the public domain Creative commons Free software foundation Digital copyright canada Project Gutenberg}}}

(no need to translate)


Samples

{{{LibriVox Samples }}}

LibriVox Testopnamens

{{{So how good are the LibriVox readers? We’ll be honest: some are better than others, but what some of us lack in voice modulation skills, we usually make up for in love for the text we are reading. But, remember, we are all volunteers. Before we get to the samples, here is one of the best descriptions, we think, of what’s special about LibriVox (from Institute of the Future of the Book): }}}

Hoe goed zijn de LibriVox lezers? We zullen eerlijk zijn: Sommige zijn beter dan andere, maar wat sommige van ons missen in stemmodulatie, maken we weer goed door de liefde voor de tekst die we lezen. Maar,denk er aan, wij zijn allemaal vrijwilligers. Voor dat we toekomen aan de test opnamens, geven wij u wat volgens ons de beste beschrijving is wat er zo speciaal is aan LibriVox (Van het Istituut of the Future of the Book):

{{{As a regular audiobook listener, I was struck by the fact that while most literary audiobooks are read by authors who tend to work hard at conveying a sense of character, the Librivox selections seemed to convey, more than anything, the reader’s passion for the text itself; ie, for the written word. Here at the Institute we’ve been spending a fair amount of time trying to figure out when a book loses it’s book-ness, and I’d argue that while some audiobooks blur the boundary between book and performance, the Librivox books remind us that a book reduced to a stream of digitally produced sound can still be very much a book. }}}

Als een reguliere audio boek luisteraar, was ik verbaasd door het feit dat terwijl de meeste literatuur audio boeken gelezen worden door lezers die hard werken aan het overbrengen van de karakters van het boek, de lezers van de LibriVox selectie de passie overbrengen voor de tekst; voor het geschreven woord. Hier in het Instituut hebben we veel tijd gestoken om uit te vinden wanneer een boek zijn boek zijn verliest, en ik zou kunnen zeggen dat bij sommige audio boeken de grens onduidelijk wordt tussen het boek en uitvoering, de LibriVox boeken herinneren ons eraan dat een boek gereduceerd tot een stroom van digitaal geluid nog altijd een boek is.

{{{So, judge for yourself. These are random samples (honest … OK randomish): }}}

Zo, oordeeld u zelf. Dit zijn willekeurige voorbeelden (eerlijk...OK min of meer willekeurig):

{{{Kara reads: A Little Princess, Chapter 5. }}}

Kara leest: A Little Princess, Hoofdstuk 5.

{{{Branko reads: Secret Agent, Chapter 5 }}}

Branko leest: Secret Agent, Hoofdstuk 5.

{{{John reads: A Modest Proposal. }}}

John leest: A Modest Proposal.

{{{Cori reads: Sonnet 23 }}}

Cori leest: Sonnet 23

{{{Tuija reads: Helsinkiin, Chapter 3 }}}

Tuija leest: Helsinkiin, Hoofdstuk 3.

{{{Greg reads: Notes from the Underground, Chapter 2 }}}

Greg leest: Notes from the underground, Hoofdstuk 2.

{{{Grace & Brad read: Twas the Night Before Christmas … (I admit: that one wasn’t random). }}}

Grace & Brad lezen: Twas the Night Before Christmas.....(Ik geef toe deze was niet willekeurig).

{{{Gord reads: Frankenstein, Chapter 17. }}}

Gord leest: Frankenstein, Hoofdstuk 17.

{{{Acrobatty reads: Northanger Abbey, chapter 14. }}}

Acrobatty leest: Northanger Abbey, Hoofdstuk 14.


Feedback

{{{Listener Feedback }}}

Luisteraars opmerkingen

{{{Firstly, please remember that all LibriVox recordings are done by volunteers. No one is paid for recordings, no one is paid for editing, or cataloging or managing the project. Everything here is done by volunteers. }}}

Op de eerste plaats, denk er aan dat ale LibriVox opnamens worden gedaan door vrijwilligers. Niemand wordt betaald voor het maken van opnames, niemand word betaald voor het bewerken, of het onder brengen in een catalogus of het beheren van het project. Alles maar dan ook alles wordt hier gedaan door vrijwilligers.

{{{The other thing to note is this: some of our readers are better than others. But our policy is to accept ANY reader who wishes to read for us. We have such a huge task ahead of us: to record all the books in the public domain! We can’t achieve that without an open door policy for everyone who wants to help. Plus, it’s part of the LibriVox way. We welcome anyone who wants to help. That’s how we got this far, and we want to go a lot further. }}}

Een ander punt is dit: sommige van onze lezers zijn beter dan andere lezers. Maar ons beleid is om iedereen te accepteren die voor ons wil lezen. We hebben een zo'n grote taak voor ons liggen: om van alle boeken in het publieke domein opnamens te maken! We kunnen dit niet voltooien zonder een open beleid te voeren voor iedereen die ons wil helpen. En, dit hoort bij de manier hoe LibriVox werkt. Wij heten iedereen welkom die wil helpen. Dat is de manier hoe we zo ver zijn gekomen tot waar we nu zijn, en we willen veel verder komen.

{{{All that being said: WE DO CARE ABOUT THE QUALITY OF OUR RECORDINGS. }}}

Maar dit nu allemaal gezegd hebbende: DE KWALITEIT VAN ONZE OPNAMENS ZIJN BELANGRIJK VOOR ONS.

{{{Our Proof Listening Process }}}

Ons Proef luister Proces.


{{{We have put a proof-listening step into our process to try to catch problems in audio files (perhaps you would like to help? Visit the proof-listening thread on our forum). In this step we try to get all our audio checked before we upload and catalog (which for the record, is not an easy process). We try to catch things like long silences, repeated text, editing problems, volume problems, static etc. But we don’t really make comments on reading style — too fast/too slow, not enough oomph. For instance, we never say: “This reader is not good enough for LibriVox.” Though in some cases we may try to give some feedback to a particular reader, to give some advice on how they can improve. }}}

We hebben een proefluister sectie, dit is om problemen in de audio files te onderscheppen( misschien wilt u meehelpen? bezoek dan de proof-listening op ons forum). In dit onderdeel proberen we al onze opnamens te controleren, voor dat we gaan uploaden en catalogiseren( dit is niet gemakkelijk). We proberen dingen te onderscheppen zoals lange pauses , herhaalde tekst, bewerkings problemen, geluids problemen, ruis enz. Maar wij geven echt geen commentaar over de lees stijl - te snel/te langzaam, niet genoeg pit. Bijvoorbeeld, we zullen nooit zeggen:"Deze lezer is niet goed genoeg voor LibriVox."In sommige gevallen proberen we een opmerking te maken aan een bepaalde lezer, advies geven hoe ze dingen kunnen verbeteren.

{{{So: Please do let us know if you have any problems with a recording you’ve heard, whether technical in nature, or even if it’s a style question. We’d like to know if there are unhappy listeners. If the file can be fixed we will try to fix it; but if the problem falls within the “LibriVox idiosyncrasy” zone, well we’ll let you know. }}}

Dus: Laat ons astublief weten als u problemen heeft met een opname die u beluisterd heeft, of het technisch is, of misschien een stijl vraag. We zouden graag weten of er ontevreden luisteraars zijn. Als het probleem kan worden verholpen zullen we dat proberen, als het probleem binnen de "Librivox eigenaardigheid"zone valt, dan zullen we u dat laten weten.

{{{Also note: Project Gutenberg has a 99% accuracy target for its texts. On a 20 minute audio recording that would be equivalent to 12 seconds of errors. (Count to 12 and see how long that is). We don’t maintain such a specific target, but keep it in mind when sending us comments. }}}

Nog iets: Project Gutenberg heeft een 99% nauwkeurigheid doel voor zijn teksten. op een 20 minuten audio opname is dat gelijk aan 12 secondes aan fouten.(tel tot 12 en zie hoe lang dat duurt). Wij houden ons niet specifiek aan dat doel, maar houd het in gedachten als u commentaar instuurt.

{{{So what to do if you have a problem: }}}

Wat U moet doen als u een probleem heeft:

{{{Please send an email to: info AT librivox DOT org with the following information: }}}

Stuur een email naar: info apenstaartje librivox punt org met de volgende informatie:

{{{- Name of Book }}}

-Titel van het boek

{{{- Chapter/Section Number }}}

- Hoofdstuk nummer

{{{- File format (64kbps mp3, 128 kbps mp3, ogg vorbis) }}}

-File formaat (64bps mp3, 128 kbps mp3, og vorbis) {{{- How you downloaded the file (individual download, zip download, ftp, podcast download) }}}

- Hoe u de file heeft gedownload (een voor een download, zip download,ftp, podcast download)

{{{- Nature of problem }}}

- Aard van het probleem

{{{- Time or times-location of problems (if possible) }}}

-Tijd of tijdlocaties van het probleem (als het mogelijk is)

{{{And thanks for listening! }}}

En hartelijk bedankt voor het luisteren!

Recording Info

{{{About Recording for LibriVox }}}

Opnamens maken voor LibriVox

{{{NOTE: }}}

Opmerking:

{{{LibriVox is always looking for more volunteer readers. Read a bit more about volunteering, or visit our forum, or leave a comment on this blog, or send an email to: info AT librivox DOT org }}}

LibriVox is altijd op zoek naar meer vrijwillige lezers. Lees wat meer over het vrijwillig meewerken, of bezoek ons forum, of laat een bericht achter op dit blog, of stuur een email naar: info apenstaartje librivox punt org.

{{{Below you will find some specific requests if you record for LibriVox, and some general how-tos & advice, both practical and technical. }}}

Hieronder vindt u een paar verzoeken als u opnamens wilt maken voor LibriVox, en algemene hoe en wat & advies, beide praktisch en technisch.

{{{See also the wiki page: The Newbie Guide To Recording for advice on software, settings, and equipment. }}}

Kijk ook op de wiki pagina: De beginners handleiding over opnamens en advies over software, instellingen,en materiaal.

{{{Recording for LibriVox }}}

Opnamens maken voor Librivox

{{{Introduce the segment by saying: “Chapter [number] of [Book title]. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information, and to find out how you can volunteer, please visit: librivox.org.” }}}

Begin het stuk met: "Hoofdstuk[nummer] of [Boek titel]. Dit is een opname voor Librivox. Alle Librivox opnames zijn in het publieke domein. Voor meer informatie, en hoe u kunt helpen, bezoek:Librivox.org."

{{{If you wish, say: “Recording by [your name], [your podcast, blog etc, if you wish]” }}}

Als u wenst kunt u zeggen:"Gelezen door[ uw naam], [uw podcast, blog etc, alleen als u dat wilt]"

{{{Say: “[name of book], by [author’s name], chapter [number].” }}}

Zeg:"[titel van het boek], door[naam van de schrijver], hoofdstuk [nummer]."

{{{At end of the recording, say: “End of chapter [number]” }}}

Aan het einde van uw opname zegt u:"Einde van hoofdstuk[nummer]"

{{{Save the mp3 file with the following filename format: booktitle_chapter#_author_lastname (eg: secret_agent_2_conrad) }}}

Save de mp3 file met de volgende file naam formaat: boektitel_hoofdstuk#_schrijver_achternaam (bv. secret_agent_2_conrad)

{{{Export the files to mp3 with 128kbps, if possible (see File Formats from more info) }}}

Exporteer de files naar mp3 met 128kbps, als het mogelijk is( voor meer informatie zie File formats)

{{{In the ID3 tags use: }}}

In de ID3 tags komt het volgende:

{{{album: bookname … (the secret agent = “The Secret Agent”; crime and punishment = “Crime and Punishment”) }}}

Album: boektitel...(the secret agent = "The Secret Agent"; crime and punishment = "Crime and Punishment")

{{{Chapter number and title if there is one (eg. “01 - Mysteries Abound”) }}}

Hoofdstuk nummer en de titel van het hoofdstuk als het er is ( bv. "01 - Mysteries Abound")

{{{artist: author (joseph conrad = “Joseph Conrad”) }}}

Artiest: schrijver( joseph conrad = "Joseph Conrad")

{{{Practical Recording Tips }}}

Praktische Opname Tips.

{{{Read the text at least once before recording (it helps to know what you are recording) }}}

Lees de tekst goed door voor u begint met het maken van een opname ( het is altijd goed om te weten wat men leest)

{{{Talk slowly, very slowly, very slowly, slower than that even }}}

Praat langzaam, heel langzaam. nog langzamer dan dat

{{{Pause between sentences and paragraphs; take your time }}}

Pauzeer tussen zinnen en bepaalde stukken, neem uw tijd doe het op uw gemak.

{{{E-n-u-n-c-i-a-t-e … every syllable, don’t eat your words }}}

Spreek duidelijk ieder woord uit, eet de woorden niet op

{{{Project your voice, make it loud and clear }}}

Laat uw stem werken, maak het luid en helder

{{{Modulate your voice, give it life! }}}

Moduleer uw stem, laat uw stem leven!

{{{Test first - make sure you’re not too close or too far from the microphone }}}

Test eerst - wees er op bedacht dat u niet te dichtbij of te ver van de microfoon bent

{{{Put your microphone at an angle, so your breath doesn’t hit the mic full on (making that ugly loud puff sound) }}}

Zet de microfoon op een hoogte , zo dat uw adem de microfoon niet raakt( het geluid wordt dan plofferig)

{{{Turn off your phone, and shut your door while you’re recording! }}}

Zet de telefoon af,en vergeet niet de deurbel, en sluit deur en raam, wanneer u gaat opnemen!

{{{Try to record in several different chunks (but provide ONE file) to avoid mental exhaustion }}}

Maak de opnamens in delen ( maar maak er 1 file van) dit voorkomt vermoeidheid en sluipt de verveling er niet in

{{{When you make a mistake, leave a second or two of silence, or tap your microphone, and start again at the beginning of the sentence/paragraph - go back and edit later }}}

Als u een fout maakt, laat dan 2 secondes stilte, of tik tegen de microfoon, of klap in de handen of klik met de tong, en begin opnieuw met lezen van de zin - ga terug en bewerk dit stuk later

{{{You should edit your chapter on something like Audacity, to get rid of mistakes, lip-smacking, telephone interruptions, etc. }}}

Uw kunt het hoofdstuk dat u heeft opgenomen bewerken met zo iets als Audacity, om de fouten eruit te halen, smakken van de lippen of het geluid van de telefoon, of deurbel enz.

{{{check out general podcasting advice from Jack Herrington. }}}

U kunt ook luisteren voor advies naar de podcasting van Jack Herrington.

{{{Visit our forum for more advice }}}

Bezoek ons forum voor meer advies

{{{For more disucssion on this topic, visit our forum. }}}

Voor meer discussie over dit onderwerp, bezoek ons forum.

{{{Technical Advice about Recording }}}

Technisch Advies over Opnamens

{{{See also The Newbie Guide To Recording for expanded technical and equipment advice. }}}

Kijk ook naar The Newbie Guide To Recording voor uitgebreid technisch en materiaal advies.

{{{Audio software }}}

Software voor opnamens te maken

{{{You need some audio software. The free software, GPL, cross-platform Audacity is a good place to start. Other options include Garage Band, Sound Studio, for macs, and AudioRoom for Windows. There are many options. You can also record to some mp3 players, such as the iriver. }}}

U heeft nodig Audio software. De gratis software, GPL, cross-platform Audacity is een goede plaats om te beginnen. Andere optie's inbegrepen Garage Band, Sound Studio, voor macs , and Audioroom voor Windows. Er zijn veel optie's. U kunt ook opnemen met sommige mp3 players, zoals de iriver.

{{{Note1: LibriVox needs your files in mp3, and to export files to mp3 from audacity, you need to download and install the LAME encorder anywhere on your computer. }}}

Opmerking 1: LibriVox gebruikt uw files in mp3, en om de files te exporteren naar mp3 vanuit Audacity, moet u de LAME encorder downloaden en installeren op uw computer.

{{{Note2: see below for mp3/ogg discussion. }}}

Opmerking 2: kijk hieronder voor mp3/ogg discussie.

{{{Microphone }}}

Mircrofoon

{{{Most computers these days have an internal mic, which gives you a passable quality, but usually lots of noise. A cheap microphone (such as the Sony F-V220 microphone - C$24.99) will plug right into the mic jack on many computers, and makes things much better. Apple’s ibook doesn’t have a mic jack. Don’t ask me why. For apple, you can get an imic, which is a regular mic-to-USB adapter. You can also find USB mics. If you want, you can spend lots of money on a fancy mic, or even more money on a fancier one, and the sound does improve significantly. }}}

De meeste computers hebben een interne mic, het geeft een acceptabele kwaliteit, maar meestal ook veel bijgeluiden, achtergrond geluiden. Een goedkope microfoon (zoals de Sony F-V220 microfoon - €21,34)kunt u rechtstreeks aan sluiten op de microfoonaansluiting op de meeste computers, en maakt het geluid veel beter. Apple's ibook hebben geen microfoon poort. Vraag me niet waarom. Voor een Apple, kunt u een imic krijgen, dit is een normale mic-to USB adapter. U kunt ook USB mic's vinden. Als u wilt, dan kunt u zoveel eraan besteden als u wilt, het geluid wordt er wel beter van, maar nodig is het niet.

{{{Pre-Amp }}}

Pre-Amp

{{{If you spend money on a fancy mic, you’ll want to get a pre-amp, like this one. }}}

Als u geld wilt uitgeven aan een microfoon, dan wilt u mischien een pre -amp zoals deze.

{{{Examples of studio set-ups }}}

Voorbeelden van een studio uitrusting

{{{See our forum for some LibriVox studio set-ups, and to throw in your 2 cents. Or check out some random podcasters who describe their studios: dan bricklin, the roadhouse, hugo schotman. }}}

Kijk op ons forum voor LibriVox studio uitrustingen, en geef uw mening. Of probeer sommige willekeurige podcasters die hun studio's beschrijven: Dan Bicklin. The Roadhouse, Hugo Schotman.

{{{File formats (mp3 & ogg) }}}

File formaat ( mp3 & ogg )

{{{mp3s are the standard in audio file formats, so LibriVox will offer mp3s. However, mp3 is a proprietary audio format, and the owner Fraunhofer charges royalty fees. Ogg Vorbis is a free & open audio format, equivalent to mp3. Now, all this is complicated legal stuff, but in general, we the people of LibriVox we support things free & open, and so we support Ogg Vorbis. But we also want everyone to hear whatever public domain audio that they can. }}}

Mp3 zijn standaard in audio file formaat, dus Librivox biedt mp3's aan. Hoewel, het mp3 formaat is eigendom van Fraunhofer, en hij vraagt er royalty's voor. Ogg Vorbiss is een gratis & open audio formaat, gelijk aan mp3. Nu, dit is allemaal gecompliceerde stof, maar in het algemeen, wij de gebruikers van LibriVox, steunen dingen die gratis en vrij te krijgen zijn, en daarom steunen wij Ogg Vorbis. Maar we willen ook dat iedereen zoveel mogelijk kan luisteren naar publieke domein audio.

{{{So: }}}

Dus:

{{{- We ask you to record & export your mp3s at 128kbps (this is the bitrate, a higher bitrate means better recording) }}}

- Wij vragen u om uw mp3 opnamens te exporteren op 128kbps( dit is de bitrate, een hoger bitrate geeft een betere opname)

{{{- In audacity, you manage mp3 export bitates in File/Preferences/File Formats }}}

- In Audacity, u hanteerd mp3 export bitrates in File/Preferences/file Formats

{{{- When LibriVox uploads to archive.org, a 128kbps mp3 is automatically converted in to a 64kbps mp3 AND an ogg file. So we get 3 files (high-quality mp3, medium-quality mp3, and high-quality ogg) for the price of one. Nice. This is not the case with lower bitrate mp3. }}}

Wanneer LibriVox uploads doet naar archive.org, wordt 128kbps mp3 is automatisch omgezet in 64kbps mp3 EN een ogg file. Zo krijgen we 3 files ( hoge kwaliteit mp3, middel kwalitieit mp3, en een hoge kwaliteit ogg) voor de prijs van één. Dit is mooi meegenomen. Dit is niet het geval met een lager mp3 bitrate.

{{{A note on copyright etc. }}}

Een opmerking over auteursrechten(copyrights) enz.

{{{All texts in the LibriVox project are in the Public Domain texts. All LibriVox recordings will also be in the Public Domain. If you do not wish to liberate your voice recording to the public domain, this is not the project for you. }}}

Alle teksten in het LibriVox project zijn teksten in het Publieke Domein. All opnamens van en voor LibriVox zijn en komen in het Publieke Domein. Als u niet wenst uw opnamen vrij te geven in het Publieke Domein , dan is dit project niets voor u.