Difference between revisions of "Danish Homepage Translation"

From Librivox wiki
Jump to: navigation, search
(Contact)
(Other projects / Links)
Line 1,340: Line 1,340:
 
|-
 
|-
 
| Links
 
| Links
| TRANSLATE HERE
+
| Links
  
 
|-
 
|-
 
| audiolit projects
 
| audiolit projects
| TRANSLATE HERE
+
| audiolitprojekter
  
 
|-
 
|-
 
| literary podcasts
 
| literary podcasts
| TRANSLATE HERE
+
| bogrelaterede podcasts
  
 
|-
 
|-
 
| literary blogs
 
| literary blogs
| TRANSLATE HERE
+
| bogrelaterede blogs
  
 
|-
 
|-
 
| resources
 
| resources
| TRANSLATE HERE
+
| ressourcer
 
|}
 
|}

Revision as of 15:21, 11 May 2010

> Back to Homepage Translation page.

(August 2007's update)

Old page: Danish Homepage Translation 2007


Danish Translation of the Librivox site

This page shall be our worksheet for the various subpages of the librivox homepage.


TO BE TRANSLATED TRANSLATION
Pages translated into Danish

We are on the way to translate important parts of our website to several languages. Please understand that this is work-intensive and difficult to keep the translated pages as current as the original version. Moreover, it is unavoidable that links from the translated websites mostly point to English pages.

Vi er i gang med at oversætte vigtige dele af vores hjemmeside til flere sprog. vi beder om forståelse for at det er arbejdskrævende og svært at holde de oversatte sider lige så opdaterede som den originale udgave. Derudover, er det uundgåeligt at links fra de oversatte sider for det meste fører til sider på engelsk.
acoustical liberation of books in the public domain Akkustisk frigørelse af bøger der er offentlig ejendom


Frontpage

http://www.librivox.org/

TO BE TRANSLATED TRANSLATION
Listen
Listen Lyt
LibriVox provides free audiobooks from the public domain. There are several options for listening. The first step is to get the mp3 or ogg files into your own computer: Librivox giver adgang til gratis lydbøger som er "offentlig ejendom". Der findes flere muligheder for at lytte. Første skridt er at få mp3- eller ogg-filerne overført til din egen computer:
LibriVox's catalog LibriVox's katalog
Podcast Podcast
Read
Read Læs
Would you like to record chapters of books in the public domain? It's easy to volunteer. All you need is a computer, some free recording software, and your own voice. Kunne du tænke dig at indspille kapitler af offentligt tilgængelige bøger? Det er "let at være med". Det eneste du behøver er en computer, noget gratisk software til indspilning og din egen stemme.
Volunteer Vær med
Visit the forums Besøg de forskellige fora
Centered Info:
Librivox volunteers record chapters of books in the public domain and publish the audiofiles on the internet.Our goal is to record all the books in the public domain. Frivillige på Librivox indspiller kapitler af bøger der er offentlig ejendom og udgiver lydfilerne på internettet. Vores mål er at indspille alle bøger der er offentlig ejendom.
Homepage's sidebar
LibriVox free audiobooks
LibiVox: free audiobooks LibriVox: gratis lydbøger
LibriVox volunteers record chapters of books in the public domain and release the audio files back onto the net. Our goal is to make all public domain books available as free audio books. Frivillige på LibriVox indspiller kapitler af bøger der er offentlig ejendom, og udgiver lydfilerne på internettet. Vores mål er at gøre alle bøger der er offentlig ejendom tilgængelige som gratis lydbøger.
More information Mere information
FAQ OSS
Contact Kontakt
LibriVox Links
LibriVox Links LibriVox links
Our catalogue Vores katalog
How to listen Sådan lytter man
How to volunteer Sådan tilbyder man at være med
LibriVox forums LibriVox fora
LibriVox wiki Librivox wiki
LibriVox Feeds
LibriVox Feeds LibriVox Feeds
LibriVox Books Podcast Podcast af bøger på LibriVox
LibriVox community Podcast Podcast for fællesskabet på LibriVox
New Releases Podcast Podcast af nye udgivelser på LibriVox
New Releases Feed Feed af nye udgivelser
Latest News Feed Feed af det seneste nyt
External Links
External Links Eksterne links
Other projects Andre projekter
Footer
Hosting generously provided by Project Gutenberg

LibriVox is proudly powered by WordPress Entries (RSS) and Comments (RSS)

Hosting leveres meget generøst af "Project Gutenberg"

Librivox er stolt af at køre på "Wordpress" "Indlæg (RSS)" og "Kommentarer (RSS)"

Public Domain

TO BE TRANSLATED TRANSLATION
Copyright, Public Domain and LibriVox
Copyright gives an individual or corporation exclusive rights on a text, for a limited period of time. This means no one else can reproduce the text or make derivative works (such as audio recordings) while the copyright is in force. Copyrights are granted for a limited time, and eventually they expire, and the text enters the “public domain.” Meaning anyone can use that text however they wish. Copyright tildeler et individ eller et selskab eneretten til en tekst i en begrænset periode. Dette medfører at ingen andre kan gengive denne tekst, eller skabe afledte værker (såsom en lydoptagelse) mens den pågældende ophavsret er i kraft. Copyright tildeles for en begrænset periode, og vil udløbe på et tidspunkt, hvorefter teksten bliver "offentlig ejendom". Hvilket betyder at enhver kan bruge den pågældende tekst præcis som de har lyst.
LibriVox records only texts that are in the public domain (in the USA – see below for why), and all our recordings are public domain (definitely in the USA, and maybe in your country as well, see below). This means anyone can use all our recordings however they wish (even to sell them). LibriVox indspiller kun tekster der er offentlig ejendom (i USA - "se hvorfor nedenfor"), og alle vores indspilninger er offentlig ejendom (afgjort i USA, og måske også i dit land, "se nedenfor"). Dette betyder at alle kan bruge vores indspilninger som de har lyst (endda sælge dem).
In addition, book summaries, CD cover art, and any other material that goes into our catalog with the audio recordings are in the public domain. I tillæg er alle resumér af bøger, CD cover art, og alt andet materiale, der indgår i vores katalog sammen med lydoptagelserne, offentlig ejendom.
More information
More information Mere information
Practicalities Praktiske aspekter
Copyright and Public Domain in the USA Ophavsret og offentlig ejendom i USA
What can other people do with LibriVox Recordings Hvad kan andre gøre med Librivox's indspilninger
Why We Use the Laws of the USA Derfor bruger vi USA's love og regler
Other Resources Andre ressourcer
Practicalities
The practical implications of our copyright policies are: De praktiske konsekvenser af vores politik omkring ophavsret er:
if you record for LibriVox, all your recordings will be donated to the public domain "Hvis du indspiller for LibriVox vil alle dine indspilninger bive offentlig ejendom"
you may do whatever you like with our recordings - you don’t need permission Du kan gøre som du har lyst til med vores indspilninger - du behøver ingen tilladelser
in general, we can only record texts published before 1923 overordnet set kan vi kun indspille tekster "udgivet før 1923"
we cannot record texts that are still under copyright in the USA, but public domain in another country vi kan ikke indspille tekster der stadigt er ophavsretsligt beskyttede i USA, men offentlig ejendom i et andet land
all our recordings are public domain in the USA, but not necessarily in other countries alle vores indspilninger er offentlig ejendom i USA, men ikke nødvendigvis i andre lande
if you are outside the USA, we recommend that you check the copyright status of the work in your country before downloading our recording of it hvis du befinder dig udenfor USA, tilråder vi at du undersøger ophavsrettighederne for værket i dit eget land før du downloader vores indspilning af det
Copyright and Public Domain (in the USA)
Under US law (under which LibriVox operates), public domain includes all works published before 1923. A work published after 1923 is probably not in the public domain and we probably cannot record it. If a work is published before 1923, then we can record it. USA's lovgivning (som Librivox arbejder under) betyder at alle værker udgivet før 1923 er offentlig ejendom. Et værk udgivet efter 1923 er formentligt ikke i det offentlig ejendom, og vi må formentligt "ikke indspille det". Hvis et værk er udgivet før 1923, må vi.
Note also, that a translation is considered a new work, and its copyright status is determined by the year of publication of the translation, not the original work. Læg mærke til at en oversættelse betragtes som et nyt værk og dette værks ophavsrettigheder er fastslået af udgivelsesåret for "oversættelsen", ikke det originale værk.
Theoretically new works should come into the public domain every year (this is what happens in other countries), however in the United States, a number of copyright laws have been passed extending the copyright term. See the wikipedia article for more info. Teoretisk set skulle nye værker hele tiden blive offentligt tilgængelige (dette er hvad der sker i andre lande), men i USA er der blevet vedtaget en del love omkring ophavsrettiheder som forlænger copyrightperioden. Se "wikipedia artiklen" for mere information.
For a detailed flowchart of determining public domain, see: copyright flowchart (from law firm, Bromberg & Sunstein). For at se et detaljeret diagram omkring det offentlige domæne, se: "copyright flowchart" (fra advokatfirmaet Bromberg & Sunstein).
And for more information, resources, and links see the LibriVox wiki. Og for mere information, ressourcer og links, se "libriVox wiki'en"
What Can Other People Do with LibriVox Recordings
LibriVox recordings are in the public domain, which means people can do anything they like with them. Mostly this just means people can listen to them for free. But it also means they can: sell them (for instance on ebay), broadcast them, put them in commercials, play them at political rallies, chop them up, remix them, make music recordings of them. The recordings are free, and there is no need to credit LibriVox, although of course we much prefer if you do credit us (with a link to our site). Librivox indspilninger er offentlig ejendom, hvilket betyder at andre kan gøre præcis hvad de har lyst til med dem. For det meste betyder dette bare at folk lytter til dem. Men det betyder også at de må: sælge dem (f.eks. på ebay), sende dem i radioen e.l., indsætte dem i reklamer, spille dem til politiske sammenkomster, skære i dem, mixe dem, lave musik optagelser af dem. Indspilningerne er gratis, og det er ikke nødvendigt at angive LibriVox som kilden, selvom vi selvfølgeligt foretrækker at du gør det (med et link til vores side).
Here are some other examples of what people might do (and would have the right to do) with our recordings (and, if your record for us, your recordings): Her er nogle eksempler på hvad folk "kunne" gøre (og ville have ret til at gøre) med vores indspilninger (og, hvis du indspiller for os, dine indspilninger
make CDs of Romance of Rubber sold as a fundraiser for a charity you don’t like; Lave "Romance of Rubber" CD'er og sæle dem til fordel for en velgørenhedsorganisation du ikke bryder dig om;
put Origin of the Species as background atmosphere for a pornographic film; lægge "Origin of the Species" som baggrunds lyd i en pornografisk film;
sample Fables for the Frivolous in a violent rap song; sample "Fables for the Frivolous" i en voldelig rap udgivelse;
use the summary of Frankenstein to promote a major motion picture. bruge resumét af Frankenstein til at gøre reklame for en film.
Although these examples are far-fetched, they are all acceptable uses of public domain materials. So be aware of what you are doing when you free your recordings and text into the public domain. You really have to let go! Selvom disse eksempeler er langt ude, er de alle acceptable måder at bruge materialer der er offentlig ejendom på. Så vær opmærksom på hvad det er du gør når du slipper indspilninger of tekster løs i det offentlige domænge. Du er nødt til virkeligt at kunne give slip!
Why We Use the Laws of the USA
LibriVox is an international project, with volunteer readers and listeners from all over the world, and we record and make available texts in many languages. Copyright laws differ from country to country, and a work that is in the public domain in one country is not necessarily public domain in another. Our dependence on US law is a matter of practicalities and the legal suggestions we have received from various people. The main reasons that we must use US laws include: LibriVox er et internationalt projekt, med frivillige oplæsere og lyttere fra hele verden, og vi indspiller og stiller tekster til rådighed på mange sprog. Regler om ophavsrettigheder er forskellige fra land til land, og et værk der er offentlig ejendom i ét land, er ikke nødvendigvis offentlig ejendom i et andet. Vores afhængighed af USA's love og regler udspringer af nogle praktiske detaljer og retslige retningslinier vi har modtaget fra forskellig side. De overordnede grund til at vi er nødt til at henholde os til USA's love og regler omfatter:
the domain name LibriVox.org is registered in the USA domænenavnet LibriVox.org er registreret i USA
our website is hosted in the USA vores hjemmeside er hosted i USA
all our audio files are hosted in the USA alle vores lydfiler lagres i USA
the vast majority of our source texts come from Project Gutenberg, which does the (arduous) legal work to assure public domain status in the USA størstedelen af vores kildetekster kommer fra "Project Gutenberg", som udfører den (belastende) retslige opgave at sikre at et værk er offentligt tilgængeligt i USA
it is impossible for us to verify the copyright status of every work in every country, or even many countries det er umuligt for os at sikre den ophavsretslige status for alle værker i alle lande, eller bare i mange lande
We do our utmost to ensure that all our recordings are public domain in the USA, and we offer them up to the world for free, but if you are in another country, it’s a good idea to check the status of a particular work before downloading, otherwise you *might* be violating copyright laws. Vi gør vores bedste for at sikre at alle vores indspilninger er offentlig ejendom i USA, og vi giver dem gratis til verden, men hvis du er i et andet land er det en god idé at kontrollere den ophavsretslige status for et bestemt værk før du downloader det, ellers *kan* du komme på tværs af ophavsrettigheder.
Other Resources
Copyright law is a complicated and important business, and we encourage everyone to read more about it. Here are some resources: Love og regler om ophavsrettigheder er komplicerede og vigtige og vi opfordrer alle til at læse mere om emnet. Her er nogle relevante muligheder for information:
LibriVox Copright and Public Domain Wiki Page Librivox's Wiki-side om Ophavsrettigheder og offentlig ejendom
Public domain - wikipedia Wikipedias side om offentlig ejendom
Copyright - wikipedia Wikipedias side om ophavsrettigheder
Copyleft - wikipedia Wikipedias side om Copyleft (en afart af ophavsrettigheder)
Union for the public domain NO NEED TO TRANSLATE
Creative commons NO NEED TO TRANSLATE
Free software foundation NO NEED TO TRANSLATE
Digital copyright canada NO NEED TO TRANSLATE
Project Gutenberg NO NEED TO TRANSLATE

Podcast

http://feeds.feedburner.com/LibrivoxCommunityPodcast
TEXT TO TRANSLATE TRANSLATION
LibriVox Podcasts
LibriVox podcasts LibriVox podcasts
A podcast is a way to automatically download audiofiles to your computer from a specific show, or “feed.” You can listen on your computer, on a portable media device such as an ipod, or you can burn the files to a CD and listen on a regular stereo. In order to get podcasts onto your computer, you’ll need some podcatching software, such as iTunes or Juice. Alternately, you can listen to podcasts “streaming” in your browser. For more detailed instructions, see our Guide for Listeners (wiki) (in English). Et podcast er en måde hvorpå du automatisk kan downloade lydfiler til din computer fra en bestemt udsendelse eller "feed". Du kan lytte til filerne på din computer, på en bærbar medieenhed, såsom en ipod, eller du can brænde filerne ned pp en CD og høre dem på et normalt anlæg. For at få podcastene ned på din computer har du brug for noget podcatching (podfanger) software, som f.eks. "iTunes" eller "Juice". En anden mulighed er at lytte til podcasts ved at "streame" dem i din browser. For at få en mere detaljeret beskrivelse af mulighederne se vores "Lytteres guide (wiki)" "(på engelsk)".
LibriVox is currently podcasting five different shows: I øjeblikket podcaster LibriVox fem forskellige udsendelser
LibriVox Books Podcast Podcast af bøger på LibriVox
LibriVox Community Podcast Podcast for fællesskabet på LibriVox
LibriVox Poetry Podcast Podcast af digte/poesi på LibriVox
LibriVox Short Story Podcast Podcast af noveller på LibriVox
LibriVox New Releases Podcast Podcast af nye udgivelser på LibriVox
LibriVox Books Podcast
We select a book from our collection and podcast a chapter at a time, three times a week, from start to finish. Vi udvælger en bog fra vores samling og podcaster et kapitel ad gange, tre gange om ugen, fra start til slut.
To subscribe to this podcast, copy and paste this URL into your podcatcher: For at abonnere på denne podcast skal du kopiere denne URL og sætte den ind i din podcatcher (podfanger):
http://librivox.org/podcast.xml NO NEED TO TRANSLATE
Or click on the URL below to add the podcast to iTunes automatically (say “yes” if your computer asks): Eller klikke på nedenstående URL for automatisk at tilføje podcastet til iTunes (klik "ja" hvis din computer spørger):
itpc://librivox.org/podcast.xml NO NEED TO TRANSLATE
LibriVox Community Podcast
A weekly podcast for and by the LibriVox community. Rotating hosts design shows on all sorts of topics, from the latest new projects to technical advice, interviews with readers, listeners, admins, and others. If you’d like to host a show, let us know. En ugentlig podcast for og af medlemmer af LibriVox fælleskabet. Skiftende værter designer udsendelser om alle mulige emner, fra de seneste nye projekter til teknisk råd og vejledning, interviews med oplæsere, lyttere, administratorer og andre. Lad os vide hvis du kunne tænke dig at lave en udsendelse.
To subscribe to this podcast, copy and paste this URL into your podcatcher: For at abonnere på denne podcast skal du kopiere denne URL og sætte den ind i din podcatcher (podfanger):
NO NEED TO TRANSLATE
Or click on the URL below to add the podcast to iTunes automatically (say “yes” if your computer asks): Eller klikke på nedenstående URL for automatisk at tilføje podcastet til iTunes (klik "ja" hvis din computer spørger):
itpc://feeds.feedburner.com/LibrivoxCommunityPodcast NO NEED TO TRANSLATE
LibriVox Poetry Podcast
Every Saturday a new selection of poems randomly selected from LibriVox’s vast catalog of poems short and long, as well as samples from full books of poetry. You will also find here sample(s) from last week’s Poem of the Week. Hver lørdag udsendes et nyt udvalg af poesi og digte tilfældigt udvalgt fra LibriVox's store udvalg af digte, korte såvel som lange, ligesom udsnit af digtsamlinger. Her vil du også finde udsnit af sidste uges "Ugens digt".
To subscribe to this podcast, click the appropriate feed: Klik på det relevante feed for at abbonnere på denne podcast.
Poetry via FeedBurner Digte/poesi via FeedBurner
Poetry via iTunes Digte/poesi via iTunes
LibriVox Short Story Podcast
A growing collection of short stories for easy selection. Viewing this podcast in iTunes will allow you to click on the Name heading so that the entire list of stories will become alphabetized by author’s name. Possibilities abound! A great way to select from stories you’d never thought of before. En voksende samling af noveller som det er let af vælge i. Når du ser dette podcast i iTunes vil det være muligt at klikke på overskriften "Navn" således at hele listen af historier ordnes alfabetisk efter forfatterens navn. Mulighederne er mange! En dejlig mulighed for at vælge iblandt historier som du aldrig ellers var kommet i tanke om.
To subscribe to this podcast, click the appropriate feed: Klik på det relevante feed for at abbonnere på denne podcast:
Short Stories via FeedBurner Noveller via FeedBurner
Short Stories via iTunes Noveller via iTunes
LibriVox New Releases Podcast
As we continue to test the waters, the New Releases Podcast is currently appearing only intermittently. Alternately, if you are interested in seeing our very newest releases, they are always available on the New Releases page; an RSS feed is also available from that page. To sample a recording, simply click the ‘archive.org’ link on its catalogue page — there you will find a streaming media player and can listen immediately to any chapter / section. Efterhånden som vi får udvidet mulighederne udsendes podcastet med Nye udgivelser kun sporadisk. "Alternativt", kan du, hvis du er interesseret i at se vores allernyeste udgivelser, finde dem på siden "Nye udgivelser"; der er også et RSS feed tilgængeligt fra den side. For at prøvelytte en udgivelse skal du bare klikke på linket 'archive.org' på udgivelsens katalogside - der vil du få vist en mediaplayer der streamer og med det samme lytte til et hvilket som helst kapitel eller en hvilket som helst sektion.
The LibriVox New Releases Podcast is a way for both the general public and LibriVox community members to review and sample the newest LibriVox audiobooks without having to download a series of large, individual audio files. The outward reaching New Releases Podcast appears regularly in the middle and at the end of every month! A listing of the newest releases over the past two weeks, together with a dozen poignant sound samplings from LibriVox volunteer readers, is now available in your earbuds. LibriVox's podcast med nye udgvielser er en måde hvorpå både offentligheden og LibriVox fællesskabets medlemmer kan se og prøvehøre de nyeste LibriVox lydbøger, uden at skulle downloade mange og lange lydfiler. Podcastet udsendes regelmæssig i midten og slutningen af hver måned! En liste over de nyeste udgivelser i de sidste to uger sammen med et dusin udvalgte lydprøver fra LibriVox's frivillige oplæsere er nu tilgængelige i dine høretelefoner.
To subscribe to this podcast, copy and paste this URL into your podcatcher: For at abonnere på denne podcast skal du kopiere denne URL og sætte den ind i din podcatcher (podfanger):
http://feeds.feedburner.com/LibrivoxNewReleasesPodcast NO NEED TO TRANSLATE
Or click on the URL below to add the podcast to iTunes automatically (say “yes” if your computer asks): Eller klikke på nedenstående URL for automatisk at tilføje podcastet til iTunes (klik "ja" hvis din computer spørger):
itpc://feeds.feedburner.com/LibrivoxNewReleasesPodcast TRANSLATE HERE

It's easy to volunteer / Volunteer

TEXT TO TRANSLATE TRANSLATION
Volunteering for LibriVox
Volunteering for LibriVox Vær med på LibriVox
LibriVox volunteers read and record chapters of books in the public domain (books no longer under copyright), and make them available for free on the Internet. Practically, this means we record books published before 1923. All our recordings (including yours, if you volunteer for us) are also donated into the public domain. Frivillige på LibriVox læser og indspiller kapitler af bøger der er offentlig ejendom (bøger der ikke længere er ophavsretsligt beskyttede), og gør dem gratis tilgængelige på internettet. I praksis betyder det at vi inspiller bøger udgivet før 1923. Alle vores indspildning (inklusive din, hvis du melder dig) udgives også som offentlig ejendom.
We record books in all languages. Vi indspiller bøger på alle sprog.
You do not need any prior experience to volunteer for LibriVox, nor do you need to audition or send us samples. All you need is your voice, some free software, your computer, and maybe an inexpensive microphone. Du behøver ingen forudgående erfaring for at melde dig og hjælpe på LibriVox, ej heller behøver du at aflægge prøve eller sende os lydprøver. Det eneste du behøver er din stemme, noget gratis software, din computer og måske en billig mikrofon.
All LibriVox activity (book selection, project management, discussion, etc) happens on our Forum, and you’ll need to register there to join us. Our forum members are a friendly bunch, and questions will be answered there quickly (much more quickly than if you send us an email!). Al aktiviteten på LibriVox (udvælgelse af bøger, projekthåndtering, diskussion, osv.) sker på vores Forum og der er du nødt til at melde dig til for at være med. Vores forummedlemmer er en venlig forsamling, og spørgsmål besvares hurtigt på forummet (meget hurtigere end hvis du sender os en mail).
We do suggest you read the document below, before registering and posting on the Forum, to get an idea of how everything works. Vi foreslår at du læser nedenstående dokument før du melder dig til og laver indlæg på Forumet for at få et indblik i hvordan det hele fungerer.
More information
About Recording Om at indspille
LibriVox Project Types Projekttyper på LibriVox
Navigating the Forum Hvordan man finder rundt i forummet
Cast of Characters Rolleliste
How it Works Hvordan det fungerer
Other Information Anden information
About Recording
Many LibriVox volunteers have never recorded anything, certainly not audiobooks. If you are new to recording, you’ll find many helpful people on the forum who will help you get yourself set up. Here is an overview, About Recording for LibriVox. Mange frivillige på LibriVox har aldrig indspillet noget som helst før, og i hvert fald ikke lydbøger. Hvis indspilning er nyt for dig finder du mange hjælpsomme mennesker på forummet som kan hjælpe dig med at blive klar til forsøget. Her er et overblik, Om indspilning for LibriVox.
LibriVox Project Types
We have a number of different types of projects: Vi har flere forskellige projekttyper:
collaborative: many volunteers contribute chapters of a long text. fælles: mange frivillige bidrager med kapitler af en lang tekst.
solo: one volunteer reads an entire book. solo: én frivillig læser en hel bog.
short works (prose and poetry): short works and poetry! korte værker (prosa og poesi): korte værker og digte/poesi!
dramatic works: “actors” record parts, all edited together. dramatiske værker: "skuespillere" indspiller roller, det hele redigeres sammen.
other languages: projects in languages other than English. andre sprog: projekter på andre sprog end engelsk.
Navigating the Forum
The Forums are split into three main sections: De forskellige fora er delt op i tre hoved afdelinger:
About LibriVox Om LibriVox
info about LibriVox, including our FAQ information om LibriVox, inklusive ofte stillede spørgsmål (OSS)
Books (Volunteer for Reading & Other Things) Bøger (Meld dig til at læse op og andre ting)
This section includes: Denne afdeling indeholder:
Book Suggestions (discuss books you’d like to record) Forslag til bøger (diskuter bøger du kunne tænke dig at indspille)
Readers Wanted (where projects needing readers are listed) Oplæsere ønskes (hvor projekter der mangler oplæsere er noteret)
Going Solo (you’ll need to do a collaborative recording first) At gå solo (det er nødvendigt at lave en fælles indspilning først)
Listeners & Editors Wanted (our proof-listening process) Lyttere og redaktører ønskes (vores kvalitetsgennemlytnings process)
Volunteer for Other Projects (other types of projects) Meld dig til at hjælpe med andre projekter (andre projekttyper)
Help, Discussion, & Suggestions Hjælp, diskussion og forslag
For your questions, news and general chatter Dine spørgsmål, nyheder og generel snak
Cast of Characters
We’re all volunteers, and we’ve flipped traditional hierarchy upside down. The most important people in LibriVox are the readers, and everyone else works hard to help them make more audiobooks. We encourage everyone to do as much or as little as they like, and mostly if you have an idea and want to implement it, you’ll find lots of support. Here is a list of people you will run into and what they do (note: they are all volunteers): Her er vi alle sammen frivillige, og vi har vendt det traditionelle hierarki på hovedet. De mest vigtige mennesker på LibriVox er oplæserne, og alle andre arbejder hårdt for at hjælpe dem med at lave flere lydbøger. Vi tilskynder alle til at gøre så meget eller så lidt de har lyst til og for det meste er det sådan at hvis du har en idé og ønsker at sætte den i værk finder du masser at støtte. Her er en lister over folk du vil støde på og hvad de laver (læg mærke til at de alle er frivillige)
readers: record chapters of public domain books oplæsere: indspiller kapitler af bøger der er offentlig ejendom
book coordinators: manage production of a particular book bogkoordinatorer: står for produktionen af en given bog
meta coordinators: catalog completed books on the web metakoordinatorer: katalogiserer færdige bøger på nettet
moderators: help the forum run smoothly moderatorer: hjælper vores forum til at fungere glat
admins: try to make sure everyone has what they need administratorer: forsøger at sørge for at alle har hvad de behøver
How it Works
Practically, here is how things work: Sådan her fungerer det i praksis:
1. a book coordinator posts a book in the New Projects Launch Pad Section. 1. en bogkoordinator laver et indlæg i afdelingen for lancering af nye projekter.
2. a meta coordinator claims the project and moves the thread to the appropriate forum. 2. en metakoordinator lægger billet ind på projektet og flytter tråden til det relevante forum.
3. volunteers “claim” chapters to read. 3. Frivillige "lægger billet ind på" kapitler de ønsker at læse op.
4. the readers record their chapters in digital format. 4. oplæserne indspiller deres kapitler i digitalt format.
5. the book coordinator collects all the files of all the chapters. 5. bogkoordinatorern samler alle filerne med de forskellige kapitler.
6. the book coordinator sends the collected files to a meta coordinator. 6. bogkoordinatoren sender de samelede filer til metakoordinatoren.
7. we check the files for technical problems in the Listeners Wanted section. 7. vi kontrollerer filerne mht. tekniske problemer i afdelingen for lyttere ønskes
8. the book coordinator sends the collected, corrected files to a meta coordinator. 8. bogkoordinatoren sender de samlede, rettede filer til metakoordinatoren.
9. another public domain audiobook is made available for free. 9. endnu en lydbog udgives gratis til offentlig ejendom.
Other Information
There are many, many other things you can do to help, so please feel free to jump into the Forums. Der er mange, mange andre ting du kan gøre for at hjælpe, so hop endelig over i vores forum og se.
See here for a more detailed FAQ (in English). Kig her for at se mere detaljerede OSS (på engelsk).
See here for a Guides for Listeners & Volunteers (the LibriVox wiki). Kig her for at se en guide for lyttere og frivillige (LibriVox wiki'en).
Contact us by email at: info AT librivox DOT org Kontakt os pr. mail på: infor SNABELA librivox DOT org

About Recording for LibriVox

TO BE TRANSLATED TRANSLATION
About Recording for LibriVox Om at indspille for LibriVox
LibriVox is always looking for more volunteer readers.

See How LibriVox Works, or visit our Forum. On this page:

LibriVox er altid på jagt efter flere frivillige oplæsere.

Se Hvordan LibriVox fungerer eller besøg vores Forum. På denne side:

Bare Basics of Recording for LibriVox Helt basalt om at indspille for LibriVox
Basic Advice about Reading (and links to more advice) Grundlæggende råd om at læse op (og links til flere råd)
Basic Setup for Recording (and links to step-by-step guides) Grundlæggende håndtering af indspilning (og links til trin-for-trin vejledninger)
The best starting point is The Newbie Guide To Recording. Det bedste sted at starte er Nybegynderens vejledning til indspilning.
Bare Basics of Recording for LibriVox
All the reading projects are organized on the LibriVox Forum - you can read posts as a “Guest,” but if you want to participate, just register. Then you can post messages, ask questions, introduce yourself, volunteer, and so on. Alle oplæsningsprojekterne er ordnede i LibriVox's Forum - du kan læse indlæggene der som "gæst", men hvis du har lyst til at deltage så bare meld dig til. Så kan du lægge beskeder, stille spørgsmål, sige goddag, melde dig til at hjælpe med noget og så videre.
Most readers use a microphone plugged into their computer, record with a free program called Audacity, edit out their mistakes and send their files through the Internet (easy instructions and easy uploaders available). De fleste oplæsere bruger en mikrofon der tilsluttes deres computer, indspiller med et gratis program der hedder Audacity, redigerer deres fejl ud og sender deres filer gennem internettet (vejledning og nemme måder at uploade på er tilgængelige).
There aren’t any auditions or quizzes. Der er ingen lydprøver eller tests.
Everyone is welcome! Alle er velkomne!
Basic Advice about Reading
Volunteer for texts that you enjoy. Don’t volunteer out of duty, volunteer for the pleasure of reading a particular thing aloud to the world. Your pleasure will add a special quality to the recording and will increase the chances that you’ll read more! Meld dig til at hjælpe med tekster du er glad for. Lad være med at melde dig af pligt, meld dig fordi du synes det er sjovt at læse en bestemt tekst højt for verden. Din fornøjelse vil smitte af på indspilningen og vil forøge chancerne for at du vil læse mere!
Read the text before you record it - it helps to know what you’re reading. If you’re a wonderfully expressive reader who conveys the text well, you’ll also convey your confusion whenever you’re lost. Some folks will read over a page, record it, pause the recorder or save (safer), read over the next page, record that one, and so on. Suit yourself. Læs teksten før du indspiller den - det hjælper at vide hvad du læser op. Hvis du er en vidunderligt udtryksfuld oplæser der er god til at bringe teksten videre til lytteren, vil du også bringe din forvirring videre når du er usikker. Nogle læser en side, indspiller den, sætter indspilningen på pause eller gemmer (mere sikkert), læser næste side, indspiller den og så videre. Gør som det passer dig bedst.
Allow pauses between sentences and paragraphs; take your time. Let your listener visualize. Lav pauser mellem sætninger og afsnit; dag dig god tid. Lad dine lyttere visualisere det du læser.
Most readers need to e-n-u-n-c-i-a-t-e … every syllable, every letter sound. A relaxed steady pace helps you to form the full sounds of the words. But if you’re one of the exceptions, who naturally hyper-enunciates, then relax into a conversational style, as if the reader is there with you. De fleste oplæsere har brug for at a-r-t-i-k-u-l-e-r-e ... hver stavelse, hver bogstavslyd. Et afslappet, støt tempe hjælper dig til at forme ordenes fulde lyd. Men hvis der er en af undtagelserne, som naturligt over-artikulerer, så slap af og læs i en mere konverserende stil, som om lytteren er der sammen med dig.
Try for a steady volume level by speaking up, as if your listener is sitting across a table from you, and keeping a steady distance from your mic (not closer, farther, closer). Or if you naturally speak through walls, find the sweet spot in relation to your mic. Prøv at holde lydniveauet nogenlunde konstant ved at tale som om din lytter sidder overfor dig ved et bord, og ved at holde en konstant afstand til din mikrofon (ikke tættere på, længere væk, tættere på). Eller hvis du naturligt taler meget højt, så find det gode sted i forhold til din mikrofon.
Modulate your voice — give it life! But don’t over-modulate your voice — give it truth! Here’s a tip: Read from the beginning of the story, and when you reach the end, immediately record the first page or so again. Chances are, you’ll begin a bit stiff and self-conscious, but you’ll soon lose yourself in the story and become more naturally animated. By the end, you’re nicely warmed up, and if you record the beginning again right now, it won’t sound at all stiff or self-conscious. Varier din stemme - giv den liv! Men lad være med at overdrive - giv oplæsningen lyden af sandhed! Her er et tip: Læs fra begyndelsen af historien, og når du når til enden skal du straks indspille den føste side igen. Det er sandsynligt at du begynder en smule stift og selvbevidst, men snart lever du dig ind i historien og bliver mere naturligt livlig. Når du når til slutningen, er du godt opvarmet, og hvis du indspiller begyndelsen igen, lige nu, kommer det overhovedet ikke til at lyde stift og selvbevidst.
Test first - make sure you’re not too close or too far from the microphone. Every time you record, say a couple sentences and check how it sounds. Lav en test først - sørg for at du ikke er for tæt på eller for langt væk fra mikrofonen. Hver gang du indspiller bør du sige et par sætninger og kontrollere hvordan det lyder.
Put your microphone at an angle to your mouth, so your breath doesn’t hit the mic full on (making p-p-p-plosives). Sæt din mikrofon i en vinkel i forhold til din mund, således at dit åndedræt ikke rammer mikrofonen lige på (det giver p-p-p-lyde).
Turn off your phone, and shut your door — enjoy! Sluk din telefon, og luk din dør. Ha' det sjovt!
You might prefer recordng in short sessions, taking breaks between, to avoid mental and vocal fatigue. (Combine the pieces into a single file during editing.) Muligvis foretrækker du at indspille i korte stykker, og tage pauser imellem, for at undgå træthed, både mentalt og på stemmen. (Sæt stykkerne sammen i en enkelt fil ved redigeringen.)
When you make a mistake, pause a moment, and start again at the beginning of the sentence/paragraph — edit the mistake out later, after recording. Don’t just repeat a word or short phrase — that’ll be too hard to cut with during the edit. Når du laver en fejl, hold en lille pause og start igen fra begyndelsen af sætningen eller afsnittet - rediger fejlen ud senere, efter indspilningen. Nøjes ikke med at gentage et ord eller et lille stykke tekst - det bliver for svært at redigere ud igen.
If you want to improve your reading, edit your own work but don’t be a perfectionist, just keep on reading and editing — you’ll naturally begin to make small adjustments in your reading, and the whole process will become more and more enjoyable. Hvis du ønsker at forbedre din oplæsning, så rediger dit eget arbejde, men lad være med at være alt for perfektionistisk, bare bliv ved med at læse og redigere - du vil helt naturligt begynde at lave små tilpasninger i din oplæsning og hele processen bliver mere og mere fornøjelig.
For more advice and discussions about reading, check out: For flere råd og diskussioner om oplæsning, se her:
The LibriVox Forum, especially Specielt LibriVox Forummet
What if I Suck? and Hvad nu hvis jeg stinker og
Making your reading sound Great. Få din oplæsning til at lyder fantastisk.
And check the LibriVox wiki pages, particularly Og se især disse LibriVox wiki sider
How to Improve your Recording and Hvordan du forbedrer din indspilning og
Help! What if I Suck? Hjælp! Hvad hvis jeg stinker?
Basic Setup for Recording
The Newbie Guide To Recording (The Newbie Guide To Recording) — if you’ve never recorded The Newbie Guide To Recording (Nybegynderens vejledning til indspilning) - hvis du aldrig har indspillet
How to Record for LibriVox (How to Record for LibriVox) — if you have How to Record for LibriVox (Hvordan du indspiller for LibriVox) - hvis du har
Audio software Lydoptagelses software
LibriVox projects use .mp3 files (mono, 128Kpbs), and most folks use the free, open-source audio recording-editing software, Audacity. Our Audacity FAQ walks you through download, installation, and testing. If you already have software that creates .mp3 files, you’re set; you may want to read or even add to our wiki page, Software We Use. LibriVoxprojekter bruger .mp3-filer (mono, 128Kpbs), og de fleste bruger det gratis, open-source lyd-inspilning-redigeringssoftware, Audacity. Vores Audacity OSS hjælper dig igennem download, installering og test. Hvis du allerede har software der laver .mp3-filer, er du godt igang; det kan være du har lyst til at læse eller endda føje til vores wiki-side, Software vi bruger.
Microphone Mikrofon
Though many computers have built-in microphones, most volunteers find them inadequate. Try yours on short texts (poems, short stories, prime numbers, etc.) if you want to contribute right away while deciding what you think of the built-in mic quality. Most volunteers use USB microphones (headsets or desk mics) plugged into their computers for a balance of acceptable and affordable. Our wiki page on User-Recommended Equipment cuts to the chase. Selvom mange computere har indbyggede mikrofoner, finder de fleste oplæsere dem utilfredsstillende. Prøv din af på korte tekster (digte, noveller, primtal osv.) hvis gerne vil bidrage med det samme, men du beslutter dig for hvad du mener om kvaliteten af din indbyggede mikrofon. De fleste oplæsere bruger USB-mikrofoner (headset eller bordmikrofoner) der sættes direkte ind i computeren i en afvejning mellem acceptabel kvalitet og overkommelig pris. Vores wiki-side om Bruger-anbefalet udstyr går direkte til sagen.
Project Specifics Projektspecifikationer
Each project spells out everything you need to know in its top post: names for files and for mp3 tags, the intro and outro for your recording, where to get the free, public domain text online — for each book or collection or poem, the top post is the place. Hver projekt fortæller alt hvad du har brug for at vide i sit første indlæg: fil-navne og navne til mp3 tags, introen og outroen der skal være på din indspilning, hvor online du kan finde den gratis offentligt ejede tekst osv. - for hver bog, samling, eller digt er det første indlæg stedet.
Need Help? Got Advice? (Need Help? Got Advice?) You’ll find lots of discussion on software and microphones in the back pages of this area of the Forum. Need Help? Got Advice? (Brug for hjælp! Råd at give!) Du kan finde masser af diskussioner om software og mikrofoner i de bagerste sider i denne del af forummet.
These LibriVox Wiki pages (and many more!) are here to help: Disse LibriVox Wiki sider (og mange flere!) er der hjælp at hente:
How to Record for LibriVox Sådan indspiller man for LibriVox
Editing Audio Lydredigering
How to Send Your Recording Sådan sender du din indspilning
A note on copyright etc.
A note on copyright etc. Et notat om ophavsrettigheder osv.
All texts in the LibriVox project are in the Public Domain texts. All LibriVox recordings will also be in the Public Domain. If you do not wish to liberate your voice recording to the public domain, this is not the project for you. Alle tekster i LibriVox projekter er offentlig ejendom. Alle LibriVox indspilninger vil også være offentlig ejendom. Hvis du ikke ønsker at frigive din indspilning af din stemme til offenlig ejendom, er dette projekt ikke noget for dig.

More info / about LibriVox

TO BE TRANSLATED TRANSLATION
LibriVox Objective
LibriVox Objective Målet med LibriVox
To make all books in the public domain available, for free, in audio format on the internet. At gøre alle bøger, der er offentlig ejendom, gratis tilgængelige i lydformat på internettet.
Our Fundamental Principles
Our Fundamental Principles Vores grundlæggende principper
Librivox is a non-commercial, non-profit and ad-free project LibriVox er et ikke-kommercielt, non-profit og reklame-frit projekt
Librivox donates its recordings to the public domain LibriVox frigiver sine indspilninger til offentlig ejendom
Librivox is powered by volunteers LibriVox drives af frivillige
Librivox maintains a loose and open structure LibriVox bygger på en løs og åben struktur
Librivox welcomes all volunteers from across the globe, in all languages LibriVox byder alle frivillige, fra hele verden, velkommen, på alle sprog
More Information
More Information Mere information
What We Do Hvad vi laver
Resources and Partners Ressourcer og samarbejdspartnere
In the Press Pressen skriver
Inspirations Inspiration
The Beginning Begyndelsen
Contact Kontakt
What We Do
LibriVox volunteers record chapters of books in the public domain, and then we release the audio files back onto the net for free. All our audio is in the public domain, so you may use it for whatever purpose you wish. LibriVox frivillige indspiller kapitler af bøger, der er offentlig ejendom, og så frigiver lydfilerne vi, gratis, lydfilerne på nettet. Alle vores indspilninger er offentlig ejendom, så du kan bruge det til et hvilket som helst formål du lyster.
Volunteering for LibriVox is easy and does not require any experience with recording or audio engineering or acting or public speaking. All you need is a computer, some free recording software, and your own voice. We accept all volunteers in all languages, with all kinds of accents. You don’t need to audition or send us samples. We’ll accept you no matter what you sound like. At være med på LibriVox er let og forudsætter ingen erfaring med indspilning, lydarbejde, skuespil eller som taler. Det eneste du behøver er en comptuer, noget gratis indspilningssoftware og din egen stemme. Vi byder alle der melder sig velkommen, på alle sprog og med alle mulige accenter. Du behøver ikke aflægge prøve eller sende os lydprøver. Vi accepterer dig uanset hvordan du lyder.
We operate almost exclusively through Internet communications on our forum, where all your questions will be answered by our friendly community. We have a flat structure, designed to let people do just what they want to do. Vi fungerer næsten udelukkende igennem kommunikation på internettet på vores forum, hvor alle dine spørgsmål vil blive besvaret af vores venlige fællesskab. Vi har en flad struktur, lavet sådan for at folk kan få lov til at gøre det de lige har lyst til.
For more detailed information, see our FAQ. Mere detaljere information finde du på vores side med ofte stillede spørgsmål OSS.
We’d like your help. Click to learn about volunteering for LibriVox. Vi kan bruge din hjælp. klik her for at se hvordan du melder dig på LibriVox.
Resources and Partners
We get most of our texts from Project Gutenberg, and the Internet Archive and ibiblio.org host our audio files (for free!). De fleste af vores tekster kommer fra Project Gutenberg, og vores filer hostes af Internet Archive og ibiblio.org (gratis).
Our annual budget is $0, and for the moment we don’t need any money. We’ll let you know if that changes. In the mean time, perhaps you might consider supporting our partners: Project Gutenberg, Internet Archive. Vores årlige budget er $0, så i øjeblikket mangler vi ikke penge. Vi vil lade dig vide hvis det ænder sig. I mellemtiden kunne du måske overveje at støtte vores partnere Project Gutenberg, Internet Archive.
In the Press
Some press articles about LibriVox: Nogle artikler om LibriVox:
Reason Magazine

Los Angeles Times Montreal Gazette New York Times red hat magazine The World - BBC Radio wired.com IT conversations (audio) creative commons wikinews Les Echos (fr)

NO NEED TO TRANSLATE
Inspirations
LibriVox was inspired by AKMA’s audio volunteer project that brought Lawrence Lessig’s book, Free Culture, to your ears. LibriVox er inspireret af AKMA's projekt for frivillige som bragte Lawrence Lessigs bog Free Culture til dine ører.
Other inspirations include: Andre kilder til inspiration:
Urban Art Adventures’ and the podchef Translate « and » : og
Wikipedia

Richard Stallman & the Free Software movement Project Gutenberg Creative Commons Internet Archive

NO NEED TO TRANSLATE
Brewster Kahle’s talk: Brewster Kahles tale:
Universal Access to All Human Knowledge NO NEED TO TRANSLATE
The Beginning
LibriVox was started in August 2005, by Hugh McGuire, a Montreal-based writer and web developer. More about him can be found at hughmcguire.net. An interview with Paula B from The Writing Show describing the project in its earliest days can be found here. LibriVox blev startet i august 2005 af Hugh McGuire, en forfatter og web-udvikler der bor i Montreal. Ham kan man finde mere om på hughmcguire.net Et interview med Paula B fra The Writing Show som beskriver projektet i de første stadier kan findes her.
Contact
If you want to give feedback, please read this first. Læs dette først hvis du ønsker at give feedback.
The best way to get in touch is on our Forum. Den bedste måde at skabe kontakt på er vores forum.
Send us an email at: info[AT]librivox[DOT]org Send os en mail på: info(SNABELA)librivox(punktum)org

About Listening to LibriVox / release the audio files

TO BE TRANSLATED TRANSLATION
About Listening to LibriVox Om at lytte til LibriVox
LibriVox audiobooks are free (*). You may use them for whatever purpose you like. Click here for information about our public domain license. Click here to hear some samples of LibriVox recordings. LibriVox lydbøger er gratis (*). Du må bruge dem til et hvilket som helst formål du ønsker. Klik her for information om vores offentlig ejendoms licens. Klik her for at høre nogle eksempler på LibriVoxindspilninger.
There are several options for listening. The first step is to get the audio files (mp3 or ogg vorbis) into your own computer. There are two main ways to do this: Der er flere måder at lytte på. Det første skridt er at få lydfilerne (mp3 eller ogg vorbis) ned på din egen computer. Der er to almindelige måder at gøre dette på.
Thrice-weekly Podcast
1. Thrice-weekly Podcast 1. Tre-gange-ugentligt podcast
We podcast one book at a time, with three audio installments a week. To subscribe to our podcast, copy and paste this URL into your podcatcher: Vi podcaster en bog ad gangen, tre gange om ugen udsender vi en ny del. For at abonnere på vores podcast skal du kopiere denne URL og sætte den ind i din podcatcher (podfanger):
http://librivox.org/podcast.xml
If you use iTunes, the subscription will happen automatically if you click on this URL: Hvis du bruger iTunes vil abonneringen ske automatisk hvis du klikker på denne URL:
itpc://librivox.org/podcast.xml TRANSLATE HERE (I presume there is no real need to translate this ;-)
Catalog
2. Catalog 2. Katalog
Visit our catalog and download books you wish to listen to. You can search the catalog page, browse the catalog, or use our advanced search options. Besøg vores katalog og download bøger du ønsker at lytte til. Du kan søge på katalogsiden, søg i kataloget, eller vores avancerede søgemuligheder.
Once you find a book you like, there are a few options to listen, including: Når du finder en bog du kan lide er der flere muligheder for at lytte, blandt andet:
Download the zip file of the entire book Download hele bogen som en zip-fil
You can download a “zip” file that contains all the individual files of an entire book. To do that: Du kan downloade en "zip"-fil der indeholder alle de enkelte filer der udgør en hel bog. For at gøre dette:
“right-click/save as” the “zip file of the entire book” onto your hard drive "højre-klik/gem som" linket "zip file of the entire book" ned på din harddisk
once it is downloaded (it might take a while) double click the zip file, to open it når den er downloaded (det kan tage et stykke tid) dobbeltklikker du på zip-filen for at åbne den
then use a media player (itunes, winamp, windows media player) to play the files brug så en medieafspiller (iTunes, winamp, windows media player) for at spille filerne
Subscribe in itunes Abonnér via iTunes
You can download an entire book using the subscribe feature in iTunes. To do that: Du kan downloade en hel bog ved at bruge den funktion i iTunes der hedder "subscribe". For at gøre dette:
click on the “subscribe in iTunes” link from the catalog page klip på linket "subscribe in iTunes" på katalogsiden
this will launch itunes (say “yes” if your computer asks), and import the whole book into iTunes dette vil starte iTunes (sig "ja" hvis din computer spørger), og importere hele bogen til iTunes
In iTunes, under “Podcasts,” you should see: “LibriVox: the-book-title …” Click the little black triangle to the left of the title to see all the chapters. Click the “get” button by each to download it. I iTunes, under "Podcasts", skulle du nu kunne se: "LibriVox: Bogens-titel..." klik på den lille sorte trekant til venstre for titlen for at se alle kapitlerne. Klip på "hent" knappen ved siden af for at downloade det.
For more detailed instructions, see Subscribe in iTunes En mere detaljeret vejledning finder du på Abonnér via iTunes
Now that you’ve got some of the mp3 or ogg files in your computer, you can listen to them in several ways. You can listen through your computer speakers using your favorite audio player. You can load the files into an iPod or other portable audio player and listen when and where you like. You can burn the files to an audio cd and listen to them in the car or on your home stereo. Når du nu har nogle af mp3- eller ogg-filerne på din computer kan du lytte til dem på flere måder. Du kan lytte via din computers højtalere ved at bruge din foretrukne lydafspiller. Du kan lægge filerne over på en iPod eller andre bærbare lydafspillere og lytte når og hvor du har lyst. Du kan brænde filerne på en lyd-ced og lytte til dem i bilen eller på dit anlæg.
For more detailed instructions, see our User Guide to Listening. Mere detaljerede vejledninger kan du finde på Brugernes lyttevejledning.
If you have any troubles, please contact kayray, with subject line: “LibriVox help.” Hvis du støder på problemer er du velkommen til at kontakte kayray, "skriv LibriVox help" i emnefeltet.

In the translation, please leave “LibriVox help” as such.

*NOTE that our files are free and public domain in the USA, but not necessarily everywhere in the world. To read more about why that is, see our Public Domain page. *BEMÆRK at vores filer er gratis og offentlig ejendom i USA, men ikke nødvendigvis alle steder i verden. For at læse mere om hvordan det kan være, se vores side om Offentlig ejendom.

LibriVox Samples (hear some samples)

TO BE TRANSLATED TRANSLATION
LibriVox Samples Eksempler fra LibriVox
So how good are the LibriVox readers? We’ll be honest: some are better than others, but what some of us lack in voice modulation skills, we usually make up for in love for the text we are reading. But, remember, we are all volunteers. Before we get to the samples, here is one of the best descriptions, we think, of what’s special about LibriVox (from Institute of the Future of the Book): Hvor gode er oplæserne på LibriVox så? Lad os være ærlige: nogle af os er bedre end andre, men hvad vi mangler i evne til at variere stemmen, kompenserer vi som regel for i kærlighed til den tekst vi læser. Men husk, vi er alle frivillige. Før vi kommer til eksemplerne, er her nogle af de, efter vores mening, bedste eksempler på hvad der er så særligt ved LibriVox (fra Institue of the Future of the Book):
As a regular audiobook listener, I was struck by the fact that while most literary audiobooks are read by authors who tend to work hard at conveying a sense of character, the Librivox selections seemed to convey, more than anything, the reader’s passion for the text itself; ie, for the written word. Here at the Institute we’ve been spending a fair amount of time trying to figure out when a book loses it’s book-ness, and I’d argue that while some audiobooks blur the boundary between book and performance, the Librivox books remind us that a book reduced to a stream of digitally produced sound can still be very much a book. Som en fast lytter af lydbøger, blev jeg slået af den kendsgerning at mens de fleste litterære lydbøger læses op af forfattere som arbejder hårdt for at formidle en fornemmelse af karakter, synes LibriVox udvalget af formidle, mere end noget andet, oplæserens kærlighed til teksten selv; dvs. for det skrevne ord. Her på instituttet har vi brugt en del tid på at prøve på at finde ud af hvornår en bog mister sin "boghed", og jeg vil sige at mens nogle lydbøger slører grænsen mellem bog og skuespil, husker LibriVox-bøgerne os på at en bog reduceret til en strøm af digitalt produceret lyd stadigt sagtens kan være en bog.
So, judge for yourself. These are random samples (honest … OK randomish): Så, bedøm selv. Dette er tilfældigt udvalgte eksempler (ærlig ... OK næsten tilfældigt)
Kara reads: A Little Princess, Chapter 5

Branko reads: Secret Agent, Chapter 5
John reads: A Modest Proposal
Cori reads: Sonnet 23
Tuija reads: Helsinkiin, Chapter 3
Greg reads: Notes from the Underground, Chapter 2
Grace & Brad read: Twas the Night Before Christmas … (I admit: that one wasn’t random).
Gord reads: Frankenstein, Chapter 17
Acrobatty reads: Northanger Abbey, chapter 14

Kara læser: A Little Princess, kapitel 5

Feedback / read this first

TO BE TRANSLATED TRANSLATION
Listener Feedback
Listener Feedback Lytter feedback
Firstly, please remember that all LibriVox recordings are done by volunteers. No one is paid for recordings, no one is paid for editing, or cataloging or managing the project. Everything here is done by volunteers. Først og fremmes, husk at alle LibriVox indspilninger er lavet af frivillige. Ingen får betaling for indspilninger, ingen får betaling for redigering, katalogisering eller håndtering af projektet. Alt her laves af frivillige.
The other thing to note is this: some of our readers are better than others. But our policy is to accept ANY reader who wishes to read for us. We have such a huge task ahead of us: to record all the books in the public domain! We can’t achieve that without an open door policy for everyone who wants to help. Plus, it’s part of the LibriVox way. We welcome anyone who wants to help. That’s how we got this far, and we want to go a lot further. Den anden ting man skal huske er denne: nogle af vores oplæsere er bedre end andre. Men vore politik er at acceptere ENHVER oplæser som ønsker at læse for us. Vi har en gigantisk opgave foran os: at indspille alle bøger der er offentlig ejendom! Vi kan ikke opnå dette uden at åbne døren for alle der ønsker at hjælpe. Desuden, det er en del af LibriVox-måden. Vi byder enhver velkommen som ønsker at hjælpe. Det er på den måde vi er nået så langt som vi er, og vi vil gerne nå endnu længere.
All that being said: WE DO CARE ABOUT THE QUALITY OF OUR RECORDINGS. Det eneste der kan siges er: VI ER IKKE LIGEGLADE MED KVALITETEN AF VORES INDSPILNINGER.
Our Proof Listening Process Vores korrekturlytnings-process
We have put a proof-listening step into our process to try to catch problems in audio files (perhaps you would like to help? Visit the proof-listening thread on our forum). In this step we try to get all our audio checked before we upload and catalog (which for the record, is not an easy process). We try to catch things like long silences, repeated text, editing problems, volume problems, static etc. But we don’t really make comments on reading style — too fast/too slow, not enough oomph. For instance, we never say: “This reader is not good enough for LibriVox.” Though in some cases we may try to give some feedback to a particular reader, to give some advice on how they can improve. Vi har gjort korrekturlytning til et trin i vores process for at prøve at fange eventuelle problemer i lydfilerne (måske kunne du tænke dig at hjælpe? Besøg tråden korrekturlytning i vores forum). På dette trin prøver vi på at få alle vores lydbøger kontrolleret før vi uploader og katalogiserer dem (hvilket i øvrigt ikke er en let process). Vi prøver at fange ting som lange pauser, gentagen tekst, redigeringsproblemer, problemer med lydniveauet, statisk støj osv. Men vi kommenterer ikke på oplæsningsstil - for hurtigt/langsomt, ikke nok finesse. For eksempel vil vi aldrig sige: "Denne oplæser er ikke god nok til LibriVox." Selvom vi i nogle tilfælde måske forsøger at give noget feedback til en bestemt oplæser, give nogle råd om hvordan de kan forbedre deres oplæsning.
So: Please do let us know if you have any problems with a recording you’ve heard, whether technical in nature, or even if it’s a style question. We’d like to know if there are unhappy listeners. If the file can be fixed we will try to fix it; but if the problem falls within the “LibriVox idiosyncrasy” zone, well we’ll let you know. Så: Lad os endeligt vide hvis du har problemer med en indspilning du har lyttet til, hvad entet den er af teknisk karakter, eller endda hvis det er er spørgsmål om stil. Vi vil gerne vide hvis der er utilfredse lyttere. Hvis filerne kan rettes vil vi forsøge at rette dem; men hvis problemet falder i "LibriVox særligheds" kategorien, så lader vi dig vide det.
Also note: Project Gutenberg has a 99% accuracy target for its texts. On a 20 minute audio recording that would be equivalent to 12 seconds of errors. (Count to 12 and see how long that is). We don’t maintain such a specific target, but keep it in mind when sending us comments. Bemærk også: Project Gutenberg har et mål der siger 99% nøjagtighed i sine tekster. På en indspilning der løber 20 minutter svarer det til 12 sekunders fejl. (Tæl til 12 og se hvor lang tid det er). Vi har ikke et sådant specifikt mål, men hold dig det for øje når du sender os kommentarer.
So what to do if you have a problem: Så hvad så hvis du har et problem:
Please send an email to: info AT librivox DOT org

with the following information:

Send venligst en mail til: info SNABELA Librivox PUNKTUM org
- Name of Book

- Chapter/Section Number - File format (64kbps mp3, 128 kbps mp3, ogg vorbis) - How you downloaded the file (individual download, zip download, ftp, podcast download) - Nature of problem - Time or times-location of problems (if possible)

- Bogens navn

- Kapitlets/sektionens nummber - Filformatet (64kbps mp3, 128 kpbs mp3, ogg vorbis) - Hvordan du downloadede filen (download af en enkelt fil, download af en zip-fil, ftp, podcast download) - Problemets art - Tidspunktet eller konteksten for problemet (hvis muligt)

And thanks for listening! Og tak fordi du lytter!

Contact

TO BE TRANSLATED TRANSLATION
Contact LibriVox Kontakt LibriVox
The best way to contact us is by posting on our Forum Den bedste måde at kontakte os på er ved at lave et indlæg på vores forum
LibriVox can be reached at: info[AT]librivox[DOT]org LibriVox kan nåes på: info(SNABELA)librivox(PUNKTUM)org
Please read this, if you wish to give feedback Læs venligst dette, hvis du ønsker at give feedback

Other projects / Links

TO BE TRANSLATED TRANSLATION
Links Links
audiolit projects audiolitprojekter
literary podcasts bogrelaterede podcasts
literary blogs bogrelaterede blogs
resources ressourcer